Kraj poskytne na oblast životního prostředí tři miliony korun

27. 9. 2022

Kraj hodlá v rámci pěti dotačních titulů pro oblast životního prostředí a zemědělství rozdělit zhruba tři miliony korun. O podporu bude možné žádat od 5. prosince 2022 do 6. ledna 2023. Dotační programy schválilo krajské zastupitelstvo.

„Pro náš kraj je vedle ochrany přírody a krajiny prioritou zejména zadržování vody v krajině. O této oblasti se v posledních letech hodně diskutuje napříč mnoha sektory lidské činnosti. Náprava mnoha nevhodných opatření z minulosti je během na dlouhou trať a je nutné je řešit především na celostátní úrovni. Přesto i všechna dílčí opatření mají smysl a upozorňují veřejnost na důležitost tohoto problému,“ vysvětluje náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství.

Dotace na opatření k zadržování vody v krajině podporují zpracování projektové dokumentace zaměřené k realizaci opatření v podobě zlepšení technického stavu rybníků a malých vodních nádrží, revitalizaci vodních toků, obnovy mokřadů, preventivního protierozní opatření a řady dalších opatření, které posilují retenci a akumulaci vody v krajině, zvyšují zásobu povrchových vod a navracejí rybníkům či vodním nádržím jejich základní vodohospodářskou funkci. Kraj tuto činnost podpoří půl milionem korun.

V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraj poskytne dotace na pořádání vzdělávacích akcí pro různé skupiny obyvatel, exkurzí i vícedenních pobytových ekologických výukových programů, vytváření informačních materiálů i zřizování naučných stezek nebo expozic. O podporu na celoroční činnost a další rozvoj mohou žádat střediska ekologické výchovy. Pro všechny tyto účely má kraj připraveno 800 tisíc korun.

V oblasti ochrany přírody a krajiny se dotace poskytuje na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně, tvorbu podmínek umožňující zachování a posílení populací zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, podporu přenosů zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, zpracování projektů ošetření památných stromů, opatření na biologickou ochranu polních kultur i likvidaci invazních rostlin v ochranářsky cenných lokalitách. Na tyto účely má jít půl milionu korun.

Dotace směřují také na včelařství – v roce 2023 konkrétně na plošné preventivní vyšetření vzorků na přítomnost spor moru včelího plodu. Kraj na to hodlá uvolnit 750 tisíc korun.

V rámci programu propagace zemědělství a místní produkce se podporují osvětové akce zaměřené na propagaci zemědělství, lesnictví, myslivosti, včelařství, chovatelství a pěstitelství včetně prezentace odborného školství a také na propagaci regionálních potravin. Cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí a podpoření odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů. Na dotace je určeno 400 tisíc korun.