Komunitární programy (2014 - 2020)

Komunitární programy jsou souborem aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami Evropské unie.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem. K novým programům patří Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy.

20.4.2015

Customs 2020

Program je zaměřen na podporu a rozvoj činností celních správ EU, s cílem průběžně zavádět do praxe jednotné metody odpovídající novým trendům v celní oblasti. Rozpočet činí 547 mil. EUR.

20.4.2015

Fiscalis 2020

Program je zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. Má za cíl zlepšit spolupráci mezi daňovými správami a poskytovat mechanismy a prostředky ne zlepšení této spolupráce. Program nemá vést k další harmonizaci rozdílných vnitrostátních systémů, ale má umožnit snížení negativních účinků jako jsou např. daňové podvody, narušování hospodářské soutěže, administrativní zátěž pro daňové správy a podniky atd. Rozpočet činí 243 mil. EUR.

20.4.2015

Spravedlnost

Program má za cíl přispívat k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře a to zejména podporou justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. Rozpočet činí 378 mil. EUR.

20.4.2015

Pericles 2020

Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání v Evropě a po celém světě. Rozpočet činí 7,7 mil. EUR.

20.4.2015

Hercule III

Program je určen na potírání podvodů, korupce a ostatní trestné činnosti, kterou jsou dotčeny finanční zájmy EU. Je zaměřen zejména na spolupráci mezi Komisí prostřednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), příslušnými orgány v členských státech a ostatními evropskými institucemi a orgány. Rozpočet činí 110 mil. EUR.

20.4.2015

Práva a občanství

Podpora evropské společnosti založené na respektu k základním právům, boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu, podpoře lepšího mezináboženského a mezikulturního porozumění a zlepšení tolerance v Evropské unii. Rozpočet činí 439 mil. EUR.

20.4.2015

Program pro spotřebitele

Cílem programu je zajistit pro spotřebitele bezpečnější výrobky a služby, lepší informace a účinnější ochranu práv a možností nápravy. Rozpočet činí 169 mil. EUR.