Územní studie přeložky silnice II/281 v prostoru města Sobotky

6. 6. 2018 Autor: Bc. Martin Herzog

Předmětem této územní studie je řešení možného průchodu pro koridor přeložky silnice II/281 dále od centra města Sobotky resp. mimo stávající i výhledovou zástavbu (změna proti Územnímu plánu města Sobotky).

V rámci této územní studie je provedeno posouzení a vyhodnocení v zájmovém území a jsou vymezeny tři územně možné průchozí koridory (A, B, C) pro umístění přeložky silnice II/281 s ohledem na současné využití území a konfiguraci terénu. V každém z těchto koridorů jsou upřesněny specifické podmínky pro vedení trasy přeložky na základě sledovaných hledisek. V těchto koridorech jsou navrženy a posouzeny technicky možné varianty trasy přeložky.

Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti (ILAS - registrační list studie), a tím se stala jedním z územně plánovacích podkladů pro rozhodování v území a pro pořizování územně plánovacích dokumnetací obcí Královéhradeckého kraje, které jsou dotčeny řešením této studie.

Soubory ke stažení