Záplavové území významného vodního toku Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 20730/ZP/2015- 22 dne 19. února 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 28,12 na území obcí: Dobruška, Pohoří, Rohenice, České Meziříčí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice pod Orebem.

Takto stanovené záplavové území je v platnosti již jen od ř. km 0,00 po ř. km 10,965.

Pro říční km 10,965 až 28,12 bylo záplavové území stanoveno nově a to opatřením obecné povahy, vydaným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod zn. (čj.) KÚKHK – 38/ZP/2017- 11 dne 15. května 2017 (území obcí České Meziříčí, Rohenice, Pohoří, Dobruška).

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady č. 1 a 5 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Dědina, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení