Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK – návrh pro veř. projednání (2017)

Poslední aktualizace: 2. 11. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 9:00 hodin v sálu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou proti návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje podat své námitky podle § 39 odst. 2 stavebního zákona obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní a technické infrastruktury (oprávněný investor) a zástupce veřejnosti.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou sousední kraje k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje uplatnit své připomínky.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona, musí být námitky a připomínky při veřejném projednání uplatněny písemně, musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání uplatní podle § 39 odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje změněny.

Autor: Pavla Hofmanová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
1_aZUR KHK Návrh pro veřejné projednání
I.1. textová část / II.1. textová část
pdf 7733 kB 2.11.2017
1_aZUR KHK grafická část:
I-2-e_uzemni studie
I-2-d_VPS
I-2-c_oblasti se shodným krajinným typem
I-2-b-2_USES
I-2-b-1_plochy a koridory
I-2-a_rozvojove oblasti osy a specificke oblasti
zip 34968 kB 2.11.2017
2_aZUR KHK_oduvodneni textová část:
I+II_aZUR KHK_P2-PUPFL_Nnavrh pro VP
I+II_aZUR KHK_P1-ZPF_Nnavrh pro VP
I+II_aZUR KHK_Nnavrh pro VP
zip 7043 kB 2.11.2017
2_aZUR KHK_oduvodneni grafická část:
II-2-a_koordinacni_vykres
II-2-b_sirsi vztahy
zip 10495 kB 2.11.2017
3_aZUR KHK_VVURU : A_SEA Textová část: vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) pdf 2066 kB 2.11.2017
3_aZUR KHK_VVURU : A_SEA grafická část:
III-A-2-a_vlivy na osidleni a kult hodnoty
III-A-2-b_vlivy na vodni prostředí
III-A-2-c_vlivy na horninove prostředí
III-A-2-e_vlivy na prirodu a krajinu
zip 37274 kB 2.11.2017
3_aZUR KHK_VVURU : B_Natura 2000 textová část pdf 1379 kB 2.11.2017
3_aZUR KHK_VVURU : B_Natura 2000 grafická část: III.B.2 vlivy na lokality NATURA 2000 pdf 5544 kB 2.11.2017
3_aZUR KHK_VVURU : C-F_VVURU_zakladni dokument textová část: III.C1. část C-F vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (základní dokument) pdf 1083 kB 2.11.2017