Kdo mi může poskytnout pomoc, jaké služby?

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Co je  záměrem těchto služeb?

 

·            Zvýšit kvalitu života dětí s postižením a pečujícím rodinám. 

·            Pomoci dětem se zdravotním postižením začlenit se do společnosti, zapojit se do běžného života.

·            Pomoci pečujícím rodičům ulehčit v každodenní práci.

 

O vybraných sociálních službách podrobněji…

 

RANÁ PÉČE  

 Péče rodinám s dětmi s ohroženým vývojem nebo s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením.

·         Je poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. 

·         Může mít terénní nebo ambulantní formu.

·         Důležitá je zejména u dětí od narození do 3 let věku, kdy je interakce mezi rodičem a dítětem s postižením významným faktorem pro rozvoj psychických a fyziologických funkcí dítěte. 

 

Co nám může raná péče nabídnout?

 

·         Podporu při vyrovnávání se s postižením Vašeho dítěte.

·         Poradenství v oblasti péče o Vaše dítě a stimulace jeho vývoje.

·         Pracovníci rané péče přijdou až k Vám domů.

·         Podporu ve Vašem výchovném úsilí, pomoc při hledání činností, postupů a pomůcek, které budou podněcovat psychomotorický vývoj Vašeho dítěte.

·         Úzká i široká rodina může aktivně ovlivnit náplň konzultací, poradce rané péče respektuje jak Vaše kompetence, tak i Vaše názory. S poradcem společně vytvoříte „individuální plán“, který pravidelně vyhodnocujete a aktualizujete.

·         Služby rané péče budou poskytovány celé Vaší rodině dlouhodobě, maximálně do sedmi let věku dítěte. Raná péče však může být ukončena kdykoliv dříve, jakmile získáte dojem, že již službu nepotřebujete nebo pokud jsou již splněny vytyčené cíle služby.

·         Součástí jsou i doplňkové formy rané péče; jedná se zpravidla o svépomocné aktivity skupin klientů (např. organizace společných setkání rodičů za účelem vzájemné podpory, sdělování zkušeností, podpory ve sdílení podobných problémů).

·         Poradce Vám poskytne také informace o návazných službách, případně dalších možných formách pomoci; poskytne Vám podporu při vyhledávání předškolního nebo školního zařízení.

 

Kde a kým je raná péče poskytována?

 

·         Dostupnost na území České republiky se liší dle konkrétní cílové skupiny (dle typu postižení dítěte).

·         Poskytovatele rané péče v Královéhradeckém kraji lze vyhledat pomocí registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/), popř. webového katalogu sociálních služeb Královéhradeckého kraje (http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz).

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Služba, která se zaměřuje především na úkony péče.

·         Může mít terénní nebo ambulantní formu.

·         Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

·         Je poskytována ve vymezeném čase.

·         Neposkytuje však výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ani pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů oproti službě osobního asistenta.

Co nám může pečovatelská služba nabídnout?

 

·         Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy, pomoc při použití WC).

·         Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy(pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).

·         Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným prostředím).

 

OSOBNÍ ASISTENCE

Služba, která individuálně podporuje a napomáhá začlenění osob do společnosti.

·         Jedná se o terénní službu.

·         Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo osobám vyžadujícím pomoc jiné fyzické osoby.

·         Tato služba je poskytována bez omezení místa a času (tedy doma, mimo domov, ve dne, v noci i o víkendech) dle aktuální potřeby klienta.

 

Co nám může osobní asistent nabídnout?

 

·         Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti.

·         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností).

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod na kulturní akce, do školy, k lékaři, na rehabilitaci a na různé mimoškolní aktivity, apod.).

·         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

·         Tato služba je velkým pomocníkem především při zvládání péče o Vaše dítě.

·         Osobní asistent je dítěti partnerem, jejich vzájemný vztah bývá velmi osobní.

DENNÍ STACIONÁŘE

Zařízení umožňující v pracovních dnech dětem a dospělým se zdravotním postižením využít nabízených služeb s možností pravidelných návštěv bez možnosti ubytování.

·         Jedná se o ambulantní typ služby.

 

Co nám může denní stacionář nabídnout?

 

·         Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

·         Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

·         Poskytnutí stravy.

·         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (výtvarné, hudební a další činnosti sloužící k aktivizaci a rehabilitaci klientů).

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným prostředím, zajištění kontaktu s vrstevníky, nabízí různé kulturní a sportovní aktivity).

·         Sociálně terapeutické činnosti.

·         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobní záležitostí.

 

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Zařízení umožňuje dětem a dospělým se zdravotním postižením využít nabízených služeb od pondělí do pátku s možností ubytování.

·         Poskytují pobytové služby (převážně od pondělí do pátku).

·         Mohou Vám pomoci v péči o Vaše dítě obdobně jako odlehčovací služby (viz dále).

 

Co nám může týdenní stacionář nabídnout?

Stejné spektrum služeb, které poskytují denní stacionáře, avšak doplněné o ubytování.

 

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

Zařízení umožňující dětem a dospělým se zdravotním postižením hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit.

·         Jedná se o ambulantní typ služby.

 

Co nám mohou centra denních služeb nabídnout?

 

·         Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

·         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (výtvarné, hudební a další činnosti sloužící k aktivizaci a rehabilitaci klientů).

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným prostředím, zajištění kontaktu s vrstevníky, nabízí různé kulturní a sportovní aktivity).

·         Sociálně terapeutické činnosti.

·         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Služby nabízející pomoc rodinám s problémy, které nejsou schopny samy překonat.

·         Mohou mít terénní nebo ambulantní formu.

·         Jsou poskytovány rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou nedokážete sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

 

Co nám mohou sociálně aktivizační služby nabídnout?

 

·         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným prostředím).

·         Sociálně terapeutické činnosti (činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob).

·         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

·         Možnost setkávání rodičů, možnost výměny informací a zkušeností.

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Služby pomáhající osobám, které mají sníženou soběstačnost, o které pečuje v jejich přirozeném prostředí blízká nebo jiná fyzická osoba. Tyto služby umožňují pečující osobě nezbytný odpočinek.

·         Mohou mít terénní, ambulantní nebo pobytovou formu.

·         Jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Co je cílem odlehčovací služby?

 

·         Zastoupit Vás v péči o Vaše dítě a vytvořit Vám tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí.

·         Zajistit péči o Vaše dítě v době Vašeho onemocnění nebo pobytu v nemocnici

·         Rozšiřovat svým klientům sociální kontakty a předcházet sociální izolaci.

·         Nabízet podnětné prostředí.

 

Co nám mohou odlehčovací služby nabídnout?

 

·         Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o Vaše dítě, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

·         Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

·         Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby.

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným prostředím, zajištění kontaktu s vrstevníky, nabízí různé kulturní a sportovní aktivity).

·         Sociálně terapeutické činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností).

·         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

·         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Jaká další služba Vám  může v péči o dítě s postižením také pomoci?

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Krátkodobá služba, při které Vám bude poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení dané situace.          

·         Je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.

·         Kde?

a)   občanské poradny,

b)  manželské a rodinné poradny,

c)   poradny pro osoby se zdravotním postižením.

·         Součástí odborného poradenství bývá i půjčování kompenzačních pomůcek.

 

Co nám může odborné sociální poradenství nabídnout?

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zprostředkování navazujících služeb).

·         Sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblasti sociálních systémů zejm. - sociální zabezpečení, sociální dávky a sociální služby, v oblasti práva např. - majetkoprávní vztahy, exekuce, ochrana spotřebitele, lidská práva a v oblasti vzdělávání).

·         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Jak se může dítě se zdravotním postižením vzdělávat?

Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?

V České republice lze využít nabídky předškolního vzdělávání ve třech typech mateřských škol, a to státní (zřizovatelem je obec), církevní a soukromé. Obecná zkušenost je taková, že v církevních a soukromých mateřských školách bývá méně dětí, což umožňuje zajistit individuální přístup k dětem. Soukromá mateřská škola je v některých případech ta jediná, která je ochotná přijmout dítě se zdravotním postižením. Školné v soukromých mateřských školách však dosahuje až několik tisíc měsíčně.

Existují i speciální mateřské školy určené jen pro děti se zdravotním postižením, je jich ale velmi málo.

Obecným trendem je zařazovat děti i s těžším zdravotním postižením mezi děti zdravé. Dětem s postižením je tak umožněno napodobovat běžné vzory chování a získávat sociální zkušenosti při soužití s vrstevníky. Do speciální mateřské školy je možné zařadit až 25% zdravých dětí.

 

Kdo a jakou formou zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením na základních a středních školách?

 

·         školy hlavního vzdělávacího proudu (formou individuální integrace),

·         speciální třídy na školách hlavního vzdělávacího proudu (formou skupinové integrace),

·         speciální školy, tzn. školy samostatně zřízené pro tyto žáky,

·         individuální vzdělávání v domácím prostředí.

 

Při výběru vzdělávací cesty Vašeho dítěte máte vždy rozhodující vyjádření Vy.

 

Individuální integrace:

·         jedná se o zařazení dítěte se zdravotním postižením do tříd ve školách hlavního vzdělávacího proudu,

·         jde o upřednostňovanou volbu vzdělávání dětí se zdravotním postižením,

·         probíhá se současným zajištěním odpovídajících vzdělávacích podmínek a speciálně pedagogické nebo psychologické péče,

·         integrovaní žáci jsou zpravidla vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

·         Skupinová integrace:

·         probíhá ve speciálních třídách, které jsou zřizovány pro žáky se zdravotním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu,

·         žáci se mohou v některých vyučovacích předmětech vzdělávat společně s ostatními žáky,

·         v rámci svých možností jsou žáci zapojeni do všech aktivit mimo vyučování.

 

Speciální školy:

·         jedná se o školy s upraveným vzdělávacím programem samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením,

·         slouží především žákům s těžšími formami zdravotního postižení (těžké zrakové postižení, těžké sluchové postižení, těžká porucha dorozumívacích schopností, hluchoslepost, souběžné postižení více vadami, autismus, těžké tělesné nebo těžké či hluboké mentální postižení).

 

K zařazení do některé z výše uvedených organizačních forem speciálního vzdělávání je vyžadován souhlas rodičů.

 

Jakou službu můžete při vzdělávání Vašeho dítěte využít?

 

ASISTENT PEDAGOGA

 

·         Je zajišťován resortem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

·         Představuje poměrně novou pedagogickou profesi ve školství.

·         Jedná se o podpůrnou asistenční službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením:

a)  integrovaným v běžných mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách,

b)  s  těžkým zdravotním postižením ve speciálních školách.

 

Co je záměrem  funkce asistenta pedagoga?

 

·            umožnit kvalitnější vzdělávání mnohým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

·            zlepšit následné uplatnění na trhu práce,

·            významně zlepšit kvalitu života u osob s těžkými formami zdravotního postižení.

 

Co můžete od asistenta pedagoga očekávat, resp. jaké jsou jeho hlavní činnosti?

Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga (třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání).

 

Hlavními činnostmi jsou:

·            individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí,

·            individuální pomoc žáků při zprostředkování učební látky,

·            pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,

·            pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou,

·            pomoc při spolupráci s Vámi – zákonnými zástupci žáka.

 

Zásadní význam při zajišťování podpůrných služeb asistenta pedagoga mají především speciálně pedagogická centra (SPC). Jejich úloha spočívá v doporučení služby asistenta pedagoga vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám dítěte, žáka nebo studenta s postižením. Doporučení SPC zpravidla obsahuje zdůvodnění potřeby zřízení této funkce v konkrétní škole.

 

Dle vyhlášky č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných:

·         Asistent pedagoga je kompetentní zastoupit při vyučování a o přestávkách osobního asistenta žáka se zdravotním postižením.

·         Ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením mohou být zařazeni souběžně žáci dvou i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně.

·         Jako zákonní zástupci musíte být podrobně seznámeni s informacemi uvedenými v příloze této vyhlášky, na základě kterých stvrdíte svým podpisem informovaný souhlas se zařazením Vašeho dítěte do zvolené formy vzdělávání a se vzděláváním podle příslušného vzdělávacího programu.

 

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ CENTRA

 

·            Jedná se o službu ambulantní, musíte tedy do centra s dítětem docházet.

·            Navazuje na službu rané péče.

·            Tato centra se řadí mezi školská poradenská pracoviště, jejich hlavní činností je poskytování poradenských služeb rodičům a učitelům dětí s postižením v mateřských, základních a středních školách.

·            Zaměřují se na pomoc dětem integrovaným na běžných školách. Poskytují učitelům, které mají ve své třídě dítě s tělesným či jiným postižením, odbornou metodickou pomoc; pomáhají jim zajišťovat speciální pomůcky, přístroje a zařízení potřebná pro výuku žáků s postižením.

Poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální.