Rada KHK vyhlašuje VŘ na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Náchodě,

30. 6. 2021 Autor: Rada KHK

RADA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ŘEDITELE – ŘEDITELKY

příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Náchodě, se sídlem Smiřických 272, 547 01 Náchod

Požadavky na uchazeče:

 • • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou v oboru dějiny umění, výtvarné umění, design a další umělecké studijní programy)
 • • praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou
 • • zkušenost s prací v kulturní instituci
 • • znalosti v oboru muzejnictví
 • • znalost právní problematiky v oblasti řízení a financování příspěvkových organizací,
 • • znalost oborové legislativy v oblasti kultury, muzejnictví, ochrany sbírkových předmětů a právních předpisů týkající se činnosti příspěvkových organizací (zákon č. 122/2000 Sb., 121/2000 Sb., 250/2000 Sb.)
 • • aktivní znalost anglického jazyka (certifikát dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (od stupně B výše) výhodou
 • • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou
 • • orientace v dotační politice ČR a EU

Osobní předpoklady:

 • • vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti,
 • • schopnost koncepčního myšlení
 • • samostatnost, časová flexibilita, výkonnost, schopnost zvládat náročné situace
 • • schopnost vedení lidí
 • • iniciativnost, kreativní myšlení

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • • pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Outlook
 • • řidičský průkaz skupiny B

Požadované doklady k přihlášce:

 • • písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
 • • strukturovaný podrobný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
 • • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek
 • • kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • • souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • • motivační dopis v rozsahu max. 2 normostrany
 • • návrh koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu cca 5 stran strojopisu formátu A4 pro následující šestileté období
 • • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Místo, čas a termín podání přihlášky:

Přihlášku zašlete na adresu Mgr. Kateřina Churtajeva, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Přihláška musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 12:00 hodin dne 1. září 2021. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Galerie výtvarného umění v Náchodě“

Předpokládaný nástup: Od 1. 1. 2022.

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:

 • Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče, tel. +420 737 997 977.
 • Mgr. Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury, tel. +420 720 987 142.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Soubory ke stažení