Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivPrevence rizikového chováníKe stažení, odkazy

Ke stažení, odkazy

3. 6. 2014

Evaluace v oblasti primární prevence

Evaluační nástroje sloužící k hodnocení jsou využívány ve všech částech plánování, přípravy, realizace i hodnocení výsledků preventivního programu. Klinika adiktologie 1. LF UK má přehledně zobrazen jejich přehled včetně bezplatného stažení dotazníků na http://www.adiktologie.cz/cz/articles/586/p-2/ .

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

18. 4. 2014

Fórum zdraví ve vzdělávání

Mezinárodní konference s výše uvedeným názvem se konala ve dne 4.-5.4.2014 v Olomouci. Zdraví je jednou z nejcennějších hodnot, které máme. Oblast zdraví je zahrnuta i ve vládních dokumentech - "Zdraví 21" a "Zdraví 2020" (Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí) - ke stažení na http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html a http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8663_114_1.html. Dále existuje např. Národní akční plán prevence úrazů do r. 2017. Ani pedagogové nesmí opomíjet zdravotní gramotnost.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

18. 4. 2014

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

SZÚ je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Sídlem ústavu je Praha.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

11. 4. 2014

Linka ztracené dítě 116 000

Tato linka nabízí své služby zdarma a non stop. Jedná se o telefonickou krizovou pomoc, nízkoprahovou službu pro děti a dospělé, kterou provozuje o. s. Ztracené dítě. Linka 116 000 je určena pro ochranu práv ohrožených dětí, obracejí se na ni jak děti, tak rodiče a další příbuzní a blízcí dítěte, široká veřejnost i zainteresovaní odborníci.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

26. 2. 2014

Projekt Seznam se bezpečně, Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 aj.

S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým možnostem zneužívání dětí. Na sociálních sítích největšího českého portálu Seznam.cz bylo možné pozorovat rizika, která ohrožují jejich uživatele.  Koncem roku 2008 uspořádal Seznam.cz konferenci pro učitele zaměřenou na rizika, s nimiž se mohou děti setkat na internetu. Akce měla nečekaný úspěch. Proto se Seznam.cz  dále zaměřuje na rizikovou skupinu dětí a ve spolupráci s Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování PČR, CZ.NIC a MojeID, Divadlem v Dlouhé, Nadací naše dítě, Sdružením Linky bezpečí a projektem E-Bezpečí pracují na materiálech určených pedagogům, žákům a jejich rodičům.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

19. 7. 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Dne 27. 6. 2013 proběhla prezentace výsledků výzkumu týkající se rizikového chování dětí na internetu, který se kdy na území České republiky konal. Odkaz zaslal Mgr. Vladimír Sklenář z MŠMT.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28. 5. 2013

Asociace Záchranný kruh

Od roku 2005 pracovala asociace Záchranný kruh z Karlovarského kraje na integrovaném projektu v oblasti prevence, přípravy a řešení rizik. Od roku 2009 byl zahájen projekt "Chraň svůj svět, chraň svůj život". Projekt je financován mimo jiných z Evropského sociálního fondu ČR, MŠMT, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

3. 5. 2013

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve školách

Vážení, zveřejňuji metodiku vytvořenou v rámci projektu CPIV (Centra podpory inkluzivního vzdělávání) v roce 2012. Jejím cílem bylo zmapovat potřeby základních škol v oblasti prevence rizikového chování a nabídnout jim příklady toho, jak tuto problematiku řeší jinde a co se jiným školám osvědčuje. Jedná se o jakýsi výstup z „burzy osvědčených nápadů“. V původním názvu metodiky CPIV pracoval s termínem sociálně patologické jevy, který byl nahrazen aktuálním pojmem rizikové chování, a to i s ohledem na metodické doporučení MŠMT č.j.21291/2010- 28 („Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních“), které nahradilo Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14. 3. 2013

Nabídka seminářů ŠZ DVPP v oblasti prevence

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové pořádá následující semináře určené především školním metodikům prevence, výchovným poradcům, ale i dalším pedagogům ze škol, které jsou uveřejněny v Nabídce programů na období únor – srpen 2013, v kapitole 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl (především s. 23-34 katalogu) na různých pracovištích v Královéhradeckém kraji. Semináře většinou zaštiťuje vedoucí pedagogického oddělení Bc. Eva Kuncová, z pracoviště v Jičíně, tel.: 722 569 514, e-mail: kuncova@cvkhk.cz. Více informací naleznete na www.cvkhk.cz  - sborník akcí, akce po oborech.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 2. 2013

Článek s prof. Miovským - Děti, škola, drogy

Dne 12. 2. 2013 byl publikován na webových stránkách portálu Rodiče vítání článek s prof. Michalem Miovským, přednostou Kliniky adiktologie 1. LF Karlovy Univerzity Praha s názvem Děti, škola, drogy.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek