Usnesení zastupitelstva - archiv

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Konání: 5.5.2011

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh na optimalizaci středního školství v Novém Městě nad Metují; Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu; Návrh na přidělení dotace žadatelům do dotačního programu Profesionalizace svazků obcí; Návrh na přidělení dotace žadatelům do dotačního programu Obnova historických varhan

Konání: 24.3.2011

USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Optimalizace hořického středního školství; Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje; Informace o zajištění zdravotní péče na Opočensku; Generel Oblastní nemocnice Náchod a.s.; Stavební úpravy objektu Gymnázia J. K. Tyla

Konání: 27.1.2011

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh na uzavření smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby; Poskytnutí nenivestičních dotací na zajištění provozu obecně prospěšných společností; Poskytnutí neinvestičních dotací organizátorům vybraných kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje

Konání: 2.12.2010

USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; Návrh na změnu zdravotní péče v nemocnici Opočno; Vyřizování korespondence adresované členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Aktualizace dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013

Konání: 4.11.2010

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje; Zásady poskytování finanční podpory z prostředků Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje; Optimalizace sítě speciálních škol v Královéhradeckém kraji

Konání: 9.9.2010

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh koncepce zdravotnictví; Změny v rozsahu a struktuře zdravotní péče v nemocnici Opočno; Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2010; Žádost o půjčku Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově na realizaci projektu Broumovský klášter

Konání: 17.6.2010

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2009; Změny v rozsahu zdravotní péče Oblastní nemocnice Náchod a.s.; Návrh na darování nemovitého a movitého majetku Střední škole - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Konání: 6.5.2010

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky obci Humburky; Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2010; Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2010

Konání: 25.3.2010

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Dotace programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2010; Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Humburky; Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010; Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 208/2009

Konání: 28.1.2010

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové ambulantní nemocniční péče; Návrh rozsahu dopravní obslužnosti po území Královéhradeckého kraje v roce 2010 v autobusové a železniční veřejné dopravě; Žádost městyse Černý Důl o prodloužení splatnosti půjčky; Návrh na financování investičních akcí pro rok 2010 v rámci uzavřené Úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s.