Kraj v příštím roce rozdělí prostřednictvím 22 dotačních programů přes 80 milionů korun

28. 11. 2017

Zastupitelstvo včera schválilo krajské dotační programy pro příští rok. Jejich počet byl snížen, aniž by došlo k omezení rozsahu podporovaných aktivit. Kraj tak opět poskytne peníze na vzdělávání, volnočasové aktivity, životní prostředí a zemědělství, cestovní ruch, kulturu a památkovou péči, regionální rozvoj, sport, prevenci rizikového chování a obnovu venkova. Celkem se jedná o více než 80 milionů korun.

Dobrovolní hasiči dostanou od kraje peníze na zásahy i opravy techniky

Ke zjednodušení systému poskytování dotací se zavázala krajská rada již ve svém programovém prohlášení. Z tohoto důvodu byly vytvořeny nové Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje a přistoupilo se ke sloučení některých souvisejících dotačních programů i úpravám dotačního portálu.

Za hlavní přínosy nové koncepce krajských dotací považuji lepší komfort pro žadatele o dotaci a větší efektivitu využití poskytnuté dotace. Věcně související dotační programy jsme sloučili do jednoho, ve kterém vznikly jednotlivé účely. S tím souvisela i změna způsobu hodnocení žádostí o dotaci. Ostatní dotační programy jsme ponechali jako jednoúčelové. U víceúčelových dotačních programů může žadatel požádat o dotaci na jakýkoliv účel uvedený v dotačním programu či tyto účely zkombinovat. Snažíme se tak vycházet vstříc potřebám příjemců dotací,“ říká radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Krajské dotační programy administruje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, který s ohledem na koncepční změny v dotačních programech připravil pro zájemce o dotaci semináře. Konat se budou v termínech: 22. 11. 2017, 27. 11. 2017,

29. 11. 2017, 4. 12. 2017 a 11. 12. 2017. Bližší informace k seminářům budou zveřejněny zde.

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené dotační programy budou zveřejněny na Dotačním portálu Královéhradeckého kraje v rámci jednotlivých dotačních oblastí, a to po pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva Královéhradeckého dne 30. 10. 2017.

Změny u jednotlivých dotačních oblastí uvádíme zde:

1) dotační oblast Program obnovy venkova

Dotační program 18POVU1 (Program obnovy venkova)

 • víceúčelový dotační program – lze žádat o dotaci až na 5 účelů
 • způsobilým žadatelem o dotaci je obec, která k 31. 12. 2016 měla méně než 3 000 obyvatel
 • přepracována hodnotící kritéria
 • zavedena podpora Obnovy památkového fondu, Obnovy a technického zajištění stávajících vodních nádrží a Nakládání s odpady (viz účely 3, 4 a 5 dotačního programu)
 v rámci účelu 1 je možné financovat např. výstavbu, rekonstrukci, opravu, komplexní úpravu či pořízení základní nebo mateřské školy, školského zařízení, zdravotního a sociálního zařízení, kulturních, víceúčelových a tělovýchovných zařízení, hřišť a sportovišť, hasičských zbrojnic, sakrálních staveb, drobné architektury, hřbitovů, radnic, obecních úřadů, ostatních zařízení občanské vybavenosti, školních/školkových zahrad

 v rámci účelu 2 je možné financovat např. výstavbu, rekonstrukci, opravu, komplexní úpravu či pořízení místní komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, autobusové zastávky, reflexní dopravní značky, retardéru, laviček, altánků, odpadkových košů, stojanů na kola (tzv. mobiliář), obnovy a oživování veřejné zeleně, požární nádrže

2) Dotační oblast Kultura a památková péče

Dotační program 18KPGU1 Podpora kulturních aktivit

 • víceúčelový dotační program - lze žádat o dotaci až na 2 účely
 účel 1:

 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

 účel 2:

 Podpora kulturních aktivit souvisejících s výročím vzniku Československé republiky

Dotační program 18KPGU2 Obnova památkového fondu

 • víceúčelový dotační program - lze žádat o dotaci až na 4 účely
 • mezi nezpůsobilé žadatele patří obce na území Královéhradeckého kraje, které měly k 31. 12. 2016 méně než 3 000 obyvatel (žádají v dotačním programu 18POVU1)
 účel 1:

 Obnova stavebního památkového fondu

 účel 2:

 Restaurování movitých kulturních památek a umělecko-řemeslných děl

 účel 3:

 Obnova historických varhan

 účel 4:

 Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek

3) Dotační oblast Životní prostředí a zemědělství

 • Dotační programy 17ZPD01 (Protipovodňová ochrana), 17ZPD02 (Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží) a 17ZPD03 (Ochrana přírody a krajiny) byly sloučeny do programu 18POVU1, stejně tak i účel 2 – školní/školkové zahrady z dotačního programu 17ZPD05 (Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). Do dotačního programu ZPD08 (Podpora prodeje ze dvora) se žádosti o dotaci nebudou v roce 2018 přijímat.
 • Žadatel smí v rámci jednotlivých dotačních programů podat pouze 1 žádost o dotaci.
Dotační program 18ZPD05 (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
 • program je nově pouze neinvestiční
Dotační program 18ZPD06 (Včelařství)
 • nově jsou způsobilým žadatelem pouze okresní organizace Českého svazu včelařů, nikoliv fyzické osoby
Dotační program 18ZPD07 (Propagace zemědělství a místní produkce)
 • způsobilí žadatelé o dotaci: svazy, spolky, asociace působící v Královéhradeckém kraji v oboru zemědělství, lesnictví, myslivosti, chovatelství, pěstitelství a v oblasti propagace regionálních potravin
4) Dotační oblast Cestovní ruch
 • žadatel o dotaci smí do dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci
Dotační program 18CRG07 Propagace cyklobusů v turistických regionech
 • program do dotační oblasti Cestovní ruch byl přesunut z dotační oblasti Regionální rozvoj
5) Dotační oblast Volnočasové aktivity

Dotační program 18SMRU1

 • víceúčelový dotační program - lze žádat o dotaci až na 4 účely
 • žadatel o dotaci smí do dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci
 účel 1

 Podpora činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase včetně obnovy a údržby MTZ

 účel 2

 Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)

 účel 3

 Táborová činnost

 účel 4

 Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků

6) Dotační oblast Vzdělávání

Dotační program 18SMVU1

 • víceúčelový dotační program - lze žádat o dotaci až na 2 účely
 • žadatel o dotaci smí do dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci
 účel 1

 Polytechnická výchova a vzdělávání

 účel 2

 Rozvoj talentů

7) Dotační oblast Sport a tělovýchova

Dotační program 18SPTU1

 • sloučení dosavadních 7 dotačních programů (SPT01-SPT07) do 18SPTU1
 • lze žádat o dotaci až na 9 účelů
 • došlo k rozdělení programu SPT04 a SPT05 – nově jsou tak zvlášť sportovní centra mládeže a sportovní střediska a od dětí a mládeže zařazených v reprezentaci kraje či ČR se oddělily děti a mládež, které reprezentují Královéhradecký kraj na Olympiádě dětí a mládeže.
 • nově je zaměřen především pro právnické osoby, které mají sport a tělovýchovu v zakládacích dokumentech jako hlavní činnost, kromě účelu 1, kde je umožněno podávat žádosti o dotaci i školám.
 • třeba věnovat pozornost Dalším podmínkám dotačního programu - jsou zde uvedeny např. tyto zásadní informace
 co vše musí obsahovat popis projektu

 specifická omezení či zákazy pro jednotlivé účely

 stanovení hranice pro maximální výši dotace podle počtu účelů zahrnutých v žádosti o dotaci

8) Dotační oblast Prevence rizikového chování

Dotační program 18SMP01 (Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků)

 • užší skupina oprávněných žadatelů o dotaci
 právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost a poskytující služby školám v oblasti primární prevence rizikového chování, zařazené mezi nestátní neziskové organizace dle Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

 školy s platným osvědčením o zařazení do sítě „Školy podporující zdraví“

 právnické osoby zřizované registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy

 právnické osoby zřizované jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou, soukromé školy

 • nově nastavené priority
 • více zohledněny školy, které se hlásí k programu Zdraví 21
U ostatních Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválených dotačních programů nedošlo oproti roku 2017 k významnějším změnám.