Granty a dotace archiv

5.12.2005

2006::SMR200607 – Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času (včetně sportu) v akreditovaných vzdělávacích programech. Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník, statutární orgán NNO). Program je určen pouze na pořádání vzdělávacích aktivit, přípravu a tisk učebních materiálů.

5.12.2005

2006::SMR200606 – Participace dětí a mládeže

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Činnost žákovských a studentských samospráv, parlamentů, debatních klubů, diskusních fór a využívání médií (rozhlas, televize, tisk), další aktivity směřující k angažovanosti mladých lidí ve veřejném životě.

5.12.2005

2006::SMR200605 – Mezinárodní výměny dětí a mládeže

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí.

5.12.2005

2006::SMR200604 – Talentované děti a mládež

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Regionální přehlídky, soutěže, workshopy a doprovodné výchovně vzdělávací akce pro děti a mládež do 26 let, zejména ty, které mají v Královéhradeckém kraji tradici a nejsou zařazeny mezi soutěže a přehlídky vyhlášené a financované MŠMT.

5.12.2005

2006::SMR200603 – Táborová činnost

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Táborové aktivity pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež.

5.12.2005

2006::SMR200602 – Akce pro děti a mládež ve volném čase

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro organizované i neorganizované děti a mládež do 26 let, integrace zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit.

5.12.2005

2006::SMR200601 – Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Podpora pravidelných volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež do 26 let, integrace zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit, příspěvek na činnost otevřených klubů a provoz kluboven, tvorba informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže.

5.12.2005

2006::SMR200612 – Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportovních center mládeže

Program z oblasti sportu a tělovýchovy
Přehled podpořených projektů.
Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportovních center mládeže je částečně podporována státem i jednotlivými sportovními svazy. Tato podpora však není dostatečná a činnost těchto významných subjektů pečujících o talentovanou mládež je tímto do značné míry omezena. Program umožní cílenou podporu v oblasti sportovně - talentované mládeže v subjektech, které mají kvalitní úroveň.

5.12.2005

2006::SMR200611 – Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně přístupných sportovišť a vybavení těchto ploch sportovním zařízením

Program z oblasti sportu a tělovýchovy
Přehled podpořených projektů.
Program je zaměřen na veřejně přístupná sportoviště, která hrají nenahraditelnou úlohu v možnosti spontánního – neorganizovaného sportovního vyžití občanů kraje (z celorepublikových průzkumů vyplývá, že 1/3 obyvatel ČR sportuje pouze neorganizovaně). Svým zaměřením program vytváří vhodné, zdravotně nezávadné a přitažlivé sportoviště a významně ovlivňuje zapojení veřejnosti do spontánních pohybových aktivit. Program svým zaměřením naplňuje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

5.12.2005

2006::SMR200610 – Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu „sport pro všechny“

Program z oblasti sportu a tělovýchovy
Přehled podpořených projektů.
Program vychází z hlavních úkolů, které pro kraje stanovil zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Jeho účelem je podpořit a iniciovat organizování sportovních akcí pro širokou veřejnost bez rozdílu věku. Cílem je také ukázka možných způsobů sportovní a pohybové aktivity a motivace k zapojení veřejnosti do pravidelné sportovní činnosti.