Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2022-2027

28. 12. 2021

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji na léta 2022–2027 je materiálem koncepčním, který vznikl na odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana. Dokument byl projednán Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/36/1872/2021 a schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, usnesením č. ZK/9/569/2021 dne 6.12.2021.

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů je zásadním koncepčním dokumentem, který mapuje potřeby území kraje v oblasti prevence kriminality, protidrogové politiky (adiktologie) a sociálně vyloučených lokalit. Tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity jsou ve vzájemné interakci, což se potvrdilo již v předcházející krajské strategii na léta 2017–2021. Z uvedeného důvodu je žádoucí opět nastavit řešení těchto tří oblastí v rámci jednoho dokumentu strategické povahy.

Strategie reaguje na situaci v kraji i na nové trendy ve výše uvedených oblastech stanovením cílů a realizací aktivit, které se dotýkají více cílových skupin – veřejnosti, odborné veřejnosti, klientů sociálních služeb a obcí v oblasti spolupráce a metodické podpory. Krajská strategie je v souladu s dalšími strategickými dokumenty kraje a musí reagovat na cíle a priority strategií národních. Strategie ve svých částech odkazuje i na aktuální materiály daného roku (Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v KHK, Bezpečnostní analýzy v KHK, Zpráva o stavu romské menšiny v KHK apod.). Tyto materiály shrnují situaci v dané oblasti vždy za předešlý rok.

Hlavním záměrem je nastavení komplexních preventivních aktivit, jež povedou ke snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů na území KHK v prioritních oblastech prevence kriminality, protidrogové politiky a sociálně vyloučené lokality. Minimální ambicí Strategie je udržení stávajícího stavu, aby se nežádoucí sociální jevy v období účinnosti Strategie neprohlubovaly. Sledovanými kritérii budou počet osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, počet uživatelů návykových látek, množství kriminality, ale i fungování sítě sociálních služeb nejčastěji v oblastech sociální prevence. Realizací podpůrných opatření by se mělo dosáhnout zlepšení stavu sociálně nežádoucích jevů.

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů Královéhradeckého kraje na léta 2022 až 2027 je koncepčním materiálem a podkladem především pro potřeby odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a pro odbor kanceláře hejtmana. Na tvorbě se podílelo množství odborníků zaštiťujících různé organizace a instituce, nestátní neziskové organizace a státní správu za jednotlivé oblasti, a to prevenci kriminality, protidrogovou politiku a problematiku sociálně vyloučených lokalit. Strategie je i díky tomu materiálem cíleným na aktuální potřeby a praktické využití, zohledňující velkou propojenost a šíři dané problematiky.

Celý dokument Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji na léta 2022 – 2027 naleznete v přílohách ke stažení.

Soubory ke stažení