Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

17. 7. 2017 Autor: Petr Kamenický

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu. Program navazuje na schválenou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.

Program obsahuje rozpracování strategických oblastí rozvoje do úrovně opatření, tedy konkrétnějších kroků pro podporu rozvoje kraje.

Součástí opatření je jejich popis, návrhy aktivit, cílové skupiny, implementující subjekty, dotační zdroje, odpovědnost za realizaci krajských aktivit a vazba na aktuální oborové koncepce Královéhradeckého kraje.

 

Strategickými oblastmi Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 jsou:

 • Konkurenceschopnost a inovace (řeší vznik a rozvoj malých a středních podniků, zkvalitnění podnikatelské infrastruktury, zlepšení podnikatelského prostředí, výzkum, vývoj a inovace, podporu vzdělávání a vzdělávacích institucí, zvyšování zaměstnanosti a adaptability pracovních sil, infrastrukturu a služby cestovního ruchu)

   
 •  Dopravní dostupnost a mobilita (řeší výstavbu a modernizaci dopravního napojení kraje, rozvoj regionální silniční dopravy, modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury, podporu cyklistiky, dopravní obslužnost a optimalizaci veřejné dopravy, obnovu vozového parku a ekologizaci veřejné dopravy)

   
 • Veřejné služby a občanská společnost (řeší zkvalitnění a zlepšení dostupnosti zdravotní péče, podporu zdravého životního stylu a zdraví obyvatel, sociální integraci a prevenci, rozvoj sociálních služeb a sociální ekonomiky, krizové řízení a IZS, ochranu a podporu kulturního dědictví, rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit)

   
 • Environmentální prostředí a sítě (řeší zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury, ochranu vod a vodních zdrojů, ochranu před povodněmi, odpadové hospodářství, ekologické zátěže, zásobování energií, včetně energetických úspor a obnovitelných zdrojů,  ochranu přírody a krajiny, ekologické vzdělávání, zemědělství a lesnictví včetně mimoprodukčních funkcí lesa)

   
 • Vyvážený rozvoj a správa regionu (řeší zlepšení fungování veřejné správy, zodpovědné strategické a územní plánování, eliminaci regionálních disparit)
   

Časový plán programu je nastaven do konce platnosti strategie a současně koresponduje s platností Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 a časovým rámcem programového období Evropské unie
2014–2020. Dále navazuje na již předešlé krajské rozvojové programy z let 2008–2010, 2011–2013 a 2014–2016.

 

Soubory ke stažení