Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici I/31 v obci Hradec Králové (větve MÚK)

25. 1. 2023 Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

V e ř e j n á   v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství  o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-5255-2/ČJ-2023-050206 ze dne 23. ledna 2023

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/31 v obci Hradec Králové (větve MÚK), dle grafického znázornění v příloze.

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: I/31

Platnost úpravy: 15.04.2023, max. 3 x 10 min. v době od 08:00 hod do 13:00 hod. Naplánované časy startů jsou 9:30, 11:00 a 12:00 hod.

Důvod: Cyklistický závod „Prima Cup 2023“.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: p. Filip Švestka, tel. 736237049, e-mail: svestka@bbspro.cz

Více informací v přílohách

Soubory ke stažení