Implementace Krajského akčního plánu II

26. 4. 2021 Autor: Petra Hnátová

Dne 1. 1. 2021 byla zahájena realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II. Cílem projektu IKAP II je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně - vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj.

I-KAP IINázev projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Období realizace projektu: 1. 1. 2021–30. 11. 2023

Rozpočet: 188 553 884,64 Kč (85 % EU, 10 % národní zdroje; 5 % Kraj)


Jaké jsou klíčové aktivity projektu?

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI S DŮRAZEM NA KRITICKÉ MYŠLENÍ

PODPORA PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY

PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA A ROZVOJ NADOBOROVÝCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

PODPORA ETICKÉ VÝCHOVY JAKO PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PODPORA SŠ PŘIPRAVUJÍCÍCH K VÝKONU REGULOVANÉ PROFESE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

Jaké jsou cílové skupiny projektu?

 • děti a pedagogové v mateřských školách
 • žáci a pedagogové ZŠ
 • žáci a pedagogové SŠ a SOŠ
 • veřejnost
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol

Kdo se projektu účastní?

66 partnerů:

   57 středních a vyšších odborných škol

    1 základní a mateřská škola

    8 partnerů zabývajících se vzděláváním

… a kraj

Co v projektu děláme?

 • Pro pedagogy
  • kurzy v digitálních kompetencích, etické výchově, manažerských dovednostech a leadershipu

  • kurz výuky češtiny pro cizince pro školy, které mají mezi svými žáky děti z cizích zemí

  • pokračujeme ve vzdělávání v etické výchově pedagogů i veřejnosti (navazujeme na úspěšný projekt IKAP I)

  • rozvojové semináře, supervize a workshopy zaměřené na psychohygienu

 • Pro školy
  • nakupujeme mobilní učebny a licence pro výuku polytechnických předmětů

  • budujeme tréninková pracoviště pro rukodělné dovednosti a výuku digitálních technologií, 3D tisku a robotiky

  • rozvíjíme kritické myšlení

  • podporujeme vzdělávání za pomoci digitálních technologií

 • Pro veřejnost
  • přednášky a konference na etická témata


Naši partneři v projektu realizují řadu zajímavých aktivit, jak můžete zjistit po kliknutí na odkazy pod názvy partnerů níže:

KA2 PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ


KA2 PODPORA PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY


KA2 PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI S DŮRAZEM NA KRITICKÉ MYŠLENÍ


KA2 PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ


KA3 PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ


KA4 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ


KA5 PODPORA A ROZVOJ NADOBOROVÝCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ


KA6 PODPORA SŠ PŘIPRAVUJÍCÍCH K VÝKONU REGULOVANÉ PROFESE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

 • Gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Nová Paka


Více informací o aktivitách a aktualitách projektu naleznete také na portálu Školy sobě.