Eurolicence

17. 6. 2019 Autor: Jana Šafářová

Provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly lze pouze na základě licence Společenství (dále jen „Eurolicence"), která se vydává dle zákona č. 111/1994 Sb. zákona o silniční dopravě a přímo použitelným předpisem Evropské Unie.

Eurolicenci vydá členský stát podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 a 1073/2009, podnikateli v mezinárodní silniční nákladní dopravě a mezinárodní osobní přepravě autokary a autobusy provozující dopravu pro cizí potřeby.

Eurolicence je doklad, který nahrazuje zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních tranzitních či třetizemních přeprav na území členských států EU.

Kdo musí mít eurolicenci?

Přístup na trh v jednotlivých členských státech EU je zajištěn prostřednictvím eurolicence. Eurolicenci musí tedy mít ten, kdo provozuje na území států Evropského společenství nebo z území členského státu Evropského společenství do státu, který není součástí Evropského společenství, anebo naopak pro část cesty na území členského státu:

a) vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí,

b) vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Kde získat eurolicenci?

Eurolicenci vydá příslušný dopravní úřad – pro dopravce, který je usazen v tomto členském státě v souladu s právními předpisy Společenství a vnitrostátními právními předpisy.

Jak získat eurolicenci?

Podnikatel v silniční dopravě zašle nebo předloží dopravnímu úřadu žádost o vydání eurolicence (žádost lze získat přímo na odboru dopravy nebo na internetových stánkách Královehradeckého kraje), kde uvede počet vozidel, pro která požaduje vydání opisu eurolicence. Podnikatel v silniční dopravě získá opis eurolicence na ta vozidla, která nahlásil u dopravního úřadu a pro která splňuje finanční způsobilost. Tyto opisy musí být pro případnou kontrolu ve vozidle.

Kolik stojí eurolicence?

Prvopis eurolicence – 1000,-Kč (dopravce má uložen na firmě, v žádném případě ne ve vozidle).

Opis eurolicence (pro každé vozidlo) - 200,- Kč.

Podnikatel v silniční dopravě  uhradí příslušnou částku.

Vydání eurolicence a opisů k eurolicenci

Eurolicence a její opisy se vydávají na vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidla určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Eurolicence a opisy se vydávají podnikateli v silniční dopravě, nebo statutárním orgánům společnosti, popřípadě jejich zmocněncům na základě plné moci.

Erolicence se vydává na jméno podnikatele v silniční dopravě a je nepřenosná.

Eurolicence jsou vydávány na dobu až 10-ti let.

Dosud vydané eurolicence zůstávají v platnosti po dobu, která je v nich uvedena.

Důsledek nesplnění podmínek pro vydání eurolicence!

Pokud podnikatel v silniční dopravě nesplňuje podmínky pro provozování mezinárodní dopravy, (tj. dobrou pověst, usazení, odbornou způsobilost a finanční způsobilost) dopravní úřad zahájí správní řízení a vydá rozhodnutí o nevydání eurolicence.

Co udělat, když potřebuji další opis eurolicence

Pokud podnikatel v silniční dopravě požaduje další opis eurolicence z důvodu uvedení nového vozidla do provozu, podá u příslušného dopravního úřadu žádost o vydání dalšího opisu eurolicence.

Dopravní úřad vydá podnikateli v silniční dopravě opis eurolicence na to vozidlo, pro které dopravce splňuje finanční způsobilost a opis eurolicence mu pro toto vozidlo nebyl dosud vydán. Tento další opis eurolicence bude platný po dobu pravosti prvopisu eurolicence dopravci.

Podnikatel v silniční dopravě  uhradí částku 200,- Kč za každý vydaný opis.

Povinnost podnikatele v silniční dopravě vrátit eurolicenci

Prokáže-li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel, než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu.

Pokud podnikatel v silniční dopravě přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

Při zániku koncese nebo po uplynutí platnosti eurolicence je podnikatel v silniční dopravě povinen odevzdat dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

 

 

 

Soubory ke stažení