Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

18.4.2011

Vyhlášení 1. výzev k předkládání žádostí do OP VK - druhé globální granty v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 4. 2011 první kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v druhých globálních grantech z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

14.3.2011

Společný konzultační den pro potenciální žadatele v rámci OPPS Česká republika - Polská republika 2007-2013

Dne 5. dubna 2011 pořádá Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje společný konzultační den zaměřený na potenciální žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Konzultační den je určen široké veřejnosti k získání potřebných informací pro zpracování projektové žádosti. Konzultační den se bude konat od 10:00 hod. v sídle Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), zasedací místnosti P1.411 a P1.412.

Informace o registraci a další podrobnější údaje naleznete v pozvánce na konzultační den, která je umístěna v sekci "OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko - Informace Regionálního subjektu". Registrace je možná v období od 28. 3. do 4. 4. 2011 vždy mezi 8:30 - 16:00 hod.

1.12.2010

Vyhlášení konečných termínů pro předkládání žádostí na realizaci česko-polských projektů a mikroprojektů

Na 6. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 dne 16. listopadu 2010 byl stanoven konečný termín pro další předkládání projektových žádostí. Žádosti na realizaci česko-polských projektů je možné odevzdávat do 15. června 2011.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že prostředky v oblasti podpory 1.3 – Prevence rizik a 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu již byly vyčerpány a Monitorovací výbor pro případné úspory doporučil dostatečné množství náhradních projektů, je předkládání projektových žádostí pro tyto oblasti podpory zastaveno. Již dříve bylo ukončeno podávání žádostí pro oblast podpory 1.1 – Posilování dostupnosti.

Na 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru dne 29. června 2010 byl stanoven další termín sběru projektových žádostí na realizaci česko-polských mikroprojektů, žádosti je možné odevzdávat do 31. března 2011 do 12:00 hodin.

Další informace k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 naleznete v sekci "OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko".

16.11.2010

Výsledek výzvy č. 2, oblast podpory 3.2

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 2. výzvy k předkládání žádostí v oblasti podpory 3.2 Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 4. 11. 2010 .

8.11.2010

Vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 8. 11. 2010 čtvrtou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

21.7.2010

KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku.

7.7.2010

Mikroprojekty schválené na 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 29. června 2010 se konalo 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 686 278 EUR, z toho 29 mikroprojektů v objemu dotace 481 019 EUR (cca 12,5 mil. Kč) bylo předloženo žadateli z Královéhradeckého kraje.