Smart Akcelerátor Královéhradeckého kraje II

7. 9. 2021 Autor: Lenka Dušková

Zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím zlepšení a rozvíjení krajského inovačního systému s důrazem na progresivní obory a spolupráci klíčových aktérů.

Základní údaje

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0015065

Název projektu:

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II

Doba realizace:

1.10.2019 - 31.12.2022

Žadatel:

Královéhradecký kraj

Partner projektu:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Rozpočet projektu:

24.976.977,30 Kč (85% EU, 15% KHK)

Stručné informace o projektu
Projekt je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie "Královéhradecký kraj - konkurenceschopný region s rozvinutým inovačním podnikáním, excelentním výzkumem a kvalifikovanými lidmi", a to na bázi řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je propojit aktivity krajských subjektů působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které přispívají k rozvoji krajského inovačního systému a z pozice Královéhradeckého kraje aktivně řešit identifikované problémy, které brání zvyšování konkurenceschopnosti regionu.

Aspekty přispívající k dosažení výše zmíněného cíle

  • Konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje je založena na mezinárodně úspěšných firmách s aktivní účastí v nadnárodních platformách a mezinárodních projektech, jejichž produkce je postavena především na inovacích.
  • Výzkumná sféra je klíčovým partnerem pro aplikační sféru Královéhradeckého kraje a výzkumné organizace poskytují klíčové vstupy pro inovační aktivity subjektů v Královéhradeckém kraji. V Královéhradeckém kraji se daří navazovat nové mezioborové spolupráce výzkumných organizací a firem, což je důležitým faktorem při identifikaci nových možností rozvoje v identifikovaných RIS3 doménách v regionu.
  • Na základě mapování a provedených analýz jsou průběžně identifikovány problémy a potřeby aplikační sféry v oblasti lidských zdrojů, k jejichž řešení přispívá vzdělávací sféra v Královéhradeckém kraji, která je založená mimo jiné na podpoře talentovaných jedinců, podpoře spolupráce škol a firem a realizaci kariérového poradenství. Díky propagaci brandu Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu a inovací umíme talentované jedince v regionu nejen udržet, ale také je do něj přilákat.
  • Realizace EDP procesu je kontinuálně zajišťována prostřednictvím formálně ustanovených krajských RIS3 struktur a výsledky získané v rámci tohoto procesu jsou přenášeny do politik Královéhradeckého kraje.
Klíčové aktivity projektu
  • Základní tým a jeho aktivity budou navazovat na činnosti projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I. Cílem je komplexní podpora rozvoje inovačního a výzkumného prostředí v kraji, tedy zajistit kapacitu v podobě sdíleného týmu pracovníků žadatele a finančního partnera projektu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3, potažmo k realizaci nástrojů podporujících spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovačního podnikání.
  • Vzdělávání je zaměřeno na zvyšování kvalifikace cílových skupin projektu. Smyslem je vybudovat v Královéhradeckém kraji stabilní tým složený ze členů základního týmu a odborných pracovníků kraje, jehož úlohou bude dlouhodobě podporovat rozvoj inovačního prostředí v kraji a dále zajistit naplnění cílů krajské RIS3 strategie.
  • Mapování poskytne průběžný přehled o vývoji krajského inovačního a výzkumného systému na základě analytických podkladů, které budou využívány pro řízení implementace krajské RIS3 strategie (na základě zjištěných změn, potřeb a dopadu intervencí do území), a modifikaci stávajících nebo návrh nových intervencí.
  • Asistence nabídne finanční prostředky na přípravu projektů, které byly zařazeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje do Akčního plánu krajské RIS3 strategie jako strategické intervence. V rámci přípravy strategických intervencí dohlíží Krajský RIS3 developer na soulad přípravy projektu se schválenou projektovou fiší.
  • Marketingová a komunikační strategie kraje má za cíl rozšíření působnosti a vlivu sdílené Regionální inovační značky (RIZ) +inovace, potažmo posílení povědomí o Královéhradeckém kraji jako o regionu se silným VaVaI potenciálem, ideálním místem k navázání spolupráce napříč akademickým i aplikačním sektorem, s přesahem za hranice regionu.
  • Řízení projektu - aktivita bude zabezpečena pracovním týmem, který zajistí všechny činnosti související s administrací projektu. Cílem klíčové aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu, což umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.
Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Bergerová
RIS3 koordinátorka
tel.: 495 817 284
tbergerova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Daniela Antropiusová
RIS3 manažerka
tel.: 720 026 499
antropiusova@cirihk.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje  
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0015065
Název projektu: Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II
Doba realizace: 1. 10. 2019 – 31. 12. 2022
Žadatel: Královéhradecký kraj
Partner projektu: Centrum investic, rozvoje a inovací
Rozpočet projektu: 24.976.977,30 Kč (85% EU, 15% KHK)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné informace o projektu

Projekt je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie "Královéhradecký kraj - konkurenceschopný region s rozvinutým inovačním podnikáním, excelentním výzkumem a kvalifikovanými lidmi", a to na bázi řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je propojit aktivity krajských subjektů působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které přispívají k rozvoji krajského inovačního systému a z pozice Královéhradeckého kraje aktivně řešit identifikované problémy, které brání zvyšování konkurenceschopnosti regionu.

Aspekty přispívající k dosažení výše zmíněného cíle

Konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje je založena na mezinárodně úspěšných firmách s aktivní účastí v nadnárodních platformách a mezinárodních projektech, jejichž produkce je postavena především na inovacích.

Výzkumná sféra je klíčovým partnerem pro aplikační sféru Královéhradeckého kraje a výzkumné organizace poskytují klíčové vstupy pro inovační aktivity subjektů v Královéhradeckém kraji. V Královéhradeckém kraji se daří navazovat nové mezioborové spolupráce výzkumných organizací a firem, což je důležitým faktorem při identifikaci nových možností rozvoje v identifikovaných RIS3 doménách v regionu.

Na základě mapování a provedených analýz jsou průběžně identifikovány problémy a potřeby aplikační sféry v oblasti lidských zdrojů, k jejichž řešení přispívá vzdělávací sféra v Královéhradeckém kraji, která je založená mimo jiné na podpoře talentovaných jedinců, podpoře spolupráce škol a firem a realizaci kariérového poradenství. Díky propagaci brandu Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu a inovací

umíme talentované jedince v regionu nejen udržet, ale také je do něj přilákat.

Realizace EDP procesu je kontinuálně zajišťována prostřednictvím formálně ustanovených krajských RIS3 struktur a výsledky získané v rámci tohoto procesu jsou přenášeny do politik Královéhradeckého kraje.

Klíčové aktivity projektu

Základní tým a jeho aktivity budou navazovat na činnosti projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I. Cílem je komplexní podpora rozvoje inovačního a výzkumného prostředí v kraji, tedy zajistit kapacitu v podobě sdíleného týmu pracovníků žadatele a finančního partnera projektu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3, potažmo k realizaci nástrojů podporujících spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovačního podnikání.

Vzdělávání je zaměřeno na zvyšování kvalifikace cílových skupin projektu. Smyslem je vybudovat v Královéhradeckém kraji stabilní tým složený ze členů základního týmu a odborných pracovníků kraje, jehož úlohou bude dlouhodobě podporovat rozvoj inovačního prostředí v kraji a dále zajistit naplnění cílů krajské RIS3 strategie.

Mapování poskytne průběžný přehled o vývoji krajského inovačního a výzkumného systému na základě analytických podkladů, které budou využívány pro řízení implementace krajské RIS3 strategie (na základě zjištěných změn, potřeb a dopadu intervencí do území), a modifikaci stávajících nebo návrh nových intervencí.

Asistence nabídne finanční prostředky na přípravu projektů, které byly zařazeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje do Akčního plánu krajské RIS3 strategie jako strategické intervence. V rámci přípravy strategických intervencí dohlíží Krajský RIS3 developer na soulad přípravy projektu se schválenou projektovou fiší.

Marketingová a komunikační strategie kraje má za cíl rozšíření působnosti a vlivu sdílené Regionální inovační značky (RIZ) +inovace, potažmo posílení povědomí o Královéhradeckém kraji jako o regionu se silným VaVaI potenciálem, ideálním místem k navázání spolupráce napříč akademickým i aplikačním sektorem, s přesahem za hranice regionu.

Řízení projektu - aktivita bude zabezpečena pracovním týmem, který zajistí všechny činnosti související s administrací projektu. Cílem klíčové aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu, což umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.