Příroda a krajina

16.4.2012

Návrh plánu péče o PP Strž ve Stupné

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Strž ve Stupné, ležící v katastrálním území Stupná.

16.4.2012

Návrh plánu péče o PP Stav

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Stav, ležící v katastrálním území Stav.

12.4.2012

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Kalské údolí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení („přehlášení“) stávající přírodní památky Kalské údolí.

12.3.2012

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Údolí Javorky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení („přehlášení“) stávající přírodní památky Údolí Javorky.

5.3.2012

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – pokračování realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) oznamuje veřejnosti, že v březnu 2012 bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pokračovat v další etapě rozšiřování bezlesých stanovišť ve zvláště chráněném území, přírodní památce Na Plachtě 2.

20.2.2012

Královéhradecký kraj vyhlašuje území soustavy NATURA 2000

Vytvoření soustavy NATURA 2000 je povinností každého státu Evropské unie. V České republice byla tato povinnost zakotvena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (na základě směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků).

24.11.2011

Návrh plánu péče o PP Nad Blatinou

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Nad Blatinou, ležící v katastrálním území Dolní Černůtky.

8.11.2011

Návrh plánu péče o PP Rybník Kojetín

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Rybník Kojetín, ležící v katastrálním území Cholenice.

25.10.2011

Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství podává informaci o realizaci managementových opatření ve zvláště chráněném území, přírodní památce Na Plachtě 2 – kosení křovinořezem a úprava stanovištních poměrů pro konkurenčně méně schopné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů rozrušováním drnu pojezdem pásovou a kolovou technikou. Tato managementová opatření budou provedena v termínu 27.10. – 30.10.2011 na pozemku p.č. 942/7 v k.ú. Nový Hradec Králové dle přiložených zákresů. Realizaci opatření zajišťuje Východočeský klub přátel vojenské techniky, sídlem Rusek 109, 500 03 Hradec Králové.