Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informaceOstatní povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 6. 2. 2008

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Královéhradecký kraj informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:


Odbor zdravotnictví

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Prvoinstanční rozhodování ve správním řízení dle zákonů č. 160/1992 Sb., 20/1966 Sb., 167/1998 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci účastníka řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání a provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení V/10 let
Rozhodování o odvolání dle § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení S/5 let
Vydání registrace nestátního zdravotnického zařízení - oprávnění k provozování dle zákona č. 160/1992 Sb. adresní a identifikační údaje účastníka řízení účasníci řízení, krajský úřad a další subjekty dle zákona č. 160/1992 Sb. V/50 let
Zajištění zdrav. dokumentace po zaniklých nestátních zdravotnických zařízeních dle zákona č. 20/1966 Sb. adresní a identifikační údaje a údaje požadované vyhláškou č. 385/2006 Sb. pacienta osoby vymezené zákonem č. 20/1966 Sb. S/10 let, S/100 let
Vyřizování stížností na poskytování zdravotní péče dle zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci účastníka řízení osoby, jichž se stížnosti týkají, krajský úřad, osoby vymezené zákonem č. 20/1966 Sb. V/5 let
Výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdravotními pojišťovnami dle zákona č. 48/1997 Sb. adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení, krajský úřad, zdravotní pojišťovny S/5 let
Kontroly nestátních zdravotnických zařízení (NZZ) dle zákona č. 552/1991 Sb. adresní a identifikační údaje NZZ provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, krajský úřad S/5 let
Agenda dle zákona č. 200/1990 Sb, o přestupcích na úseku zdravotnictví adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání a provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení V/10 let
Agenda územních znaleckých komisí dle vyhlášky č. 221/1995 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci osoby vymezené vyhláškou č. 221/1995 Sb. osoby vymezené vyhláškou č. 221/1995 Sb. V/10 let
 

Odbor kancelář hejtmana

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Zpracování žádostí o poskytnutí darů a dotací, příprava darovacích a dotačních smluv Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, číslo účtu a název peněžního ústavu; žadatel o dar nebo dotaci Královéhradecký kraj a jeho orgány 5 let
Příprava a posuzování smluv uzavíraných krajem, které zajišťuje odbor kancelář hejtmana Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, rodné číslo, číslo účtu a název peněžního ústavu; smluvní strana, případně statutární orgán, kontaktní osoba nebo jiná osoba vystupujícím jménem smluvní strany Královéhradecký kraj a jeho orgány 5 let
 

Odbor životního prostředí a zemědělství

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Žádost o dotace do oblasti ochrany životního prostředí adresní a identifikační údaje žadatele fyzické a právnické osoby 5 let
Vedení správních řízení v prvním a druhém stupni v oblasti ochrany životního prostředí adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení; osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona; orgány provádějící přezkum rozhodnutí a rozhodující o odvolání 5 let
Soudní řízení adresní a identifikační údaje účastníka řízení nejsou 5 let
Příprava, posuzování a archivace smluv uzavíraných Královéhradeckým krajem adresní a identifikační údaje Královéhradecký kraj a jeho orgány 5 let
Příprava a vydávání souhrnných stanovisek k projektům předkládaným do Operačního programu Životní prostředí adresní a identifikační údaje smluvní strany Královéhradecký kraj a jeho orgány; fyzické a právnické osoby 5 let
Posuzování vlivů na životní prostředí adresní a identifikační údaje účastníka programu fyzické a právnické osoby 5 let
Vodoprávní evidence adresní a identifikační údaje účastníka řízení Ministerstvo zemědělství 5 let
Evidence žadatelů o vydání registračních listů exempláře (CITES) adresní a identifikační údaje žadatele Ministerstvo životního prostředí 5 let
Evidenci souhlasů a rozhodnutí podle zákona o odpadech adresní a identifikační údaje účastníka řízení Ministerstvo životního prostředí 5 let
 

Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Oddělení kultury a památkové péče

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
žádosti o dotace osobní údaje k identifikaci žadatelele - název, IČO, jméno, příjmení, titul statutárního zástupce, adresa sídla, číslo účtu a název peněžního ústavu žadatele právnické osoby v Královéhradeckém kraji 5 let (dle skartačního řádu)

Oddělení cestovního ruchu

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
žádosti o dotace osobní údaje k identifikaci žadatelele - název, IČO, jméno, příjmení, titul statutárního zástupce, adresa sídla, číslo účtu a název peněžního ústavu žadatele právnické i fyzické osoby osoby v KHK 10 let

Oddělení regionálního rozvoje

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
žádosti o dotace osobní údaje k identifikaci žadatelele - název, IČO, jméno, příjmení, titul statutárního zástupce, adresa sídla, číslo účtu a název peněžního ústavu žadatele právnické i fyzické osoby v Královéhradeckém kraji 5 let (dle skartačního řádu)
 

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Oddělení vnitřní správy

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Vedení správních řízení v prvním a druhém stupni adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení; osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona; orgány provádějící přezkum rozhodnutí; orgány kontroly a dozoru 5 let (rozhodování v matričních věcech, rušení údajů o trvalém pobytu), resp. 10 let (rozhodování ve věcech přestupků)
Provádění vidimace a legalizace adresní a identifikační údaje žadatele Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení 10 let
Výkon působnosti dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, a zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých čs. státních občanů adresní a identifikační údaje žadatele žadatelé, jiné fyzické a právnické osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, Ministerstvo vnitra 50 let
Výkon působnosti dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů adresní a identifikační údaje, citlivé údaje vedené v matričních knihách a sbírkách listin dle zákona č. 301/2000 Sb. žadatele, účastníka řízení Ministerstvo vnitra, oblastní archiv, jiné fyzické a právnické osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy sbírka listin - zápis narození 100 let, zápis manželství a zápis úmrtí - 75 let
Informační systém evidence obyvatel (poskytování údajů, zapisování údajů dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů) údaje dle § 3, 3a, § 8, § 8a 8b zákona č. 133/2000 Sb. evidované FO Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, jiné fyzické a právnické osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5 let
Vedení registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí adresní a identifikační údaje fyzických osob jednajících jménem zájmového sdružení právnických osob nebo dobrovolných svazků obcí subjekt údajů nebo jím zmocněná osoba 5 let
Výkon působnosti dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů adresní a identifikační údaje statutárních zástupců a fyzických osob oprávněných jednat ve věci veřejné sbírky a fyzických osob pověřených konáním veřejné sbírky MV, veřejnost 5 let
Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem adresní a identifikační údaje kandidátů a zmocněnců ČSÚ 10 let
Příprava podkladů pro udělení souhlasu ředitele krajského úřadu se jmenováním a odvoláním tajemníka adresní a identifikační údaje tajemníka starosta obce 5 let
Vedení spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů adresní a identifikační údaje klienta zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu 5 let
Vyvěšování dokumentů na úřední desku (vč. elektronické) adresní a identifikační údaje účastníka řízení zaměstnanci kraje dle vnitřních předpisů, veřejnost 5 let
Problematika veřejných listin o identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu údaje dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb. povinné osoby dle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. povinné osoby dle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., orgány činné v trestním řízení 10 let
Soudní řízení adresní a identifikační údaje účastníka řízení nejsou 10 let
Výkon působnosti dle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů adresní a identifikační údaje, citlivé údaje klienta subjekt údajů nebo jím zmocněná osoba, jiné fyzické a právnické osoby oprávněné na základě zákona 75 let

Oddělení legislativní právní

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Vydávání prvoinstančních rozhodnutí ve správním řízení adresní a identifikační údaje účastníka řízení Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání, orgány provádějící přezkum rozhodnutí 5 let
Rozhodování o odvolání ve správním řízení adresní a identifikační údaje účastníka řízení Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí 10 let
Provádění vidimace a legalizace adresní a identifikační údaje žadatele Subjekt údajů, Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení 10 let
Příprava a realizace akcí v rámci poskytování metodické pomoci obcím adresní a identifikační údaje účastníka řízení Královéhradecký kraj a jeho orgány 5 let
Příprava, posuzování a archivace smluv uzavíraných Královéhradeckým krajem adresní a identifikační údaje smluvní strany Královéhradecký kraj a jeho orgány, žadatelé dle zákona 106/1999 Sb. 5 let od okamžiku ukončení jejich platnosti
Soudní řízení adresní a identifikační údaje účastníka řízení Královéhradecký kraj a jeho orgány 10 let
Kontrolní činnost na svěřeném úseku adresní a identifikační údaje kontrolované osoby Kontrolované osoby, další osoby zúčastněné na kontrole 5 let
Právní předpisy kraje adresní a identifikační údaje Královéhradeckého kraje, jeho orgánů, FO, PO Královéhradecký kraj a jeho orgány, fyzické a právnické osoby 5 let
Vyjádření, stanoviska, připomínky adresní a identifikační údaje účastníka řízení Královéhradecký kraj a jeho orgány, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby 5 let

Oddělení organizační

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Evidence usnesení Rady Královéhradeckého kraje a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje adresní a identifikační údaje FO, PO uvedených v usneseních Nejsou po dobu vyřizování, poté archivace 5 let po ukončení volebního období
Evidence členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, evidence členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady adresní a identifikační údaje zastupitele, člena výboru Nejsou po dobu vyřizování, poté archivace 5 let po ukončení volebního období
Provádění vidimace a legalizace adresní a identifikační údaje žadatele Nejsou 10
Vyúčtování cestovních náhrad zastupitelům adresní a identifikační údaje zastupitele, zaměstnance Osoby pověřené kontrolou a likvidací cestovních účtů po dobu vyřizování, poté archivace 5 let
Vyúčtování zahraničních pracovních cest adresní a identifikační údaje Osoby pověřené vyúčtováním, kontrolou a likvidací cestovních účtů po dobu vyřizování, poté archivace 5 let

Oddělení stížností a dozoru obcí

Veřejní funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb.
Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Přijímání a vyřizování stížností či jiných podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a Pravidel pro vyřizování petic a stížností - v návaznosti na zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a vedení jejich evidence Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování
Zákazníci (klienti) – fyzické osoby a právnické osoby - stěžovatelé
Správce osobních údajů, ev. jiné orgány veřejné správy – v případě, že jsou kompetentní k vyřízení po dobu vyřizování a 5 let pro účely archivnictví
Přijímání a vyřizování petic dle Pravidel pro vyřizování petic a stížností v návaznosti na zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a vedení jejich evidence Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování
Zákazníci (klienti) – fyzické osoby a právnické osoby
Správce osobních údajů, ev. jiné orgány veřejné správy – v případě, že jsou kompetentní k vyřízení po dobu vyřizování a 5 let pro účely archivnictví
Vyřizování podání veřejného ochránce práv zaslaných na základě zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv a vedení jejich evidence Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování
Zákazníci (klienti) – fyzické osoby a právnické osoby
Správce osobních údajů, Veřejný ochrance práv a jeho kancelář po dobu vyřizování stížnosti a 5 let pro účely archivnictví
Vyřizování žádostí o informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vedení jejich evidence Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování
Zákazníci (klienti) – žadatelé o informace
Správce osobních údajů, Jiní příjemci – nadřízený správní orgán po dobu vyřízování žádosti a dále 5 let pro účely archivnictví
Rozhodování o odvoláních a stížnostech žadatelů o informace na postup obcí a orgánů obcí při vyřizování žádostí o informace z oblasti samostatné působnosti obcí dle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování
Zákazníci (klienti) – žadatelé o informace (stěžovatelé, odvolatelé)
Správce osobních údajů, povinný subjekt, subjekt údajů, soudy po dobu vyřízování stížnosti, odvolání a dále 5 let pro účely archivnictví
Vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Osobní údaje z čestného prohlášení – oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů uvedené ve formuláři podle vyhlášky č. 578/2006 Sb.
Veřejní funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb.
Správce osobních údajů - evidenční orgán dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře
Nahlížení do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Adresní a identifikační údaje : jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, adresa pro doručování (liší-li se od trvalého pobytu), e-mail, občanský průkaz
Žadatelé o nahlížení do registru oznámení
Správce osobních údajů - evidenční orgán, žadatelé o nahlížení do registru dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů po dobu 5 let pro účely archivnictví
Vedení spisové služby podle z.č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve vztahu ke všem agendám Adresní a identifikační údaje : jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování, titul, datum narození, státní příslušnost - dle příslušných právních předisů a dle typu agendy
Zákazníci (klienti)
Správce osobních údajů, ev. jiné orgány veřejné správy pro účely archivnictví dle jednotlivých agend a stanovených spisových a skartačních znaků

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Vydávání prvoinstančních rozhodnutí ve správním řízení adresní a identifikační údaje účastníka řízení Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání, orgány provádějící přezkum rozhodnutí 5 let
Rozhodování o odvolání ve správním řízení adresní a identifikační údaje účastníka řízení Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí 10 let
Kontrolní činnost na svěřeném úseku adresní a identifikační údaje účastníka kontroly Kontrolované osoby, další osoby zúčastněné na kontrole 5 let

Oddělení majetkové

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Vymáhání pohledávek kraje adresní a identifikační údaje účastníka řízení Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání, orgány provádějící přezkum rozhodnutí, osoby zajišťující výkonání rozhodnutí až neomezeně
Sdělování výši nedoplatku přídělové ceny dle § 6 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku adresní a identifikační údaje účastníka řízení Ministerstvo zemědělství až neomezeně
Vedení správních řízení v prvním a druhém stupni adresní a identifikační údaje účastníka řízení Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí a rozhodující o odvolání až neomezeně
Rozhodování o odvolání v řízení vedeném podle zákona č. 280/2009 Sb. adresní a identifikační údaje účastníka řízení Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí až neomezeně
Provádění vidimace a legalizace adresní a identifikační údaje žadatele Nejsou 10 let
Příprava, posuzování a archivace smluv uzavíraných Královéhradeckým krajem adresní a identifikační údaje smluvní strany Královéhradecký kraj a jeho orgány, žadatelé dle zákona 106/1999 Sb. až neomezeně
Soudní řízení adresní a identifikační údaje klienta Nejsou až neomezeně
Vyřizování pojistných událostí adresní a identifikační údaje, informace o zdravotním stavu klienta Pojišťovna až neomezeně
 

Odbor ekonomický

oddělení výkaznictví a financování obcí

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Registrace účetních jednotek pro Integrovaný informační systém státní pokladny Jméno a příjmení statutárního zástupce účetní jednotky, IČO účetní jednotky, název účetní jednotky, adresa účetní jednotky. Jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mailová adresa kontaktní osoby, telefon kontaktní osoby. Ministerstvo financí ČR 10 let
 

Odbor sociálních věcí

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Prvoinstanční rozhodování ve správním řízení dle z. č. 359/1999 Sb., z. č. 500/2004 Sb. Druhoinstanční řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle z. č. 359/1999 Sb., z. č. 500/2004 Sb. Vyřizování stížností týkající se poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zprostředkování NRP dle z. č. 359/1999 Sb., Kontrola výkonu přenesené působností dle z. č. 128/2000 Sb adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu a informačním systému, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání a provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení dítěte a žadatelů o NRP z evidence; po dobu 15 let od dosažení zletilostí dítěte, které bylo osvojeno nebo svěřeno do pěstounské péče (§ 55 odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a správní delikty na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návakovými látkami adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání a provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení 10 let
Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obcí s rozšířenou působností dle zák. č. 200/1990 Sb., zák. č. 379/2005. Sb. a souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu, účastník řízení 10 let
Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve správním řízení dle zákona č. 108/2006 Sb., č. 500/2004 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu a informačním systému, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, orgány rozhodující o odvolání a provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení 10 let
Kontrolní činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., č. 552/1991 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve spisu a informačním systému, poskytovatelé sociálních služeb, účastník řízení kontrolované subjekty, krajský úřad, další subjekty pouze na základě zbavení mlčenlivosti 10 let
Kontrola výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu a informačním systému, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, obecní úřady 5 let
Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí ve správním řízení dle vyhl. č. 182/1991 Sb. a zák. č. 100/1988 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu účastníka řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, orgány rozhodující o odvolání a provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení 10 let
Rozhodování o prominutí podmínky trvalého pobytu podle zákona č 117/1995 Sb. adresní a identifikační údaje, občanství a národnost žadatele a další údaje obsažené ve správním spisu a informačním systému, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, úřad práce /odbor či oddělení státní sociální podpory/, Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 15 let
Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce ve správním řízení dle zákona č. 117/1995 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu a informačním systému, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, úřad práce /odbor či oddělení státní sociální podpory/, Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 15 let
Podání dle § 37 z. č. 500/2004 Sb., správní řád adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu účastníka řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona 5 let
Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu pověřených obcí ve správním řízení dle zákona č. 110/2006 Sb. a č. 111/2006 Sb. adresní a identifikační údaje a další údaje obsažené ve správním spisu a informačním systému OK dávky, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, orgány rozhodující o odvolání a provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení 10 let
Příprava, posuzování a archivace smluv uzavíraných Královéhradeckým krajem adresní a identifikační údaje účastníka řízení Královéhradecký kraj a jeho orgány až 10 let
Rozhodování o registraci poskytovatele sociálních služeb (oprávnění k poskytování sociálních služeb) dle zákona č. 108/2006 Sb. Sb. adresní údaje a údaje o rodném číslu, bezúhonnosti, vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb, účastník řízení účastníci řízení, krajský úřad, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí nebo obnovu řízení 50 let, 10 let na zrušené (ukončené) registrace
Vydaná osvědčení při absolvování kurzů, seminářů, školení adresní a identifikační údaje účastníka řízení krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, dodavatelé vzdělávacích agentur 10 let
Hodnotící komise při otevírání a hodnocení obálek u veřejných zakázek adresní a identifikační údaje účastníka řízení zástupci zadavatele - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj 10 let
Vyřizování stížností týkajících se poskytování sociální péče, sociální oblasti adresní a identifikační údaje účastníka řízení stěžovatelé, dotčené osoby, krajský úřad 5 let
 

Oddělení krizového řízení

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
evidence návštěv KÚ, zajištění evidence osob při případné evakuaci budovy záznam jména a příjmení, číslo občanského průkazu nebo řidičského, služebního případně cestovního pasu návštěvníka krajského úřadu bezpečnostní ředitel, bezpečnostní služba bezpečnostní ředitel, bezpečnostní služba
záznam kamer, zajištění bezpečnosti úřadu záznam obrazu kamer z prostorů krajského úřadu, případně vstupů do krajského úřadu. Evidence návštěvníků a zaměstnanců KÚ bezpečnostní ředitel KÚ, bezpečnostní služba a Policie ČR 10 dnů
 

Odbor kancelář ředitele

Oddělení personálních věcí a vzdělávání

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených adresní a identifikační údaje zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva Královéhradecký kraj (Krajský úřad), zdravotní pojišťovny, ČSSZ, OSSZ, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní preventivní lékař, garanti projektů EU až 50 let (dle spisového a skartačního řádu)
Zajištění vzdělávacích akcí podle zákona 312/2002 Sb. identifikační údaje zaměstnavatele, identifikační údaje zaměstnaců včetně data narození a místa narození pro vystavení osvědčení vzdělávací instituce 5 let

Oddělení informační centrum

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Zajišťování agendy vidimace, legalizace v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů. Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy v souladu se zákonem 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů (Czech Point). adresní a identifikační údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu; žadatel fyzické osoby, právnické osoby, zaměstnanci, organizační složky státu Vidimace, legalizace – archivace 10 let (dle zákona č. 21/2006 Sb.) Czech Point – rejstřík trestů archivace 6 let (dle zákona č. 269/2004 Sb. par. 11b odst. 2)

Oddělení hospodářské správy

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
vedení evidence řidičů referentských vozidel adresní a identifikační údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození,číslo řidičského průkazu a evidence konkrétních řidičských oprávnění; zaměstananec, zastupitel, radní Královéhradecký kraj (krajský úřad), závodní preventivní lékař doba trvání pracovního poměru
 

Odbor dopravy

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
správní řízení - přestupky, soudy adresní a identifikační údaje účastníka řízení Ministerstvo financí ČR 10 let
SOD, VLAD, agenda dopravců program Yamaco, adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastnici řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisu na základě zákona, orgány provádějící přezkum rouzhodnutí osvědčení 50 let
agenda AŠ evidence učitelů adresní a identifikační údaje FO (učitel AŠ) FO - učitelé AŠ, Královéhradecký kraj profesní průkazy 50
agenda AŠ akreditace adresní a identifikační údaje FO, PO (žadatelé) FO, PO - žadatelé, Královéhradecký kraj 25 let
smlouvy v odvětví doprava adresní a identifikační údaje smluvní strany FO, PO, Královéhradecký kraj -
správní řízení - silniční správní úřadpřestupky, soudy adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisu na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí 5 let
správní řízení - speciální stavební úřad adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisu na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí po dobu životnosti stavby
odvolací řízení proti rozhodnutím obcí a ORP adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastnici řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisu na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí, soudy 10 let
 

Odbor grantů a dotací

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Žádosti o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Adresní a identifikační údaje, oprávnění žadatelé o dotaci dle platných podmínek jednotlivých kolových výzev Královéhradecký kraj, všechny orgány podílející se na implementaci OP VK dle Manuálu OP VK dle platných pravidel OP VK minimálně do roku 2025
Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z OP VK, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Adresní a identifikační údaje, čísla bankovních účtů, povinné přílohy jednotlivých smluv, příjemci dotace Královéhradecký kraj, všechny orgány podílející se na implementaci OP VK dle Manuálu OP VK dle platných pravidel OP VK minimálně do roku 2025
Monitorovací zprávy včetně příloh všech projektů realizovaných v rámci jednotlivých výzev z z OP VK, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Adresní a identifikační údaje, čísla bankovních účtů, povinné přílohy jednotlivých monitorovacích zpráv, příjemci dotace Královéhradecký kraj, všechny orgány podílející se na implementaci OP VK dle Manuálu OP VK dle platných pravidel OP VK minimálně do roku 2025
Protokol z veřejnosprávní kontroly na místě včetně příloh, dokumentace při veřejnosprávní kontrole, Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně, Výměr na penále za porušení rozpočtové kázně, Hlášení nesrovnalostí Adresní a identifikační údaje, čísla bankovních účtů účastníka řízení Královéhradecký kraj, všechny orgány podílející se na implementaci OP VK dle Manuálu OP VK dle platných pravidel OP VK minimálně do roku 2025
Žádosti o finanční podporu v oblasti vzdělávání, prevence, volného času, sportu, kultury a památkové péče, životního prostředí, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací Adresní a identifikační údaje, oprávnění žadatelé o dotaci dle platných podmínek jednotlivých kolových výzev Královéhradecký kraj, všechny orgány podílející se na implementaci krajských dotačních programů dle Zásad o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dobu neurčitou
Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti vzdělávání, prevence, volného času, sportu, kultury a památkové péče, životního prostředí, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací Adresní a identifikační údaje, čísla bankovních účtů, povinné přílohy jednotlivých smluv, příjemci dotace Královéhradecký kraj, všechny orgány podílející se na implementaci krajských dotačních programů dle Zásad o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dobu neurčitou
Závěrečné zprávy o vyúčtování v oblasti vzdělávání, prevence, volného času, sportu, kultury a památkové péče, životního prostředí, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací Adresní a identifikační údaje, čísla bankovních účtů, povinné přílohy jednotlivých monitorovacích zpráv, příjemci dotace Královéhradecký kraj, všechny orgány podílející se na implementaci krajských dotačních programů dle Zásad o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dobu neurčitou
 

Odbor informatiky

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Výzva k účasti na výběrovém řízení (v souvislosti se zadáváním a hodnocením veřejných zakázek) adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastnící řízení, krajský úřad dle Spisového a skartačního řádu (v souvislosti se zadáváním a hodnocením veřejných zakázek malého rozsahu)
AD (active directory), doménový účet uživatele jméno, příjmení, e-mail adresa zaměstnance, zastupitele krajský úřad po dobu zaměstnaneckého poměru
 

Odbor investic

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Uplatňování práv a povinností kraje jako zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Adresní a identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, Adresa pro doručování, IČ, DIČ, Informace o zápisu v ŽR nebo OR či jiném rejstříku; Popisné údaje: Číslo účtu, banka, u níž je účet veden;; Osoby s jiným vztahem ke kraji - dodavatelé, zájemci nebo uchazeči o veřejnou zakázku Královéhradecký kraj a jeho orgány, subjekty veřejné správy na základě zvláštního zákona, subjekty, které prokáží právní zájem (uchazeči o veřejnou zakázku), soudy 5 let
 

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Podávání připomínek a námitek v rámci projednání zásad územního rozvoje ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Jméno, Příjmení, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení Zákazníci (klienti) - každý (u připomínek), zástupce veřejnosti, je-li fyzickou osobou (u námitek) 10 let
Přezkumné řízení u územních plánů podle zákona č. 500/2004 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů, na úseku územního plánování Jméno, Příjmení, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení Zákazníci (klienti) - každý (u připomínek), zástupce veřejnosti, je-li fyzickou osobou (u námitek) 10 let
Odvolací řízení, přezkumné řízení a obnova řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na úseku stavebního řádu Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, IČ, DIČ, Informace o zápisu v ŽL, OR či jiném rejstříku; účastník řízení Zákazníci (klienti) – účastníci řízení 5 let (v souladu se skartačním řádem)
Správní žaloby podávané dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, Evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv o náhrady škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení aj. - § 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, IČ, DIČ, Informace o zápisu v ŽL, OR či jiném rejstříku, Číslo účtu; účastník řízení Zákazníci (klienti), Členové, Zaměstnanci Osoby s jiným vztahem - dodavatelé, osoby, které způsobily škodu, žalobci 5 let (v souladu se skartačním řádem)
Vyřizování stížností a podnětů občanů podle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle pravidel pro přijímání a vyřizování stížností Adresní a identifikační údaje:Jméno, Příjmení, Adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, titul; účastník řízení Zákazníci (klienti) - stěžovatelé, osoby napadené stížností 5 let
Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení Zákazníci (klienti) – žadatelé o informace a jejich zástupci 5 let
Rozhodnutí o odvoláních a stížnostech žadatelů o informace na postup obcí a orgánů při vyřizování žádostí o informace z oblasti přenesené působnosti obcí podle § 16 a § 16a, § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacícm v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení Zákazníci (klienti) - žadatelé o informace (stěžovatelé, odvolatelé a jejich zástupci) 5 let
Vedení spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 3 odst. 1 písm. d) a § 63 odst. 2 písm. b) - ve vztahu ke všem agendám Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování, titul, ev. rodné číslo/ datum narození, státní příslušnost, tel., fax, email, plátce DPH, IČ, úpadek - dle příslušných správních orgánů; klienta zákazníci (klienti) - fyzické osoby trvale pro účely archivnictví
poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa žadatele žadatel o informace 10 let
Zadávání a hodnocení veřejných zakázek (pokud jsou uchazeči fyzické osoby), výběr nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu (pokud je vybrána jako nejvhodnější nabídka uchazeče - fyzické osoby), jednání o smluvním vztahu, centrální evidence smluv jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, tel.spojení, emailová adresa, bankovní spojení (v souvislosti se zadáváním a hodnocením veřejných zakázek malého rozsahu); uchazeč uchazeči, kteří se účastní výběrového řízení 10 let
 

Odbor školství

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu; účastník konkurzu
Popisné údaje: dosažené vzdělání, průběh předchozích zaměstnání, zdravotní způsobilost pro pracovní místo ředitele, trestní bezúhonnost
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství, konkurzní komise 5 let
jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu; účastník řízení
Popisné údaje: dosažené vzdělání, průběh předchozích zaměstnání, zdravotní způsobilost pro pracovní místo ředitele, trestní bezúhonnost
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; Rada Královéhradeckého kraje 5 let
stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu; účastník řízení
Popisné údaje: výše platu, dosažené vzdělání, průběh předchozích zaměstnání
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; Rada Královéhradeckého kraje 10 let
jmenování a odvolání předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu; účastník řízení
Popisné údaje: dosažené vzdělání, délka pedagogické praxe
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství 5 let
rozhodování v odvolacím řízení proti rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení (správní řízení) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování účastníka řízení i zástupce účastníka řízení; účastník řízení
Popisné údaje: údaje týkající se výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; účastníci řízení 5 let
přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování účastníka řízení; účastníci přezkoumání
Popisné údaje: výsledky vzdělávání žáka/studenta
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; Česká školní inspekce 5 let
stanovení způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (správní řízení) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování účastníka řízení a zástupce účastníka řízení; žák
Popisné údaje: výsledky vzdělávání žáka
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; účastníci řízení 10 let
Uznání zahraničního vzdělání podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování účastníka řízení i zástupce účastníka řízení; účastník řízení
Popisné údaje: doklad o dosaženém vzdělání a údaje o výsledcích vzdělávání žadatele
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; účastníci řízení 50 let
rejstřík škol a školských zařízení (správní řízení) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu ředitele a statutárního orgánu právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení; jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zřizovatele (fyzická osoba); účastník řízení Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; MŠMT; účastníci řízení 10 let
souhlas zřizovatele k povolení pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého šestého roku věku Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žáka, adresa pro doručování; účastník řízení
Popisné údaje: výsledky vzdělávání žáka, doporučení školského poradenského zařízení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství 5 let
souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě, studijní skupině, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, dosažené vzdělání asistenta pedagoga; jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žáka; účastník řízení
Popisné údaje: druh a povaha zdravotního postižení žáka
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství 5 let
evidence záznamů o úrazech Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žáka, popř. i zákonného zástupce žáka; zúčastnění při úrazu
Popisné údaje: údaj o zdravotním stavu žáka; jméno a příjmení osoby, která měla dohled, příp. byla svědkem úrazu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor školství; ČŠI; pojišťovna 10 let
poskytnutí daru při příležitosti setkání s hejtmanem hraje jméno, příjmení, bydliště, třída a škola - fyzické osoby Krajský úřad a orgány Královéhradeckého kraje 5 let
dohody o provedení práce jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo (pro potřeby mzdového systému KÚ, není součástí smlouvy a je předáno personálnímu oddělení aniž by bylo uchováváno na oddělení), číslo účtu - fyzické osoby Krajský úřad Královéhradeckého kraje 5 let
zpracování žádosti o poskytnutí daru osobní údaje k identifikaci žadatele - název, IČO, jméno, příjmení, statutární zástupce, adresa sídla, číslo účtu, název peněžního ústavu Krajský úřad a orgány Královéhradeckého kraje 5 let (dle skart. řádu)
darovací smlouvy k olympiádám dětí a mládeže osobní údaje k identifikaci příjemce daru - název, IČO, jméno, příjmení, titul, statutární zástupce, adresa sídla, číslo účtu, název peněžního ústavu, datum narození, adresa bydliště Krajský úřad a orgány Královéhradeckého kraje 5 let (dle skart. řádu)
evidence účastníků výpravy olympiády dětí a mládeže jméno, příjmení, adresa bydliště, škola, kontaktní informace - telefon, e-mail, datum narození (u dětí); účastník výpravy organizátoři ODM po dobu registrace
realizace veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb. vztahujících se k činnosti odboru školství Krajského úřadu KHK identifikační údaje: jméno, příjmení, titul osoby vykonávající činnost statutárního organu či zástupce právnické osoby - účastník smlouvy jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, číslo bankovního účtu účastníka smlouvy - fyzické osoby účastníci řízení, Krajský úřad Královéhradeckého kraje 10 let
výzva k účasti na výběrovém řízení (v souvislosti se zadáváním a hodnocením veřejných zakázek) adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení, Krajský úřad Královéhradeckého kraje dle spisového řádu (v souvislosti se zadáváním a hodnocením veřejných zakázek malého rozsahu)
vedení spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně někt. zákonů adresní a identifikační údaje zaměstnance zaměstnanci Královéhradeckého kraje zařazení do krajského úřadu 5 let
vedení školského rejstříku - vydávání prvoinstančních rozhodnutí ve správním řízení - podle § 141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a zákona č. 500/2004, správní řád Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, státní příslušnost zřizovatele (fyzická osoba); jméno, příjmení osoby vykonávající činnost statutárního orgánu zřizovatelů - právnických osob;jméno, příjmení, datum narození ředitelů škol a ředitelů školských zařízení;jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení účastníci správního řízení, osoby vykonávající činnost statutárního orgánu právnické osoby, ředitelé škol a školských zařízení 10 let
rozhodování o odvolání ve správním řízení dle zákona č. 561/2004 Sb. adresní a identifikační údaje účastníka řízení účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány provádějící přezkum rozhodnutí 5 let
jmenování členů předmětových komisí soutěží vyhlašovaných MŠMT jméno, příjmení, datum narození člena komise Královéhradecký kraj, orgány kraje po dobu platnosti jmenovacího dekretu
pověření organizátorů soutěží MŠMT identifikační údaje organizace a statutárního zástupce - jméno, příjmení, datum narození Královéhradecký kraj, orgány kraje 5 let
kontrolní činnost v oblasti volnočasových aktivit, sportu a prevence adresní a identifikační údaje účastníků kontroly kontrolované osoby, další osoby zúčastněné na kontrole 5 let
poskytování dotací ze státního rozpočtu (dle § 161 a 163 zák. č. 561/2004 Sb., zák. č. 218/2000 Sb.) i z rozpočtu kraje (zák. č. 250/2000 Sb.) pro oblast vzdělávání a školských služeb, oblast volného času dětí a mládeže, sportu, prevence sociálně patologických jevů adresní a identifikační údaje osoby vykonávající činnost statutárního organu právnické osoby - žadatele o dotaci: (jméno, příjmení, titul) osoby vykonávající činnost statutárního orgánu právnické osoby - žadatele o dotaci, případně zástupce statutárního orgánu 10 let
kontrola použití poskytovaných dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje podle zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, pro oblast vzdělávání a školských služeb, oblast volného času dětí a mládeže, sportu, prevence sociálně patologických jevů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul osoby vykonávající činnost statutárního orgánu či zástupce právnické osoby - žadatele o dotaci osoby vykonávající činnost statutárního orgánu právnické osoby - žadatele o dotaci, případně zástupce statutárního orgánu 10 let
vyřizování žádostí o informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na z.č. 500/2004 Sb., správní řád adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa pro doručování); žadatel žadatelé o informace 5 let