Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) KUKHK – 10399/ZP/2016-5, dne 18. 5. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Labe v ř. km 988,86 až po hranice s Pardubickým kraje, na území obcí: Statutární město Hradec Králové, Vysoká nad Labem.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Labe

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro územní plán obcí, pro povodňový plán obcí a další.

Soubory ke stažení