Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka na území obce Olešnice v Orlických horách, ř. km 14,7 až 17,25

5. 8. 2021 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 6467/ZP/2021 - 5 dne 8. června 2021, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešenka v ř. km 14,7 až 17,25 na území obce Olešnice v Orlických horách.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Olešenka, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení