Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období

23. 11. 2022

Podzimní a zimní období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že těžký průběh onemocnění nejčastěji mohou vyvolat onemocnění chřipkou a covid-19. Původci obou těchto nákaz se přenášejí v kapénkách, šíří se tedy nejvíce kýcháním, kašláním, mluvením a mohou též ulpívat na předmětech, se kterými byl nemocný v kontaktu. Na podzim je proto také ideální čas nechat se proti těmto infekcím očkovat. Očkování tak může základním způsobem ochránit jednotlivce i jeho okolí.

Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období

Doporučení NH/OVZ/poradního sboru hlavní hygieničky pro epidemiologii ke snížení rizika nákazy, minimalizace dalšího šíření výše uvedených onemocnění v případě jejich výskytu a snížení dopadu na provoz zařízení:

  • snaha o zajištění co největší proočkovanosti proti chřipce a covid-19 (včetně přeočkování) u zaměstnanců,
  • zajištění očkování proti pneumokokovým nákazám u klientů zařízení poskytovatelů sociálních služeb (PSS), u pacientů/klientů léčeben pro dlouhodobě nemocné, domovů pro seniory, domovů se zdrav. postižením a domovů se zvl. režimem — dle platných právních předpisů,
  • při výskytu klinických obtíží svědčících pro akutní respirační infekci zaměstnanec zůstává doma až do vyléčení, svůj stav řeší se svým praktickým lékařem, včetně indikace případného laboratorního vyšetření,
  • při výskytu příznaků chřipky nebo covid-19 u klientů zařízení možno provést rychlý antigenní test na covid-19, v případě negativního výsledku zajistit ve spolupráci s ošetřujícím lékařem indikaci a provedení laboratorní vyšetření dalších respiračních patogenů,
  • zajistit na pracovišti dostupnost kvalitních RAT testů k diagnostice onemocnění covid-19,
  • v případě výskytu nákazy mezi pacienty/klienty zavést adekvátní protiepidemická opatření a přísně dodržovat bariérový režim ošetřování,
  • je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %, filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty,
  • v případě pozitivního výsledku vyšetření na onemocnění covid-19 u osoby s příznaky se jedná o potvrzený případ, je nutné jej hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví cestou systému ISIN; výskyt ostatních akutních respiračních onemocnění se hlásí při zvýšeném výskytu,
  • ve snaze zachovat co nejdostupnější sociální kontakt klientů upozornit návštěvy na rizika případného přenosu nákazy a vyzvat k bedlivému posouzení zdravotního stavu před vlastní návštěvou. Návštěvu by měly odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním. Těmto osobám lze doporučit před případnou návštěvou provedení rychlého antigenního testu a použití ochrany dýchacích cest i nad rámce aktuálně platných opatření v zařízení.
Další postup a individuální otázky je možné konzultovat s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice). Doporučujeme připravit postup pro provoz zařízení v případě vyšší nemocnosti mezi personálem zařízení. Doplňuje se, že poskytovatel zdravotních služeb stanovuje provozním řádem hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce – dané mu je uloženo zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení hlavní hygieničky ČR poskytovatelům ambulantní a lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb čj. MZDR 21131/2022-1/OVZ ze dne 18. července 2022 zůstává i nadále v platnosti.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR