ÚAP Královéhradeckého kraje a jejich úplné aktualizace

24. 11. 2017 Autor: Jitka Macková

Zveřejnění ÚAP Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotný portál územního plánování


Územně analytické podklady (ÚAP) jsou jedním z územně plánovacích podkladů ve smyslu ustanovení § 25 stavebního zákona, tj. – podkladů pro tvorbu zásad územního rozvoje, územních plánů a regulačních plánů, (tj. územně plánovacích dokumentací - ÚPD), dále pro tvorbu politiky územního rozvoje a pro rozhodování v území. V souladu s ustanovením § 26 stavebního zákona ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD.

ÚAP Královéhradeckého kraje byly poprvé pořízeny v r. 2009 (a to s využitím podpory fondů Evropské Unie (viz. www.strukturalni-fondy.cz) prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů. Od roku 2009 jsou ÚAP pravidelně aktualizovány. Úplné aktualizace ÚAP, ve smyslu ustanovení § 28 stavebního zákona byly pořízeny v letech 2011, 2013, 2015 a 2017.

ÚAP jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 stavebního zákona. ÚAP a jejich jednotlivé úplné aktualizace je možné nahlížet či stáhnout v přílohách tohoto článku.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zajistil v rámci metodické podpory ORP a v zájmu jednotného zpracování ÚAP na území kraje datový model DMG ÚAP. datový model DMG ÚAP. Výrazně zajišťuje technickou pomoc ORP - zpracovává datové sady "plošných poskytovatelů údajů o území" do podoby referenčních dat ve struktuře datového modelu DMG ÚAP a tato data dává k dispozici oprávněným uživatelům z ORP . Krajský úřad zároveň vede sdílenou evidenci poskytovatelů a jejich kontaktních informací. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici jednotlivé agendy aplikace Portál DMVS Královéhradeckého kraje , které jim nabízí funkčnost odpovídající jejich uživatelským právům.

Soubory ke stažení