Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPrávo a ostatní

Právo a ostatní

2. 2. 2011

Metodické stanovisko a postup při udělování souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

V dané metodické pomůcce je uvedeno, jakým způsobem dochází k udělování souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv, jejichž smluvními stranami jsou obce. Jsou zde uvedeny zákonné náležitosti žádosti a je upozorněno na některé procesní úkony, které se daného řízení dotýkají.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

20. 9. 2010

Metodické stanovisko pro postup orgánů obce při ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce

V daném stanovisku, které je v příloze, jsou uvedeny nejdůležitější právní předpisy týkající se ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce. Zároveň dané stanovisko obsahuje návrhy činností, které je vhodné učinit ze strany obcí při ukončení stávajícího a zahájení nového funkčního období zastupitelstva obce. Podrobné stanovisko k dané problematice je též k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-707489.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d,

a to ve formě "Metodického doporučení k činnosti ÚZS Č.6 - Ke správě obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce".

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

23. 8. 2010

Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor

Cílem Doporučení je zpracování praktického návodu pro dotčené subjekty k úspěšnému naplňování práva na rovné zacházení se zdravotně postiženými, kteří využívají ke svému doprovodu psů se speciálním výcvikem, a to hned v několika oblastech podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). V dalších oblastech lze pro některé subjekty vyvodit povinnost zajistit rovné zacházení se zdravotně postiženými přímo z Listiny základních práv a svobod.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

16. 12. 2009

Publikaci s názvem Nezvaní Hosté – sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti

Společnost Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s  In Iustitia, o.s., Tolerance a občanská společnost, o.s. a Romea, o.s., vydala  publikaci s názvem Nezvaní Hosté – sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

17. 9. 2008

Novela zákona o obcích, o krajích a o hlavní městě Praze

Dne 19.08.2008 nabyl účinnosti zákon č. 298/2008 Sb. Jde o poměrně zajímavou novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

18. 1. 2008

Informace k povinnostem všech obcí dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., konkrétně ust. § 32 a § 33 vyhlášky.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

7. 1. 2008

Problematika změn plateb zdravotního pojištění v návaznosti na neuvolněné zastupitele

V příloze jsou obsaženy nejvýznamnější změny pro platby zdravotního pojištění platné od 01.01.2008. Velmi významná je problematika týkající se neuvolněných zastupitelů (viz strana 2 přiloženého textu).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

11. 4. 2007

Zákon o střetu zájmů

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který stanovil nové povinnosti pro některé členy zastupitelstev územních samosprávných celků či vedoucí pracovníky územních samosprávných celků

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

9. 10. 2006

Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra vydává stanoviska k problematickým úsekům činností obcí.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek