Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

25. 5. 2021 Autor: oddělení informační centrum

Informace k vydávání a formuláře ke stažení.

Krajský úřad vydává zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/ uchazečům o studium, kteří nejsou žáky základní školy.

Vydávání zápisových lístků na Krajském úřadu KHK zajišťují:

a to na adrese Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení informační centrum, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

Žadatel má dvě možnosti, jak získat zápisový lístek:

  • osobním převzetím - na výše uvedené adrese ve vstupní hale úřadu; zápisový lístek si může převzít uchazeč osobně nebo rodič nezletilého uchazeče nebo jiná osoba na základě plné moci,
  • zasláním poštou - na základě elektronické žádosti zaslané na některou z výše uvedených e-mailových adres či písemné žádosti zaslané poštou na adresu (viz výše) bude žadateli zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou. Formulář žádosti je umístěn rovněž na těchto stránkách, a to pod názvem Žádost o vydání zápisového lístku.

Ztráta zápisového lístku vydání náhradního

V případě, že uchazeč ztratí nebo zničí zápisový lístek, může požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Žádost o jeho vydání je umístěna rovněž na těchto stránkách pod názvem Žádost o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je i čestné prohlášení, které musí být podepsané uchazečem, popř. zákonným zástupcem uchazeče. Vyplněnou žádost předá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce osobně na oddělení informační centrum, nebo zašle písemně na adresu (viz výše).

Upozornění: Náhradní zápisový lístek vydává instituce, která vydala lístek původní (tj. v případě vydání základní školou, vydává náhradní zápisový lístek škola; v případě vydání krajským úřadem, vydává náhradní lístek krajský úřad)

Soubory ke stažení