Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - opatření obecné povahy včetně odůvodnění

Poslední aktualizace: 30. 8. 2011

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Královéhradeckého kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory územních rezerv.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje v nadmístních souvislostech území Královéhradeckého kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí Královéhradeckého kraje.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Textová část

pdf Opatření obecné povahy (pdf, 2574 kB, 30.8.2011 11:21)
- Zásady územního rozvoje KHK včetně odůvodnění
pdf Vyhodnocení vlivů ZUR na udržitelný rozvoj území (pdf, 958 kB, 30.8.2011 11:22)
Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území (SURPMO, Projektové středisko Hradec Králové, listopad 2010)
pdf Vyhodnocení vlivů zásad ZUR na životní prostředí (pdf, 1261 kB, 30.8.2011 11:24)
Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EMPLA AG, spol. s r.o. Hradec Králové, listopad 2010)
pdf Vyhodnocení vlivů zásad ZUR na území Natura (pdf, 912 kB, 30.8.2011 11:23)
Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na území Natura 2000 dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Mgr. Jan Losík, Ph.D., listopad 2010)

Grafická část

část výroková

pdf I.2.a. - výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti (pdf, 1273 kB, 30.8.2011 11:29)
pdf I.2.b.1 - výkres ploch a koridorů nadmístního významu (pdf, 1303 kB, 30.8.2011 11:30)
pdf I.2.b.2 - výkres územního systému ekologické stability (pdf, 1681 kB, 30.8.2011 11:31)
pdf I.2.c. - výkres oblastí se shodným krajinným typem (pdf, 1448 kB, 30.8.2011 11:32)
pdf I.2.d. - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu (pdf, 1634 kB, 30.8.2011 11:33)

část odůvodnění

pdf II.2.a Koordinační výkres 1 (pdf, 1377 kB, 30.8.2011 11:34)
část okres Jičín
pdf II.2.a Koordinační výkres 1 (pdf, 1475 kB, 30.8.2011 11:36)
část okres Náchod
pdf II.2.a Koordinační výkres 3 (pdf, 1468 kB, 30.8.2011 11:36)
část okres Rychnov nad Kněžnou
pdf II.2.a Koordinační výkres 4 (pdf, 1502 kB, 30.8.2011 11:37)
část okres Trutnov
pdf II.2.a Koordinační výkres 5 (pdf, 1295 kB, 30.8.2011 11:38)
část okres Hradec Králové
pdf II.2.a Koordinační výkres - legenda (pdf, 544 kB, 30.8.2011 11:41)
pdf II.2.b. výkres širších vztahů je (pdf, 501 kB, 30.8.2011 11:41)
pdf II.2.c. výkres záměrů převzatých bez věcné změny z platných ÚP VÚC (pdf, 1097 kB, 30.8.2011 12:43)
jpg Vyhodnocení vlivu ZUR na udržitelný rozvoj území – vlivy na lokality NATURA 2000, 11/2010 (jpg, 3617 kB, 30.8.2011 12:44)
jpg Vyhodnocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území - vlivy na půdu a lesní ekosystémy, 11/2010 (jpg, 3096 kB, 30.8.2011 12:46)
jpg Vyhodnocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území - vlivy na přírodu a krajinu (jpg, 3419 kB, 30.8.2011 12:47)

Autor: Petr Háp

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pdf 397 kB 14.9.2011