Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

4.5.2012

Metodický materiál k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Naleznete zde ke stažení vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Zároveň je též přiložen Metodický materiál k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (tvůrcem je opět Ministerstvo pro místní rozvoj).

12.7.2011

Nejvýznamější činnosti a povinnosti obcí tzv. I. stupně

V příloze je k dispozici tabulka nejvýznamějších činností a povinností obcí tzv. I. stupně (tedy obcí, které nejsou zároveň obcí s rozšířenou působností ani obcí s pověřeným obecním úřadem), které vyplývají z právních předpisů zejména v oblasti hospodaření, životního prostředí, dopravní agendy apod. Daná tabulka byla vypracována ve spolupráci s jednotlivými odbory krajského úřadu a bude postupně doplňována o další úseky činnosti obcí. Daná tabulka není taxativním výčtem všech povinností obcí na úseku veřejné správy, ale metodicky poukazuje na nejvýznamější okruhy.

20.9.2010

Metodické stanovisko pro postup orgánů obce při ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce

V daném stanovisku, které je v příloze, jsou uvedeny nejdůležitější právní předpisy týkající se ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce. Zároveň dané stanovisko obsahuje návrhy činností, které je vhodné učinit ze strany obcí při ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce. Podrobné stanovisko k dané problematice je též k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-707489.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d,

a to ve formě "Metodického doporučení k činnosti ÚZS Č.6 - Ke správě obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce".

23.8.2010

Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor

Cílem Doporučení je zpracování praktického návodu pro dotčené subjekty k úspěšnému naplňování práva na rovné zacházení se zdravotně postiženými, kteří využívají ke svému doprovodu psů se speciálním výcvikem, a to hned v několika oblastech podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). V dalších oblastech lze pro některé subjekty vyvodit povinnost zajistit rovné zacházení se zdravotně postiženými přímo z Listiny základních práv a svobod.

17.9.2008

Novela zákona o obcích, o krajích a o hlavní městě Praze

Dne 19.08.2008 nabyl účinnosti zákon č. 298/2008 Sb. Jde o poměrně zajímavou novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.