Literatura ke stažení a webové portály v oblasti prevence sociálně patologických jevů

18.4.2014

Fórum zdraví ve vzdělávání

Mezinárodní konference s výše uvedeným názvem se konala ve dne 4.-5.4.2014 v Olomouci. Zdraví je jednou z nejcennějších hodnot, které máme. Oblast zdraví je zahrnuta i ve vládních dokumentech - "Zdraví 21" a "Zdraví 2020" (Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí) - ke stažení na http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html a http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8663_114_1.html. Dále existuje např. Národní akční plán prevence úrazů do r. 2017. Ani pedagogové nesmí opomíjet zdravotní gramotnost.

18.4.2014

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

SZÚ je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Sídlem ústavu je Praha.

11.4.2014

Linka ztracené dítě 116 000

Tato linka nabízí své služby zdarma a non stop. Jedná se o telefonickou krizovou pomoc, nízkoprahovou službu pro děti a dospělé, kterou provozuje o. s. Ztracené dítě. Linka 116 000 je určena pro ochranu práv ohrožených dětí, obracejí se na ni jak děti, tak rodiče a další příbuzní a blízcí dítěte, široká veřejnost i zainteresovaní odborníci.

26.2.2014

Projekt Seznam se bezpečně, Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 aj.

S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým možnostem zneužívání dětí. Na sociálních sítích největšího českého portálu Seznam.cz bylo možné pozorovat rizika, která ohrožují jejich uživatele.  Koncem roku 2008 uspořádal Seznam.cz konferenci pro učitele zaměřenou na rizika, s nimiž se mohou děti setkat na internetu. Akce měla nečekaný úspěch. Proto se Seznam.cz  dále zaměřuje na rizikovou skupinu dětí a ve spolupráci s Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování PČR, CZ.NIC a MojeID, Divadlem v Dlouhé, Nadací naše dítě, Sdružením Linky bezpečí a projektem E-Bezpečí pracují na materiálech určených pedagogům, žákům a jejich rodičům.

28.5.2013

Asociace Záchranný kruh

Od roku 2005 pracovala asociace Záchranný kruh z Karlovarského kraje na integrovaném projektu v oblasti prevence, přípravy a řešení rizik. Od roku 2009 byl zahájen projekt "Chraň svůj svět, chraň svůj život". Projekt je financován mimo jiných z Evropského sociálního fondu ČR, MŠMT, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

3.5.2013

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve školách

Vážení, zveřejňuji metodiku vytvořenou v rámci projektu CPIV (Centra podpory inkluzivního vzdělávání) v roce 2012. Jejím cílem bylo zmapovat potřeby základních škol v oblasti prevence rizikového chování a nabídnout jim příklady toho, jak tuto problematiku řeší jinde a co se jiným školám osvědčuje. Jedná se o jakýsi výstup z „burzy osvědčených nápadů“. V původním názvu metodiky CPIV pracoval s termínem sociálně patologické jevy, který byl nahrazen aktuálním pojmem rizikové chování, a to i s ohledem na metodické doporučení MŠMT č.j.21291/2010- 28 („Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních“), které nahradilo Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51.

14.3.2013

Nabídka seminářů ŠZ DVPP v oblasti prevence

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové pořádá následující semináře určené především školním metodikům prevence, výchovným poradcům, ale i dalším pedagogům ze škol, které jsou uveřejněny v Nabídce programů na období únor – srpen 2013, v kapitole 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl (především s. 23-34 katalogu) na různých pracovištích v Královéhradeckém kraji. Semináře většinou zaštiťuje vedoucí pedagogického oddělení Bc. Eva Kuncová, z pracoviště v Jičíně, tel.: 722 569 514, e-mail: kuncova@cvkhk.cz. Více informací naleznete na www.cvkhk.cz  - sborník akcí, akce po oborech.

13.2.2013

Článek s prof. Miovským - Děti, škola, drogy

Dne 12. 2. 2013 byl publikován na webových stránkách portálu Rodiče vítání článek s prof. Michalem Miovským, přednostou Kliniky adiktologie 1. LF Karlovy Univerzity Praha s názvem Děti, škola, drogy.