Správní řízení: oprávnění zástupce zastupovat obec

22. 10. 2019 Autor: Radka Veselá

k § 33 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) K prokázání oprávnění zástupce zastupovat ve správním řízení obec postačí plná moc, která je podepsaná starostou obce, jak stanoví § 33 odst. 1 správního řádu. Pro správní řízení přitom není významné, zda tento úkon byl schválen příslušným orgánem obce, neboť se nejedná o hmotněprávní úkon (jednání), který by byl pro absenci předchozího souhlasu příslušného orgánu obce stižen soukromoprávní sankcí jeho neplatnosti.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 1. 2019, čj. 15 A 194/2017-70)

Věc: Město Žatec proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o dočasné umístění stavby.

Více informací naleznete zde - http://sbirka.nssoud.cz/cz/spravni-rizeni-opravneni-zastupce-zastupovat-obec.p3885.html