ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE (2004 a 2005)

1. 10. 2003

 

Obsah

 
Rozpočet v roce 2008
Rozpočet v roce 2007
Rozpočet v roce 2006
Rozpočet v roce 2005
Závěrečný účet a rozbor hospodaření za rok 2005
Rozpočet v roce 2004
Závěrečný účet a rozbor hospodaření za rok 2004
 

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2005

 
  příjmy v tis. Kč
 tř. 1  Daňové příjmy 750 000
tř. 2 Nedaňové příjmy
z toho: odvody PO
platby za odebrané množství podzemní vody
155 100
123 121
20 000
tř. 4 Přijaté dotace 1 325 712
v tom: ze státního rozpočtu 1 325 562
- příspěvek na výkon státní správy
  z toho: na jednotky SDH
79 509
4 360
- příspěvek na dopravní obslužnost (podléhá fin. vypoř. se SR)
  autobusová doprava (zvýš.na zákl.usn.vl.pro r.2004)
  drážní doprava
 
172 696
153 058
- dotace na výkon zřiz. funkcí a čin. přev. z OkÚ příp.resortů 611 541
- dot.na fin. běžného a investičního rozvoje kraje 308 758
- dotace na financování reprodukce majetku  
od obcí
150
 Příjmy celkem 2 230 812
 
  výdaje v tis. Kč
 tř. 5  Běžné výdaje 1 798 933
v tom: zastupitelstvo kraje
z toho: uhraz.popl.OSA za pouštění hudby v obec.rozhl.za všechna města a obce v KHK do počtu dvou tis.obyv.
52 893
93
činnost krajského úřadu 174 499
životní prostředí a zemědělství
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
55 617
42 227
doprava
z toho: dopravní úz.obsluž.-autobusová doprava - SR
dopr.úz.obsl.-autobus.d.z prostř.KHK-r.2005 usn.Z 28/917/2004

dopravní úz.obsluž.-drážní doprava
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK
splátka dodavatelského úvěru
412 174
172 696
10 000
153 058

3 460
70 000
cestovní ruch 4 606
evropská integrace
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
2 700
2 500
školství
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
300 810
281 830
zdravotnictví
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
akciové společnosti
220 874
177 812
8 760
kultura
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
84 468
84 468
sociální věci
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
320 547
314 057
strategické plánování 6 060
územní plánování (vč.mandator.kapitál.) 2 940
příspěvky pro sbory dobrovolných hasičů 4 360
rezerva
z této rezervy by mělo být profinancováno:
  • zákonná povinnost dle vodního zákona
  • FRIK
156 385
 
20 000
70 000
v tom: kofinancování projektů-usn.Z 29/930/2004
z toho: - Rokytnice-vstupní brána do OH-usn.Z 30/1016/2004
- progr.Interreg IIIC-proj.Governance of Regionally
   Integrated Projects using Innovative Tools - usn.
   Z 32/1171/2004

- kofinancování projektů-Fond soudržnosti
   -usn.Z 32/1172/2004
70 000
2 578
 
 
3 000
 
4 600
  • ostatní 46 000
v tom: - DD Nechanice - výkup nemovit.-usn.Z 28/886/2004
- Integr.SŠ Nová Paka-výkup nemovit.-usn.Z 32/1123/2004
- spoluúč.KHK při fin.inv.akce ÚSP pro dosp.Opočno-nová výstavba ústavu (v příp.získ.dotace MPSV)-usn.Z 28/877/2004
- spolufin.proj."Dům betlémů Tř."-usn.Z 30/1017/2004
500
3 500
41 500
 
500
z rezervy zbývá po promítnutí výše uv.usn. Zastupitelstva a zák. povin. 20 385
  Financování běžného a investičního rozvoje - SR
z toho vyčleněno na grantové a dílčí programy a samostat.projekty
na rek.a zm.vnitř.dispozič.řešení ÚSP Chotělice-usn.
   Z 31/1092/2004
308 758
84 000
11 050
  Fond reprodukce KHK
(v r.2005 pouze ve výši odvodů PO z inv.fondů)
z toho: - spoluúč.KHK na inv.záměru (MŠMT) na restit.pro Spec.školy pro žáky
s vadami řeči a SPC Hořičky-příst.a staveb.úpravy
v Choustník. Hradišti-usn.Z 29/933/2004
- rek.a zm.vnitř.dispozič.řešení ÚSP Chotělice-usn.Z 29/935/2004
123 121
 
 
 
2 050
5 500
 Výdaje celkem 2 230 812
 
 

Vybrané ukazatele rozpočtu na rok 2005

 
    v tis. Kč
 kap. 18  zastupitelstvo kraje  52 893
 tř. 5  celkem - Běžné výdaje 52 893
v tom: odměny vč. refundací 12 951
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 536
pohoštění a dary 500
ostatní příspěvky a dary 5 000
ostatní běžné výdaje 9 906
soustředěné pojištění majetku kraje 20 000
řešení havarijních situací 2 000
 kap. 19  činnost krajského úřadu  174 499
 tř. 5  celkem - Běžné výdaje 174 449
v tom: platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci 99 173
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 280
pohoštění 280
ostatní běžné výdaje 34 755
krizové plánování 152
pronájem a náklady na detaš.prac. 5 859
 
 

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2005
 z vlastních prostředků kraje

soubor ke stažení ve formátu MS Excel Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2005 z vlastních prostředků kraje
velikost souboru: 89 kB
soubor ke stažení ve formátu PDF (Acrobat Reader) Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2005 z vlastních prostředků kraje
velikost souboru: 62 kB
 

Závazný ukazatel dotace akciovým společnostem na rok 2005
 z vlastních prostředků kraje

soubor ke stažení ve formátu MS Excel Závazný ukazatel dotace akciovým společnostem na rok 2005 z vlastních prostředků kraje
velikost souboru: 57 kB
soubor ke stažení ve formátu PDF (Acrobat Reader) Závazný ukazatel dotace akciovým společnostem na rok 2005 z vlastních prostředků kraje
velikost souboru: 23 kB
 

Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.3.2005

soubor ke stažení ve formátu MS Excel Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.3.2005
velikost souboru:39 kB
soubor ke stažení ve formátu PDF Acrobat Reader Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.3.2005
velikost souboru:46 kB
 

Schválený a upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005
k 31.12. 2005

soubor ke stažení ve formátu MS Excel Schválený a upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.12. 2005
velikost souboru:61 kB
soubor ke stažení ve formátu PDF Acrobat Reader Schválený a upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.12. 2005
velikost souboru:50 kB
 

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2004

 
  příjmy v tis. Kč
 tř. 1  Daňové příjmy 710 000
tř. 2 Nedaňové příjmy
z toho: odvody PO
134 604
124 697
tř. 4 Přijaté dotace 1 072 743
v tom: ze státního rozpočtu 1 072 593
- příspěvek na výkon státní správy
  z toho: na jednotky SDH
26 228
4 200
- příspěvek na dopravní obslužnost (podléhá fin. vypoř. se SR)
  autobusová doprava
  drážní doprava
 
158 400
148 600
- dotace na výkon zřiz. funkcí a čin. přev. z OkÚ příp.resortů 646 850
- dotace na financování reprodukce majetku 92 515
od obcí
150
  Příjmy celkem 1 917 347
 
  výdaje v tis. Kč
 tř. 5  Běžné výdaje 1 601 276
v tom: zastupitelstvo kraje 53 000
činnost krajského úřadu 174 499
životní prostředí a zemědělství
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
52 617
41 212
doprava
z toho: dopravní úz.obsluž.-autobusová doprava
dopravní úz.obsluž.-drážní doprava

neinvestiční příspěvky zřízeným PO
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK
317 420
162 400
148 600

 
3 300
cestovní ruch 4 606
školství
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
na zvýš. nájemné
dotace Obci Česká Skalice
300 810
284 233
7 000
500
zdravotnictví
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
akciové společnosti
220 874
177 028
8 760
kultura
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
78 468
78 468
sociální věci
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO
320 547
316 661
strategické plánování 8 595
územní plánování 2 940
příspěvky pro sbory dobrovolných hasičů 4 200
rezerva
z toho: kofinancování proj. fin. ze strukturál. fondů EU
PHARE 2003
62 700
30 000
12 500
tř. 6 Kapitálové výdaje 9 800
kapitálové výdaje zař.v jednotl.odvětvích celkem
v tom: fin. peněž. vkladů a.s.odv.zdravotnictví
9 800
9 800
  Grantové a dílčí programy a samostatné projekty 83 050
v tom
odvětví:
cestovní ruch 2 000
kultura 10 700
školství 19 550
strategické plánování 20 800
sociální věci 20 000
životní prostředí 10 000
  Fond reprodukce KK 223 221
  Výdaje celkem 1 917 347
 
 

Vybrané ukazatele rozpočtu na rok 2004

 
    v tis. Kč
 kap. 18  zastupitelstvo kraje  53 000
 tř. 5  celkem - Běžné výdaje 53 000
v tom: odměny vč. refundací 12 688
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 473
pohoštění a dary 520
ostatní příspěvky a dary 5 000
ostatní běžné výdaje 8 319
soustředěné pojištění majetku kraje 20 000
řešení havarijních situací 4 000
kap. 19 činnost krajského úřadu 174 499
tř. 5 celkem - Běžné výdaje 174 499
v tom: platy zaměstnanců a ost. pl. za prov. práci 98 746
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 344
pohoštění 280
ostatní běžné výdaje 39 697
krizové plánování 152
pronájem a náklady na detaš.prac. 1 280
 
  v tis. Kč
Fond reprodukce Královéhradeckého kraje 223 221
v tom
pro odvětví:
činnost krajského úřadu 5 000
životní prostředí 16 800
doprava - opravy a údržba silnic 40 000
školství
z toho: na dofin.rozestavěných akcí z r.2003
56 310
14 000
zdravotnictví 68 598
kultura 5 640
sociální věci 30 873
 
 

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004

soubor ke stažení ve formátu MS Excel Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004
velikost souboru: 172 kB
soubor ke stažení ve formátu PDF (Acrobat Reader) Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004
velikost souboru: 143 kB
 

Neinvestiční dotace akciovým společnostem na rok 2004

 
  Akciová společnost *)
v tis. Kč
 kap. 15  zdravotnictví 8 760
§ 3522 v tom: Novobydžovská nemocnice a.s., Nový Bydžov 900
Oblastní nemocnice Jičín a.s. 2 300
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 1 440
Oblastní nemocnice Rychnov n. K. a.s. 1 780
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 1 440
Broumovská nemocnice Broumov a.s. 900
*) Neinvestiční dotace pol. 5213 na rok 2004
 
 

Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2004 k 31.12.2004

soubor ke stažení ve formátu MS Excel Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2004 k 31.12.2004
velikost souboru:42 kB
soubor ke stažení ve formátu MS Excel Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004 z vlastních prostředků kraje
velikost souboru:122 kB
soubor ke stažení ve formátu MS Excel Dotace akciovým společnostem na rok 2004
velikost souboru:65 kB