Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

26. 4. 2023 Autor: Ing. Pavla Hofmanová, DiS.

Aktualizace č. 5 ZÚR KHK byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 13. 09. 2021 (č. usnesení ZK/7/449/2021).

Jak z obsahu této zprávy vyplynulo, A5 ZÚR KHK byla pořizována zkráceným postupem podle § 42a odst. 1 stavebního zákona. Součástí A5 ZÚR KHK bylo i posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, a to na základě stanoviska Ministerstvo životního prostředí ze dne 9. 6. 2021, č. j. MZP/2021/710/2653, v rámci kterého podle § 42 odst. 1 stavebního zákona zároveň stanovilo požadavky na posouzení A5 ZÚR KHK z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb. Součástí A5 ZÚR KHK bylo rovněž posouzení vlivu na EVL a PO, neboť vybrané orgány ochrany přírody nevyloučily ve svých stanoviscích významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost EVL nebo PO.

Veřejné projednání návrhu A5 ZÚR KHK, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo podle § 42b odst. 2 až 4 stavebního zákona a § 39 odst. 1 stavebního zákona dne 09. 08. 2022.

A5 ZÚR KHK se podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, projednávala pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem bylo pak možné uplatnit písemné námitky, připomínky, stanoviska a vyjádření.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohly proti návrhu A5 ZÚR KHK podat své námitky podle § 42b odst. 4 a § 39 odst. 2 stavebního zákona obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní a technické infrastruktury (oprávněný investor) a zástupce veřejnosti. Tyto námitky musely být podány podle § 22 odst. 3 stavebního zákona písemně a podle § 39 odst. 2 stavebního zákona musely obsahovat odůvodnění a vymezení dotčeného území. V rámci této zákonné lhůty nebyla uplatněna žádná námitka.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý k návrhu A5 ZÚR KHK a k vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj uplatnit připomínky. V rámci této zákonné lhůty bylo uplatněno celkem 13 věcně shodných připomínek, které se však netýkaly předmětu projednávané aktualizace.

Do listinné podoby A5 ZÚR KHK, včetně dokladové části je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, v rámci úředních hodin uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

VÝROKOVÁ ČÁST AKTUALIZACE č. 5 ZÚR KHK:

Textová část: 

Grafická část:

 

ODŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE č. 5 ZÚR KHK:

Textová část: 

 

Grafická část:

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE č. 5 ZÚR KHK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ:

A. SEA:

B. NATURA 2000:

C-F:

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE: