Územní studie možného napojení Dvora Králové nad Labem (PZ Borek, PZ Zboží, ZOO) na D11 z MÚK Jaroměř - sever

4. 3. 2020 Autor: Jitka Macková

Předmětem územní studie, pořízené dle § 30 stavebního zákona, je zejména posouzení stanovených okruhů otázek spojených s dopravní infrastrukturou. Tato územní studie byla pořizována ve vazbě na dříve pořízenou územní studii s názvem Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší, (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. listopad 2016), která ve svých závěrečných shrnutích doporučovala k dalšímu sledování nebo rozpracování vybraná řešení mj. v oblasti silniční dopravy, která nemohla být s ohledem na měřítko a rozsah této studie podrobněji rozpracována. Účelem této studie byl obecnější pohled na řešené území a návrh možných řešení s požadavky na další jejich prověřování a projednání s vybranými subjekty v řešeném území. Jednou z oblastí prověřovanou v této územní studii byly i možnosti napojení Dvora Králové nad Labem na dálnici D11 z prostoru navrhované mimoúrovňové křižovatky Jaroměř – sever, a to zejména s ohledem na jednotlivé etapy plánované výstavby dálnice D11. Obsahem pořízené územní studie je i prověření možností napojení ZOO na D11 vedené mimo centrum města Dvůr Králové nad Labem jižním směrem.

Soubory ke stažení:

Textová část:

Grafická část: