Seminář Cesty ke čtenářské gramotnosti

6. 4. 2018 Autor: Petra Hnátová

Dne 20. 3. 2018 proběhl ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Královéhradeckého kraje seminář s názvem Cesty ke čtenářské gramotnosti.

Obsahem byly teoreticko-praktické ukázky aktivit, které si účastníci sami vyzkoušeli, ukázky dobré praxe či přednášky.

Na začátku vystoupila lektorka s příspěvkem, který představil možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti v kontextu společenskovědních disciplín, příklady dobré praxe z různých stupňů a druhů vzdělávání. Poté následovalo představení výsledků mezinárodních i národních šetřeních z hlediska úrovně čtenářské gramotnosti.

Realizátor projektu „Zvol si info“, který podporuje mediální gramotnost a kritické myšlení, upozornil na potřebu přimět žáky k zamyšlení nad informacemi, které jsou jim poskytovány médii. Dobrá praxe byla představena v podobě možností použití komiksů ve výuce chemie, kdy odborný text obsahuje i pro žáky neznámé termíny. Dopolední část uzavřela zástupkyně projektu „Implementace KAP“ v Královéhradeckém kraji, která představila aktivity vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků formou zajištění podpory učitelů, vyhledání a zajištění předávání dobré praxe pro učitele včetně zajištění sdílení nových metod, hospitací/stáží učitelů a dalších.

Po přestávce měli účastníci možnosti si sami vyzkoušet aktivity zaměřené na informační gramotnost, práci s beletrií i odborným textem nebo vyhledávání relevantních informací. Byly nastíněny možné náměty do hodin různých předmětů a nastíněny možnosti spolupráce se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.


Podklady ze semináře:

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení reálně

Logo OP VVV