Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče 2023

29. 11. 2022

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Na této stránce najdete přehled dotačních programů v oblasti kultury a památková péče. Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí v oblasti kultury a památkové péče najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

 


vstup do dotačního portálu - Kultura a památková péče


 

V roce 2022 je možné žádost podat od 17. 10. 2022 (8:00) do 21. 11. 2022 (14:00) prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o přidělené dotaci bude zvěřejněno nejpozději do 31. 03. 2023.    

 

OBSAH:


 

Přehled dotační programů v oblasti kulturyDotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
festival Regiony

Podpora kulturních aktivit
(KPG01)

Na co je možné žádat:
Na podporu a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit.
Dotační program podpoří kulturní akce nebo projekty, ať už regionálního, republikového nebo mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici. Podpořeny budou i projekty nové či méně známé, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z následujících oblastí:

▪ divadlo (amatérské i profesionální), hudba, tanec, nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie, literatura, filmová tvorba, ostatní kulturní projekty (kreativně společenské, designová tvorba a její prezentace atd.)

Možná výše dotace:
40 000 Kč až 300 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 60 %.

Kdo může žádat:
• fyzické osoby podnikající
• právnické osoby

Na co při podání žádosti nezapomenout:
Popis projektu musí obsahovat: charakteristika projektu, datum a místo konání akce, délka a tradice akce, zhodnocení významu akce, dále pak plánovaný počet účinkujících, plánovaný počet diváků, příjmy projektu – vstupné, reklama, pronájem, seznam partnerů projektu, popis formy prezentace a propagace projektu (uvést konkrétní media), uvedení cílových skupin.

 

Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
Muzeum krajky Vamberk

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví
(KPG05)

Na co je možné žádat:
Na zachování a prezentaci nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury, a to konkrétně:

• lidové hudby a tance, lidové slovesnosti, lidového divadla, her, obřadů, obyčejů, zvyků, rozličných technologických postupů a dovedností, lidových řemesel a lidové umělecké výroby

• lidové kultury zapsaných na krajském a republikovém seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury, reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO), podpora pro nositele ocenění Zlatý kolovrat a Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Možná výše dotace:
20 000 Kč až 150 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 75 %.

Kdo může žádat:
• fyzické osoby nepodnikající a podnikající
• právnické osoby

Na co při podání žádosti nezapomenout:
Popis projektu musí obsahovat tyto informace: zapojení veřejnosti, dětí a mládeže do projektu, informace o prezentaci a propagaci kraje související s projektem, formy propagace, názvy médií, zda je statek zapsán na Seznamu nemateriálních statků TLK (krajském, republikovém nebo UNESCO), zda je žadatel držitel ocenění Zlatý kolovrat nebo Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, popis potřebnosti aktivit s ohledem na místo konání (kořeny tradice).  

 

Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Podpora činnosti muzeí a galerií
(KPG06)

Na co je možné žádat:
Na podporu činnosti a na vybavení muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji, které vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě. Žádat je možné za účelem:

• zkvalitnění služeb, které spočívají ve zpopularazování kulturního dědictví regionu a v získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací, které slouží k rozvoji kulturně výchovných nebo vzdělávacích potřeb veřejnosti

• zlepšení podmínek prezentace kulturního a historického dědictví včetně péče o sbírky.

Možná výše dotace:
50 000 Kč až 150 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 75 %.

Kdo může žádat:
• spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy
• církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví
• fyzické osoby a právnické osoby, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu podpory
• města, obce a jejich příspěvkové organizace

Na co při podání žádosti nezapomenout:
Veškeré hmotné produkty (publikace, informační a propagační materiály, CD, DVD apod.) vzniklé v rámci dotace nelze prodávat. Tyto produkty musí být označeny jako "neprodejné" a v počtu 1 ks doloženy k vyúčtování dotace.   

 

Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
Rezidence v Klášteře Broumov

Rezidence v oblasti kultury
(KPG07)

Na co je možné žádat:
Dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, rezidence musí být poskytována minimálně v druhém ročníku, alespoň 7 denní a s jasně formulovaným výstupem.

Co Rezidence představuje:
• Rezidence jako forma mobility dává možnost prohloubit stávající umělecké dovednosti, sdílet zkušenosti v rámci umělecké a odborné veřejnosti, síťování napříč regiony, sdílení zkušeností. Projekty s konkrétními partnery musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase.

Možná výše dotace:
40 000 Kč až 100 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 75 %.

Kdo může žádat:
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající
• právnické osoby

Na co při podání žádosti nezapomenout:
Popis projektu musí obsahovat charakter výstupu a míru zapojení veřejnosti do něho.  

 

Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
festival Regiony

Podpora mobility v kultuře
(KPG08)

Na co je možné žádat:
Dotace je určena k zahraničním cestám umělců v oblasti kultury z Královéhradeckého kraje za účelem podpory jejich účasti na odborných výstavách, veletrzích, show casech, konferencích, workshopech, koncertech, zasedáních mezinárodních sítí a podpory jejich účasti v roli pozorovatele na významných mezinárodních festivalech nekomerčního charakteru.

Důležitost mobility:

• Mobilita představuje příležitost pro profesní rozvoj jednotlivců i organizací, přináší nové impulsy, otevírá obzory, posiluje dobré jméno kraje v dalších regionech. Díky mobilitě v oblasti kultury se rozvíjí kreativní potenciál umělců v oblasti kultury v kraji. Vytváří se umělecké nadregionální kontakty a sítě.

Možná výše dotace:
40 000 Kč až 200 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 75 %.

Kdo může žádat:
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající
• právnické osoby

Na co při podání žádosti nezapomenout:
Popis projektu musí obsahovat charakteristiku partnera a další přínosy navázané spolupráce (výstupy, společné projekty).  

 

Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK
(KPG09)

Na co je možné žádat:
Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK jsou vytvořeny jako pomocný nástroj pro propojení paměťových institucí a kulturních zařízení s kreativci. Spojením dojde mimo jiné k rozvoji ekonomiky a kreativního sektoru Královéhradeckého kraje.

Co si pod tím představit? Muzeum nacházející se na území KHK chce nalákat více návštěvníků na novou výstavu, kde bude představený unikátní exponát. S propagací výstavy a samotného exponátu mohou pomoci kreativci, kteří vytvoří originální merch nebo cílenou propagační kampaň. Stačí, aby se muzeum přihlásilo do probíhající výzvy a vybralo si kreativce, který jej nejvíce osloví.

Možná výše dotace:
50 000 Kč až 100 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 80 %, v případě, že se sídlo nebo provozovna žadatele o dotaci nachází na hospodářsky a sociálně ohroženém území vymezeného v příloze, je možné žádat o dotaci v max. výši 90 %.

Kdo může žádat:
• mikropodnik, malý a střední podnik se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji
• příspěvkové organizace nezřizované Královéhradeckým krajem, spolky, obecně prospěšné společnosti, aj.

Na co při podání žádosti nezapomenout:
Projekt musí být realizován na základě smlouvy uzavřené mezi žadatelem o kreativní voucher a kreativcem působícím ve vymezených oblastech kulturních a kreativních průmyslů, který je zařazen do Galerie kreativců zveřejněné na portále www.proinovace.cz.  

 

Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
klášter Broumov

Podpora aktivit spojených s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028
(KPG10)

Na co je možné žádat:
na aktivity spojené s kandidaturou Bromova na Evropské hlavní město kultury 2028, zejména na podporu zapojení umělců a kulturních aktérů do kulturního a uměleckého programu Evropské hlavní město kultury.

Možná výše dotace:
40 000 Kč až 500 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 60 %.

Kdo může žádat:
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající
• právnické osoby

Na co při podání žádosti nezapomenout:
Popis projektu musí obsahovat zejména následující údaje: charakteristika projektu, datum a místo konání akce, délka akce, zhodnocení významu akce v kontextu s kandidaturou města Broumova na EHMK 2028, dále pak plánovaný počet účinkujících, plánovaný počet diváků, příjmy projektu – vstupné, reklama, pronájem, vklad partnerů projektu, seznam partnerů projektu, popis formy prezentace a propagace projektu (uvést konkrétní media), uvedení cílových skupin, zapojení do Evropského kulturního dialogu, způsob zapojení příhraničních či mezinárodních partnerů, popis inovativních prvků.  


Přehled dotační programů v oblasti památkové péče


Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
varhany v kostele Nejsvětější Trojice, Kuks

Obnova historických varhan
(KPG04)

Na co je možné žádat:
Na obnovu historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou (stáří min. 80 let).

Možná výše dotace:
50 000 Kč až 500 000 Kč

Kdo může žádat:
• vlastníci objektů  

 

 

Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče 2023
kostel Nanebevzetí P. Marie Nová Paka

Obnova památkového fondu
(KPGU2)

Na co je možné žádat:
Stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek a staveb na území památkových rezervací a památkových zón. Na co konkrétně může být dotace použita:

1) stavební obnova nemovitých kulturních památek, 
2) restaurování výtvarných a umělecko-řeemslných děl prohlášených za kulturní památku,
3) podpora provádění odborných průzkumů nezbytných pro přípravu obnovy národních kulturních památek a kulturních památek na území Královéhradeckého kraje (např. průzkumy: stavebně-historický, stavebně-technický, statický, restaurátorský, mykologický, dendrochronologický, atd.),
4) stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se zajištění statiky, obnov střešního pláště a dále fasád a výplní otvorů směrem do veřejných prostranství,
5) stavební obnova nebo restaurování národních kulturních památek.

Pozor - v jedné žádosti je možné žádat ve více oblastech, ale pouze na jeden objekt.

Finanční prostředky z tohoto dotačního programu je možné čerpat až do 30.11.2024.

Možná výše dotace:
30 000 Kč až 500 000 Kč
V případě dotace na obnovu nebo restaurování národních kulturních památek je rozpětí dotace 100 000 až 800 000 Kč.

Kdo může žádat:
• vlastníci objektů (movitých i nemovitých)  Kontakty:

Oblast kultury

Mgr. Pavlína Mazánková
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 720 987 142, e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz
dotační programy v oblasti kultury: KPG01, KPG05 – odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií

Mgr. Věra Doležalová
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 727 811 784, e-mail: vdolezalova@kr-kralovehradecky.cz
dotační programy v oblasti kultury: KPG06, KPG09 – odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií

Mgr. Kristýna Šimáková
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 725 575 289, e-mail: ksimakova@kr-kralovehradecky.cz
dotační programy v oblasti kultury: KPG07, KPG08, KPG10 – odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií

Zuzana Voglová
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací
telefon: 725 940 787, e-mail: zvoglova@kr-kralovehradecky.cz
obecné informace o dotačních programech v oblasti kultury, portál Dotis, administrace, vyúčtování, konzultace při vyplňování žádosti o dotaci na PC, administrace dotačního programu

Dotazy na dotační program Podpora aktivit spojených s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 je možné směřovat také na info@broumov2028.cz. Další informace k programu jsou i na webových stránkách www.broumov2028.cz.

Oblast památkové péče

Ing. Milan Smolík
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 601 325 879, e-mail: msmolik@kr-kralovehradecky.cz
dotační programy památkové péče: KPG04, KPGU2 – odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií

Ing. Marcela Holda, DiS.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací
telefon: 702 185 678, e-mail: mholda@kr-kralovehradecky.cz
obecné informace o dotačních programech v oblasti památkové péče, portál Dotis, administrace, vyúčtování, konzultace při vyplňování žádosti o dotaci na PC, administrace dotačního programu

Soubory ke stažení