Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zejména zve znění zákona č. 234/2006 Sb.) v návaznosti na pojem městys

18. 10. 2006 Autor: Petr Adámek

stručný popis zprávy

Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů provedenou zejména zákonem č. 234/2006 Sb., došlo k zásadní změně § 3 zákona
 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravujícího určování obcí městy a nově též městysi.

 

Stávající právní úprava umožňovala, aby se obec, která měla alespoň 3000 obyvatel, stala městem, jestliže tak stanovil předseda Poslanecké sněmovny na návrh vlády. Současně neznala statut městyse. Nová právní úprava vedle statutu města zavádí též statut městyse.

 

Podle nového § 3 odst. 3 obecního zřízení obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

 

Obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem.

 

Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem.

 

Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je nově vzniklá obec městem. Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž žádná není městem, ale alespoň jedna je městysem, je nově vzniklá obec městysem. Oddělí-li se část města a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního města nebo část jeho názvu, je i nadále městem. Oddělí-li se část městyse a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního městyse nebo část jeho názvu, je i nadále městysem.

 

Novela obecního zřízení tedy zavedla možnost, aby některé obce získaly označení městys. S takovouto změnu jsou však samozřejmě spojeny dosti podstatné povinnosti. Městys musí změnit všechna razítka, informační systém, hlavičkové papíry (aby bylo vyhověno dikci § 111 obecního zřízení), oznámit změnu všem svým dodavatelům a nechat změnu  zaznamenat do příslušných dokumentů. Mezi nejdůležitější povinnosti bude patřit povinnost nahlásit tuto změnu různým rejstříkům, ve kterých je daný městys zanesen ještě pod označením obec (např. katastr nemovitostí dle § 29 vyhlášky č. 190/14996 Sb. a další).

 

Do doby než dojde k uvedeným změnám, lze s velkou pravděpodobností tvrdit, že městys může činit úkony i pod hlavičkou obce, neboť dle čl. 99 Ústavy České republiky  se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Formálně nepřesné označení obec namísto městys  v daném úkonů by nemělo způsobovat nezákonnost či neplatnost takovýchto učiněných úkonů.

 

Toto stanovisko není právně závazné, neboť k závazným výkladům právních předpisů je dle právního řádu České republiky oprávněn pouze soud.