Informace k udělení státního občanství ČR

26. 7. 2021

Informace pro žadatele o udělení státního občanství České republiky dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen“ zákon“)

Na udělení státního občanství České republiky není podle § 12 zákona právní nárok.
Státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního, a splňuje ostatní podmínky stanovené v zákoně.
Státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty.

Za přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky je vyměřen správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sazebníku, položka č. 8:

 • 13) Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě Kč 2 000,--
 • 14) Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě Kč 500,--
 • 15) Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi Kč 500,--

Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle bodu 14) a 15) této položky až na částku 100 Kč.
Správní poplatek je nutné uhradit PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Žádost se podává osobně u krajského úřadupříslušného podle místa trvalého pobytu žadatele na území České republiky. Pro žadatele s trvalým pobytem na území Královéhradeckého kraje je příslušným úřadem:

Krajský úřad Královéhradeckého Kraje
Pivovarské náměstí 1245
Oddělení vnitřní správy, matrika a státní občanství
500 03 Hradec Králové

Vzhledem ke skutečnosti, že podání žádosti u krajského úřadu trvá cca hodinu a déle, doporučujeme všem žadatelům, aby si pro podání své žádosti předem telefonicky sjednali konkrétní termín, na níže uvedených telefonních číslech:

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech Hradec Králové A Rychnov nad Kněžnou:
Mgr. Miloslava Černá, tel. 495 817 438, mcerna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Hradec Králové a Jičín:
Mgr. Petra Novotná, tel. 495 817 155, pnovotna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Trutnov:
Bc. Dagmar Burešová, tel. 495 817 439, dburesova@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese NÁCHOD:
Bc. Simona Rybová, tel. 495 817 425,
srybova@kr-kralovehradecky.cz

K  žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatel na krajském úřadu předloží :

1) Žádost

Napsat žádost o udělení státního občanství ČR. (volnou formou)
Manželé mohou podat jednu společnou žádost, do žádosti lze zahrnout i dítě mladší 18 let, nebo podat pro něj samostatnou žádost .

Ze žádosti musí být patrné:

 • kdo ji činí = jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • čeho se týkáo co žadatel žádá = důvody, které žadatele k podání žádosti vedou, tedy, proč o udělení státního občanství ČR žádá,
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena
       Ministerstvo vnitra ČR
       oddělení státního občanství
       Náměstí Hrdinů 3
      140 21 Praha 4
 • podpis žadatele.

2) Životopis

 • -zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém žadatel uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně pracovní nebo jiné výdělečné činnosti, studia v České republice, údaje o rodinném a společenském životě.
 • - součástí životopisu bude i prohlášení o zahraničních pobytech a jejich délce

Životopis předkládají i nezletilé děti.

3) MATRIČNÍ DOKLADY – originál nebo úředně ověřená fotokopie

 • Rodný list
 • Oddací list (pokud je žadatel/ka ženatý/vdaná)
 • DOKLAD O VZNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ(pokud žadatel/ka vstoupil/a do partnerství)
 • Úmrtní list (zemřelé/ho manželky/a nebo partnerky/a)

Cizojazyčné matriční doklady musí mít náležitosti veřejné listiny = listiny musí být opatřeny doložkou Apostille nebo superlegalizace v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a musí být přeložené do českého jazyka českým soudním tlumočníkem registrovaným u krajského soudu.

4) doklad o rozvodu manželství neborozhodnutí o zrušení partnerství

(pokud je žadatel/ka rozvedený/á, nebo pokud bylo registrované partnerství zrušeno). Rozsudek musí obsahovat doložku o nabytí právní moci.

5) DÍTĚ

V zákoně se podle ust. § 2 dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.

do 18 let - je-li do žádosti zahrnuto i dítě mladší 18 let, připojí žadatel jeho rodný list a souhlas druhého z rodičůse změnou státního občanství, podpis na souhlasu musí být úředně ověřen. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před pracovníkem krajského úřadu, u něhož je žádost podána. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

dítě STARŠÍ 15 let – je-li do žádosti zahrnuto dítě starší 15 let, je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před pracovníkem krajského úřadu, u něhož je žádost podána.

6) platný průkaz k povolení pobytu CIZINCEa cestovní pas

Tyto doklady je třeba přinést s sebou - předložit u krajského úřadu při podání žádosti

7) doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému ČRa základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky

Informace o zkoušce viz Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze: http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi

Adresa zkušebního centra v Královéhradeckém kraji:

Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
(budova J)
Hradecká 1249
Hradec Králové

Kontakt:

úřední hodiny: středa: 9:00 - 11:00 (místnost: 92250, 2. patro, budova J)

Budova J se nachází v kampusu univerzity, Na Soutoku v centru Hradce Králové. Při dopravě automobilem můžete využít parkoviště v areálu kampusu. Při cestě městskou hromadnou dopravou vystupte na zastávce Heyrovského (linky 1, 9, 23, 24 a 28) a areál se bude nalézat přímo před Vámi. Případně zvolte spojení na zastávku Zimní stadion (linky 2, 16, 18, 23 a 27), pokračujte po mostě přes řeku Orlici, podél Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, kampus se nalézá za knihovnou na pravé straně.

Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo je žadatel ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

8) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad

vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele(dále jen doklad).

Tento doklad předkládá žadatel, který se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, a to z těchto států:

 • a) ze státu, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany
 • b) ze států, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let

Tento doklad lze nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti, pokud cizí stát tento doklad nevydává, nebo jej odmítá vydat.

Doklady nesmí být starší 6 měsíců.

9) DALŠÍ DOKLADY, KTERÉ ŽADATEL K ŽÁDOSTI PŘIPOJÍ:

a) Doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí

 • - potvrzení nebo rozhodnutí o udělení trvalého pobytu na území ČR
 • - doklady prokazující pobyt v zahraničí

 

b) Žadatel dále připojí doklady prokazující pracovní aktivity a faktický pobyt na území ČR

 • - pracovní smlouvy
 • - potvrzení zaměstnavatele, že pracovní poměr nebyl ukončen
 • - výpis z živnostenského rejstříku
 • - popř. další doklady prokazující pracovní aktivity
 • - potvrzení o studiu
 • - školní vysvědčení

nezletilý

 • - potvrzení o studiu
 • - školní vysvědčení
 • - očkovací průkaz
 • - potvrzení mateřské školy

c) Doklady prokazující zdroje finančních prostředků sloužící k zajištění jeho životních potřeb

 • - prokázání příjmu za poslední 3 roky – daňové přiznání, mzdové listy
 • - potvrzení o tom, že je žadatel příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
 • - prokázání příjmu manžela nebo partnera žadatele nebo rodiče žadatele, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán,
 • - prokázání příjmu ze zahraničí
 • - potvrzení Úřadu práce o dobách v evidenci uchazečů o zaměstnání, výši pobírané podpory
 • - potvrzení Úřadu práce o délce a výši pobíraných sociálních dávek a dávek v hmotné nouzi
 • - doklady prokazující výši pobíraného rodičovského příspěvku

d) Potvrzení, že žadatel nemá nedoplatky u

 • Finančního úřadu
 • Celního úřadu
 • Okresní správy sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny

e) Registrační listZdravotní pojišťovny (informace o pojištěnci)

Doklady d) a e) nesmí být starší 30 dnů!!!

Výše uvedené doklady v bodech a) až e) kromě potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení se předkládají také pro nezletilé děti.

Krajský úřad příslušný k podání žádosti vyplní s žadatelem dotazník (i na nezletilé děti). Žádost se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu obce, v níž má žadatel trvalý pobyt, zašle do 30 dnů ode dne podání Ministerstvu vnitra. O udělení státního občanství České republiky rozhoduje podle zákona Ministerstvo vnitra ČR do 180 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.

Celní úřad(není vázáno na TP)

 • Bohuslava Martinů 1672, Hradec Králové
 • Havlíčkova 56, Jičín
 • Českých bratří 488, Náchod
 • Lužická 10, Trutnov

Finanční úřad pro okres Hradec Králové

 • U Koruny 1632, Hradec Králové
 • Jos. Jungmanna 1533,  Nový Bydžov

Finanční úřad pro okres Jičín

 • Havlíčkova 56, Jičín
 • Čelakovského 1023, Hořice
 • Masarykovo nám. 1, Nová Paka

Finanční úřad pro okres Náchod

 • Tyršova 49, Náchod
 • Mírové náměstí 104, Broumov
 • Nám. Československé armády 49,  Jaroměř

Finanční úřad pro okres Trutnov

 • Slezská 166, Trutnov
 • 17. listopadu 2929, Dvůr Králové nad Labem
 • Krkonošská 148, Vrchlabí

Finanční úřad pro okres Rychnov nad Kněžnou

 • Jiráskova 1497, Rychnov nad Kněžnou
 • Šubertovo nám. 53, Dobruška
 • Komenského 583, Kostelec nad Orlicí

Okresní správa sociálního zabezpečení

 • Slezská 839, Hradec Králové
 • Riegrova 1143, Jičín
 • Karlovo nám. 2054, Náchod
 • Faltisova 998? trutnov
 • Štemberkova 1433, Rychnov nad Kněžnou

Všeobecná zdravotní pojišťovna pro okres Hradec Králové

 • Hořická 1710/19a, Hradec Králové
 • Hradební 1447, Nový Bydžov

Všeobecná zdravotní pojišťovna pro okres Jičín

 • Jiráskova 555, Jičín
 • Husova 321, Hořice
 • Ul. Legií 765, Nová Paka

Všeobecná zdravotní pojišťovna pro okres Náchod

 • Poštovní 42, Náchod
 • Mírové náměstí 104, Broumov
 • Československé armády 24, Jaroměř

Všeobecná zdravotní pojišťovna pro okres Trutnov

 • Slezská 41, Trutnov
 • Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad Labem

Všeobecná zdravotní pojišťovna pro okres Rychnov nad Kněžnou

 • Palackého 698, Rychnov nad Kněžnou
 • Opočenská 80, Dobruška

Žadatel o udělení státního občanství České republiky musí při podání žádosti splňovat současnětyto zákonné podmínky ( § 13 zákona):

1) Žadatel má na území České republiky trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě:

 • a) po dobu alespoň 5 let,
 • b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, nebo
 • c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahujealespoň 10 let.

Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

2) Žadatel musí prokázat, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahujedné poloviny doby pobytu, jak je stanoveno v předešlém bodu. Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

3) Žadatel starší 15 let

 • a) nesmí být pravomocně odsouzenpro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin,
 • b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, ve státě, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin.

Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva České republiky.

4) Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka a základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo žadatel je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

5) Žadatel v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.

6) Žadatel musí prokázat výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny, a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

7) Žadatel musí prokázat, že jeho pobyt na území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.

Možné prominutí zákonných podmínek pro udělení českého státního občanství:

Ministerstvo vnitra může prominout v souladu s ust. § 15:

1) splnění podmínky povoleného trvalého pobytu (po dobu alespoň 5 let, po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let) tehdy, má-li žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a:

 • narodil se na území ČR
 • byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky popřípadě do roku 1968 státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky
 • alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky
 • byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky
 • jeho manžel nebo registrovaný partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky
 • má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky
 • je ke dni podání žádosti mladší 18 let, nebo
 • je bezdomovcem nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá,

2) splnění podmínky skutečného pobytu alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, má-li žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a:

 • jeho manžel nebo partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, nebo
 • je ke dni podání žádosti mladší 18 let,

3) splnění podmínky znalosti českého jazyka a základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky z důvodů hodných zvláštního zřetele,

4) splnění podmínky povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti, pokud žadatel odstranil způsobený škodlivý následek nebo učinil účinná opatření k jeho odstranění,

5) splnění podmínky nezatěžovat v posledních 3 letech předcházející dni podání žádosti systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi, z důvodu hodných zvláštního zřetele, jimiž je zejména skutečnost, že žadatel je bezdomovcem nebo mu byla udělena mezinárodní ochrana na území ČR formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Soubory ke stažení