Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

27. 6. 2012

Seminář pro pracovníky ÚÚP v KHK

Dne 26.6.2012 se na KÚ KHK konal seminář určený pracovníkům měst a obcí KHK vykonávajích agendu na úseku územního plánování.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

13. 4. 2012

Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu

Společné metodické sdělení MŽP a MMR

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

16. 11. 2011

Seminář pro pracovníky ÚÚP v KHK - Aktualizace územně analytických podkladů 2011

Informace ze semináře ze dne 15.11.2011

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

30. 8. 2011

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - opatření obecné povahy včetně odůvodnění

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Královéhradeckého kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory územních rezerv.

Publikoval: Petr Háp

Celý článek

1. 8. 2011

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2011

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2011 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2011 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 16. června 2011.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek