Evropská územní spolupráce – obecný popis

1. 10. 2008 Autor: Roman Klíma

Finanční podpora v rámci Evropské územní spolupráce je realizována ve třech základních oblastech spolupráce:

  1. Přeshraniční spolupráce (značena písmenem A)
  2. Nadnárodní spolupráce (značena písmenem B)
  3. Meziregionální spolupráce (značena písmenem C)

Tyto oblasti spolupráce jsou doplněny dvěma tzv. síťovými programy - ESPON 2013 (monitorovací síť pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program se zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, v rámci programu nebudou realizovány nové projekty).

Platí zásada, že jednotlivá programová období jsou značena římskými čísly. Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Pokud pomineme programy předvstupních politik Společenství, mohla ČR první finanční prostředky z fondů EU začít čerpat v programovém období 2004 – 2006, které je značeno římským číslem III. Současné programové období (2007 – 2013) je značeno římským číslem IV.

Evropská územní spolupráce se díky úspěšné realizaci projektů v programovém období 2004 – 2006 stala zcela novým cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro léta 2007 – 2013 (Cíl 3). V současném programovém období se Evropská územní spolupráce nerealizuje prostřednictvím iniciativ, ale již pouze prostřednictvím operačních programů.

V této souvislosti se od uvedeného značení v některých případech ustoupilo nebo se značení používá pouze pracovně.


Příklad:

Oblast přeshraniční spolupráce (A):

2004 - 2006: Iniciativa Interreg IIIA
2007 - 2013: Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013


Oblast nadnárodní spolupráce (B):

2004 - 2006: Iniciativa Interreg IIIB CADSES
2007 - 2013: Operační program Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa (pracovně nazýván Interreg IVB)