Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - zpráva o uplatňování

10. 5. 2021 Autor: Bc. Pavla Hofmanová, DiS.

§ 42 odst. 1 až 3 stavebního zákona

„Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období a zašle ho Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, dotčeným obcím, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou uplatnit u krajského úřadu ministerstvo a dotčené orgány vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce připomínky a Ministerstvo životního prostředí stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém uvede, zda mají být aktualizace nebo nový návrh zásad územního rozvoje posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí, a případně stanoví požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny krajskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro uplatnění vyjádření, připomínek a stanoviska. K vyjádřením a připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace.“

Zpracovaný návrh Zprávy obsahuje jak konkrétní, tak i obecné požadavky na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK, které pořizovatel nashromáždil a vyhodnotil od schválení předchozí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018). Další požadavky na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK, uplatněné ve stanoviscích, vyjádřeních nebo připomínkách v rámci projednání návrhu této Zprávy podle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona budou vyhodnoceny a do této Zprávy zapracovány po jejím projednání.

Materiály ke stažení: