Právo na informace: informace o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy

22. 10. 2019 Autor: Radka Veselá

k § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 111/2019 Sb. (v textu jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Informace o dosaženém vzdělání zaměstnanců veřejné správy patří do rozsahu pojmu „veřejná a úřední činnost“ užitého v § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace o vzdělání a odborné způsobilosti vypovídají o základních předpokladech pro výkon úředních činností dotčených zaměstnanců povinného subjektu.

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2019, čj. 11 A 263/2018-35)

Prejudikatura: č. 3310/2015 Sb. NSS.

Věc: Markéta Ch. proti Magistrátu hlavního města Prahy o poskytnutí informací.

Více informací naleznete zde - http://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-informace-o-dosazenem-vzdelani-a-odborne-zpusobilosti-zamestnancu-verejne-spravy.p3909.html