Metodická pomoc obcím - veřejné finance

12.3.2019

Pro rok 2020 a 2021 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, odbor analýz a podpory řízení, oddělení VaFO

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky.

Na stránkách Ministerstva vnitra  - https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-a-ministerstva-financi-k-rozdavani-ochrannych-rousek-obcanum-obce-z-hlediska-zakona-o-obcich-a-predpisu-v-oblasti-ucetnictvi.aspx - naleznete Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví) - účtování.

 

Na stránkách Ministerstva financí byly zveřejněny vyhlášky pro rok 2021, viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa--vyhlasky/2021/vyhlasky-pro-rok-2021--pro-ucetnictvi-st-39581.

Úpravy byly provedeny v souvislosti s vyhláškou č. 310/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2021 a týkají se upřesnění obsahového vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích.

Dále byla zveřejněna nová verze Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu, viz https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace.

V Metodice tvorby PAP pro rok 2021 dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, v návaznosti na číselníky zemí a mezinárodních institucí používaných společně ECB a EUROSTAT, a dále dochází ke zrušení vykazování identifikátorů veřejných zakázek z elektronického tržiště. Aktualizovaná verze se poprvé použije v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2021.

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR byly zveřejněny informace k návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021 https://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-prispevek-na-vykon-statni-spravy.aspx .

Na stránkách Ministerstva financí ČR byly zveřejněny nové Zprávy MF – č. 3/2020, které obsahují Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M:  Zprávy MF pro obce a kraje | Legislativa | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz).

K datu 8. 3. 2021 byly zveřejněny Pokyny k předávání výkazů v roce 2021.

K datu 10. 03. 2021 byly zveřejněny Pokyny k předávání výkazu Schvalování účetní závěrky za rok 2020.

K datu 25. 03. 2021 byly zveřejněny informace MŠMT k Ocenění a účtování respirátorů pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance (únor 2021).

K datu 26. 03. 2021 byly zveřejněny Pokyny ke zpracování a předložení výkazů měst, městysů, obcí, DSO a příspěvkových organizací za období 03/2021.

K datu 08. 04. 2021 byl zveřejněn nový Číselník nástrojů.

K datu 08. 04. 2021 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky 2021 (strana 13, 39) , Metodické pomůcky - transfery 2021 (strana 36) a Návaznosti RS na nákladové a výnosové účty 2021 (doplnění RS u účtu 528). Aktualizace jsou označeny žlutě.

K datu 08. 04. 2021 byly na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněny nové Zprávy MF – č. 2/2021, které obsahují informace k dotacím poskytnutým ze státního rozpočtu v roce 2021 obcím na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů:  https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zpravy-pro-obce-kraje_2021-c-02.pdf

Na stránkách MŠMT byly zveřejněny informace k Ocenění a účtování roušek pro žáky škol a informace k Ocenění a účtování antigenních testů.

K datu 03. 05. 2021 byly na stránkách Finanční správy zveřejněny nové informace ohledně daní - Doplnění informace k převodu nároků z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v březnu a dubnu 2021:  https://www.financnisprava.cz/cs/dane/kraje-a-obce/danove-prijmy-kraju-a-obci.

K datu 06. 05. 2021 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky - transfery 2021 (strana 35 - kompenzační bonus 2021).

K datu 02. 09. 2021 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky - transfery 2021 (strana 19 – volby do PS PČR) a Návaznosti RS na nákladové a výnosové účty 2021 (účet 527). Aktualizace jsou označeny žlutě.