Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

 

Programy přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika reflektují dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Program Interreg V-A ČR - Polsko pro období 2014-2020 navazuje na zkušenosti z předchozích programů, realizovaných z prostředků EU, kterými byly programy Phare Credo, Phare CBC, Iniciativa Společenství INTERREG IIIA (ta dala základ novému samostatnému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti pod názvem Evropská územní spolupráce) a zejména Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013, který byl v regionu Královéhradeckého kraje velmi úspěšný (420 projektů a mikroprojektů realizovaných s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace ve výši cca 2,4 miliardy Kč).

Program Interreg V-A ČR - Polsko pro období 2014-2020 je opět zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Je kladen důraz na bezpečnost a společné řízení rizik, na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, na společné vzdělávání a zvyšování kvalifikace i na spolupráci institucí a komunit v příhraničním prostoru. Projekty by opět měly vykazovat skutečné přeshraniční dopady.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Královéhradecký kraj působí v rámci programu jako regionální subjekt, který prostřednictvím dvou regionálních expertů poskytuje žadatelům osobní konzultace a telefonické nebo e-mailové poradenství, zaměřené na přípravu projektových záměrů, napomáhá s výběrem vhodného přeshraničního partnera, pořádá pro žadatele semináře a konzultační dny, propaguje program mezi odbornou i laickou veřejností a realizuje řadu dalších aktivit.

Součástí programu je Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. Správcem a administrátorem Fondu mikroprojektů pro žadatele z regionu Královéhradeckého kraje je Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.