Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší

26. 6. 2019 Autor: Pavla Hofmanová

Předmětem územní studie, pořízené dle § 30 stavebního zákona, je zejména posouzení stanovených okruhů otázek spojených s dopravní infrastrukturou (stávající i navrhovanou v platných územně plánovacích dokumentacích nebo prověřovanou v rámci dříve pořízených územních studií) v řešeném území ve vazbě na stávající situaci v území a dále s ohledem na záměry na provedení změn v území zejména v oblasti rekreace, cestovního ruchu a zvýšení atraktivity území z pohledu rozvoje ekonomiky, včetně návrhu možných řešení.

Územní studie hodnotí jednotlivé problémové okruhy a témata v oblasti dopravní infrastruktury v řešeném území a doporučuje / navrhuje nejvhodnější řešení, a to s ohledem na stávající i budoucí potřeby řešeného i širšího území (cca do roku 2030) a hodnoty a limity využití území a dále vyhodnocuje dopady navrhovaných řešení na územně plánovací dokumentace v řešeném území a stanoví požadavky na jejich změny, včetně doporučení případné potřeby zpracování dalších územně plánovacích podkladů, prověřujících vybrané nebo související otázky k řešení v podrobnějším měřítku.

Soubory ke stažení

  • Územní studie (pdf, 25717 kB, 11.1.2017)

    textová část

  • Výkres č. 1 (pdf, 4283 kB, 11.1.2017)

    Výkres řešených dílčích záměrů

  • Výkres č. 2 (pdf, 4551 kB, 11.1.2017)

    Výkres dílčích záměrů určených k dalšímu sledování