Cyklodoprava

Cyklodoprava

4. 5. 2010 Autor: Pavel Mucha

Otázce dopravy je věnována Královéhradeckým krajem nemalá pozornost. Její nedílnou součástí je rovněž problematika oblasti cyklistické dopravy. Základní dokument týkající se koncepce cyklodopravy schválilo usnesením ZK/19/468/2003 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje po projednání návrhu, který vypracovala projekční organizací SURPMO, a.s. v 03/2003. V průběhu následujících let pak byly činěny kroky k postupnému naplňování stanovených cílů navržených uvedenou koncepcí.

Zpět na sekci "Cyklodoprava"

Konkrétní projekty a jejich realizace postupně upřesňovaly potřeby a představy samospráv v situování cyklotras, v některých případech jiným, než navrženým řešením koncepce. Rovněž v rámci stávající koncepce nebyla v době zpracování podchycena některá řešení, která vyplynula v následujících letech.

Tyto a další skutečnosti vyvolaly nezbytnost zadání zpracování aktualizace. Ve výběrovém řízení byl vybrán za zpracovatele subjekt Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno.

Zpracovaný dokument Aktualizace Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje byl projednáván se zainteresovanými subjekty a byl k dispozici k připomínkování veřejností. Návrh aktualizace následně projednalo a ve finální podobě schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2009 usnesením ZK/8/481/2009 ve znění usnesení ZK/9/576/2009 ze dne 22. 10. 2009.

Kompletní dokument aktualizované Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje.

Jedním z nástrojů vedoucím k podpoře cyklodopravy v kraji jsou rovněž dotační tituly Královéhradeckého kraje, vyhlašované od roku 2004 pod označením:

Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje a

Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech .

Královéhradecký kraj rovněž spolupracuje v uvedené problematice nejenom s místní samosprávou, mikroregiony, sousedními kraji, ale také například:

ale rovněž i dalšími subjekty a institucemi, kterým tímto vyjadřujme naše poděkování za dosavadní spolupráci.

Zpět na sekci "Cyklodoprava"