Pokyny pro poskytovatele ubytování pro uprchlíky

11. 5. 2022

V současné době většině ubytovatelů evidovaných v HUMPO kraj zaslal návrh smlouvy. Návrh smlouvy včetně tabulek pro fakturaci (vyúčtování) je níže v příloze článku, a to pro subjekty, které dosud v systému HUMPO nejsou zaevidovány, avšak splňují podmínky pro zařazení do systému HUMPO a pro vyplácení příslušného příspěvku. Je nezbytné, aby takovýto ubytovatel provedl zároveň zaevidování do systému HUMPO podle následujících pokynů.

Postup pro podání žádosti o kompenzaci za ubytování uprchlíků

1) Poskytovatel ubytování musí nahlásit (pokud tak již dříve neučinil), případně zpětně dohlásit ubytovací kapacity a ubytované uprchlíky do systému humanitární pomoci HUMPO, a to prostřednictvím e-mailu na adresu:  

kacpu@hkk.izscr.cz

  • Do předmětu e-mailu uveďte text „Zpětné ubytování – název obcejméno/název ubytovatele“ (příklad: Zpětné ubytování – Dolní Lhota – Penzion U Lesa).

  • K e-mailu přiložte vyplněnou tabulku „Evidence osob“ (ke stažení v příloze).

Ubytovatelé jsou povinni hlásit změny (např. nově příchozí uprchlíci). Na e-mail zasílejte pouze aktualizovaná data v tabulce "Evidence osob" bez předchozích, již zaevidovaných osob.

2) V případě, že ubytovatel nezašle vyplněný a podepsaný návrh smlouvy (viz bod 3), kraj mu zašle návrh smlouvy o finanční kompenzaci za ubytování uprchlíků a vzor přílohy k fakturaci (oba soubory ke stažení v příloze) v souladu s uvedeným usnesením vlády. Smluvní stranou bude vždy kraj a ubytovatel.

3) V případě, že poskytovatel ubytování bude požadovat kompenzaci za ubytování uprchlíků v souladu s uvedeným usnesením vlády, zašle kraji v nejkratším možném termínu řádně doplněný a podepsaný návrh smlouvy, podle způsobu vyhotovení dokumentu:

  • podpis fyzický – odeslat ve dvou vyhotoveních poštou na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
  • podpis fyzický ověřený na Czechpointu a následně převedený autorizovanou konverzí dokumentu do elektronické podoby – odeslat na e-mail navrhsmlouvy@kr-kralovehradecky.cz, nebo do datové schránky krajského úřadu (gcgbp3q)
  • certifikovaný elektronický podpis – odeslat na navrhsmlouvy@kr-kralovehradecky.cz, nebo do datové schránky krajského úřadu (gcgbp3q)

Kraj návrh smlouvy po provedení kontroly vrátí podepsaný zpět poskytovateli ubytování.

4) V případě, že budou ubytovatelé po uzavření smlouvy žádat o proplacení kompenzací za období od 24. 2. 2022 do 31. 3. 2022, zašlou kraji faktury (vyúčtování) obratem po uzavření smlouvy. V dalších měsících budou vyúčtování zasílat kraji do 6. dne kalendářního měsíce (za předchozí kalendářní měsíc).

5) Fakturace (vyúčtování) včetně přílohy budou ubytovatelé zasílat na e-mailovou adresu:

fakturace@kr-kralovehradecky.cz

nebo datovou schránkou na adresu krajského úřadu.

Faktury (vyúčtování) ubytovatel označí účelovým znakem 777. Řádně vyfakturovaná (vyúčtovaná) ubytování kraj proplatí ubytovatelům nejpozději do 30 dnů z prostředků kraje do výše částek dle usnesení vlády. Upozorňujeme, že částky hrazené ze strany kraje jsou vždy konečné, tedy včetně DPH. Ověření fakturovaných (vyúčtovaných) částek bude provedeno zejména na základě údajů evidence HUMPO.

 

Kdo může žádat o kompenzaci za ubytování uprchlíků?

Tato kompenzace se vztahuje pouze na tzv. bezplatná nouzová ubytování.

Finanční kompenzace náleží pouze vlastníkům objektů, ve kterých dochází k bezplatnému ubytování uprchlíků. Dle metodiky Ministerstva vnitra ČR je za vlastníka považován i oprávněný uživatel, např. nájemce.

Nouzové ubytování se poskytuje ubytovaným osobám bezplatně v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu).

V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců.

Nouzové ubytování se poskytuje v objektech určených k bydlení nebo ubytování. Není proto stanoven standard těchto objektů, neboť ten vyplývá z jejich povahy (např. penzion, ubytovna, internát nebo byt). Usnesení vlády nepočítá s využitím prostor, které k bydlení nebo ubytování nejsou určeny. Případná přeměna nebytových prostor na ubytovací kapacity není usnesením vlády řešena a nevztahuje se na ni ani tato metodika.

Kompenzační příspěvek je usnesením vlády stanoven pro nouzové ubytování:

  • ve výši až do částky 200 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob nebo v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,

  • ve výši až do částky 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob.

V případě bytů ve vlastnictví právnických osob je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Za nouzové ubytování se nepovažují obydlí (byt, rodinný dům, chata, chalupa apod.) ve vlastnictví fyzických osob. Pokud poskytuje fyzická osoba svůj obydlí (bez ohledu na to, zda v něm bydlí, nebo je prázdné) k ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny, může žádat o příspěvek na solidární domácnost podle zákona č. 66/2022 Sb. Obydlí ve vlastnictví fyzických osob proto nespadají do režimu usnesení vlády č. 207. Finanční příspěvky pro tyto fyzické osoby bude poskytovat Úřad práce podle jiných pravidel.

Se zajištěním nouzového ubytování je spojena povinnost zajistit možnost stravování nebo přípravy stravy. Náklady na stravování nejsou předmětem kompenzačního příspěvku za ubytování (předpokládá se, že si tyto náklady bude hradit sám ubytovaný).

Usnesení vlády č. 207 zároveň nevylučuje, aby obce nadále nakládaly s vlastním bytovým fondem dle svého uvážení a například pronajímaly z vlastního rozhodnutí obecní byty osobám, které přišly z Ukrajiny. Na tyto situace, kdy nejde o poskytování ubytování bezplatně v systému zajišťovaném hejtmanem, se však usnesení vlády č. 207 ani tato metodika nevztahují. Pokud však ubytovatel poskytl bezplatné nouzové ubytování (ve smyslu usnesení vlády), může dodatečně zažádat o registraci v HUMPO pro účely poskytnutí kompenzačního příspěvku.

Soubory ke stažení