Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

18. 8. 2017

Informace o pozastavení vyhlášeného dotačního programu Bezpečné klima v českých školách ze strany MŠMT

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že pro rok 2018 a dále je pozastaven program Bezpečné klima, a to z důvodu toho, že vzdělávání školních metodiků prevence (včetně specializačního studia) a dalších pedagogických pracovníků i v oblasti prevence rizikového chování je financováno prostřednictvím šablon OP VVV a nelze tudíž financovat identickou aktivitu ze státních prostředků. Bližší informace k možnosti čerpání budou zveřejněny nawebu MŠMT v průběhu měsíce září.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14. 6. 2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2017

V příloze naleznete 2. číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení za rok 2017. Jeho obsahem jsou mimo jiné informace o výsledcích Systému výkaznictví preventivních aktivit, dotazníkového šetření na téma Aktivní útočník ve školách, dotačních programech MŠMT, Královéhradeckého kraje, metodickém doporučení o pravidlech při práci se žáky s PAS, odkaz na nový „protikuřácký zákon“, nabídce plánovaných akcí i příkladů dobré praxe.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 6. 2017

Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 za r. 2016

Rada Královéhradeckého kraje vzala 12.6.2017 na vědomí vyhodnocení výše uvedené koncepce za r. 2016. Jsou v něm shrnuta data získaná nejen z kraje, ale i od metodiků prevence při PPP a SPC KHK, ale i obcí, NNO a vzdělávacích organizací, samozřejmě i ze základních a středních škol z KHK.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

12. 6. 2017

Výsledky Systému výkaznictví preventivních aktivit za KHK za šk. r. 2015/2016

Za šk. rok 2015/2016 poprvé 149 škol z Královéhradeckého kraje vyplnilo formulář v rámci MŠMT podporovaného Systému výkaznictví preventivních aktivit. Školy formulář naleznou na http://www.preventivni-aktivity.cz/. Výsledky zjištění byly shrnuty ve Vyhodnocení koncepce školské primární prevence dětí a mládeže KHK na období 2014-2018 za rok 2016. Výkaz vyplňovaly základní i střední školy v KHK. Celkem jej vyplnilo za uvedený školní rok 893 škol v rámci ČR.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

12. 6. 2017

Informace od Prostoru Pro, o.p.s.

Leták nestátní neziskové organizace Prostor Pro, o.p.s., která mnoho let působí v Královéhradeckém kraji, přináší celou řadu informací. S jejich bližším obsahem se seznamte v příloze.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

9. 6. 2017

Semirasmis z.ú. nabízí od října 2017 další běh specializačního studia pro ŠMP

Akreditované specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c). Studium obsahuje jak teoretické, tak praktické části v rozsahu 300 h. Cena kurzu je 22 000 Kč. Vzdělávání bude probíhat formou 16 dvoudenních setkání na Malé Skále, okres Turnov. Zájemci mají vyplněnou přihlášku zasílat na cva@os-semiramis.cz. Pro výkon funkce ŠMP je nezbytné absolvování specializačního studia. Teprve poté bude ŠMP mít nárok na specializační příplatek dle ust. § 133 zákoníku práce a plánované snížení míry přímé pedagogické činnosti dané novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb.. Studium bude ukončeno vypracováním ročníkové práce, absolvováním povinných praxí, obhájením závěrečné práce.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

19. 5. 2017

15.5.2017 byl opět spuštěn další ročník žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet!

I v letošním roce bude soutěž vyhlášena pro žáky ve 2 věkových kategoriích, a to 8-12 let a 13 a více. Je určena žákům základních a středních škol. Pro úspěšné řešitele je dále vyhlášena nadstavbová soutěž Kvíz PLUS. Královéhradecký kraj se rozhodl i letos ocenit finančním darem školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů žákovské soutěže (v přepočtu na počet žáků školy).

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

19. 5. 2017

Seminář Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

Dne 2.6.2017 pro Vás uspořádá KHS KHK ve spolupráci s KÚ KHK akreditovaný seminář zaměřený na prevenci úrazů a otrav u dětí a dospívajících. Akce se uskuteční od 10 do 14 h v prostorách velké zasedací místnosti na Krajské hygienické stanici, Habrmanova 19, Hradec Králové. Seminář je určen nejen Školám podporujícím zdraví, školním metodikům prevence, ale i dalším pedagogům. Přednášejícími budou zaměstnanci Státního zdravotního ústavu, Praha.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

9. 5. 2017

Nabídka realizace semináře "Ozbrojený útočník ve škole"

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje opětovně nabízí realizaci preventivních seminářů s názvem „Ozbrojený útočník ve škole“. Seminář je určen výhradně pedagogům a nepedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

12. 4. 2017

Metodické doporučení č. 22 „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních"

Metodického doporučení č. 22 „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.“ Materiál i s jeho přílohami je dostupný na této adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek