ÚS: Posouzení vybr. otázek souv. s příp. vlivem dopr. koridoru řešeného v platných ZÚR KHK jako "rychlostní silnice R11" při průchodu obcí Kocbeře

18. 9. 2017 Autor: Ing. Petr Háp

Územní studie: Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“ při průchodu územím obce Kocbeře

Královéhradecký kraj pořídil v roce 2009 „Studii příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště“, dále jen „studie příležitostí“. Studie se věnovala řešení otázek spojených s možným územním rozvojem těchto obcí, ve vazbě na záměr republikového významu vyplývajícího z PÚR ČR- dálnici D11 II. třídy v úseku Jaroměř – Trutnov1). V roce 2011 byl vydán územní plán kraje, jehož součástí řešení je vedení koridoru dálnice D11 II. třídy přes správní území obce Kocbeře.

V roce 2015 bylo investorem tohoto záměru – Ředitelstvím silnic a dálnic přistoupeno k zahájení prací na pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí stavby (DÚR), která měla do koridoru navrhnout technická řešení umístění stavby v podrobnosti, v jaké byla pořízena citovaná studie příležitostí (tj. v měřítku 1 : 6 000).

Za této situace bylo namístě, aby Krajský úřad Královéhradeckého kraje ověřil, zda nadále přetrvávají předpoklady ze studie příležitostí, tj. zda má obec podmínky pro rozvoj ve sledovaných oblastech, a to s ohledem na konkrétní řešení DÚR. Na základě toho bylo přistoupeno k pořízení studie s názvem „Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“ při průchodu územím obce Kocbeře“. Obě výše jmenované studie jsou zde zveřejněny.

1) Označení „dálnice II. třídy D11“ bylo změněno na označení „rychlostní silnici R11“ na základě novely zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „silniční zákon“), novelizovaného zákonem č.268/2015 Sb., jímž se zrušil pojem „rychlostní silnice“ a došlo kroztřídění dálnic na dálnice I. a II. třídy.

Soubory ke stažení