Ekonomické minimum pro osoby pečující o dítě s postižením

Pro osobu pečující o dítě se zdravotním postižením je nutné znát, jakými předpisy je možné se řídit v současné době. V souvislosti se sociální reformou byla novelizována řada zákonů a vyhlášek. Jejich přehled s odkazy na plné znění uvádí portál MPSV.

Zásadní změny, které byly provedeny v legislativě k 1. 1. 2012, jsou uvedeny v následujícím výčtu.

Veškeré informace o výši dávek poskytne Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hradec Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2, tel.: 950116111 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk

·            Dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby od 1 do 18 let ve II. stupni závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč.

·         Děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tedy po dovršení 1 roku věku jsou zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči.

·         Rodiče dětí, kteří již mají posudek o nepříznivém zdravotním stavu dítěte pro rodičovský příspěvek, mají možnost se rozhodnout, zda nejprve vyčerpají celkovou částku rodičovského příspěvku a poté nechají dítě posoudit pro nárok příspěvku na péči nebo zda od ledna 2012 chtějí čerpat příspěvek na péči v příslušné výši dle stupně závislosti.

·         Děti starší 3 let posouzené přechází pak do režimu příspěvku na péči automaticky.

·         Dále je zaváděn institut asistenta sociální péče.

·         Příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč z a předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny.

 

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Od roku 2012 dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním, je upraven nárok na dávky, a to na:

a)    příspěvek na mobilitu,

b)    příspěvek na zvláštní pomůcku.

 

Příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku:

·         která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace

·         opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována

·         a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace se pro nárok na příspěvek na mobilitu posuzuje stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči. Novinkou je, že pro řízení o příspěvku na mobilitu a řízení o příspěvku na péči stačí jediný posudek. Jestliže tedy byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na mobilitu již posouzen pro účely příspěvku na péči, vychází krajská pobočka úřadu práce při rozhodování o příspěvku na mobilitu z tohoto posudku. V ostatních případech požádá krajská pobočka úřadu práce okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400,- Kč (max. 4 800 Kč za rok).

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Zákon v tomto případě výslovně zmiňuje příspěvek poskytovaný na pořízení motorového vozidla, úpravu bytu a na pořízení vodícího psa. Seznam dalších zvláštních (kompenzačních) pomůcek stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením –  plné znění lze nalézt na webových stránkách http://portal.gov.cz  nebo http://socialnireforma.mpsv.cz).

Zákon dále podmiňuje přiznání nároku na zvláštní pomůcku tím, že zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá.

Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v těchto případech:

·         Příspěvek na zvláštní pomůcku

Obecně má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která:

·         je starší 1 roku (neplatí pro pořízení vodícího psa a motorového vozidla),

·         má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

·         těžké sluchové postižení anebo

·         těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

 

·         Příspěvek na pořízení motorového vozidla

Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla má osoba, která:

O dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa. Maximální výše příspěvku na jednu zvláštní pomůcku činí 350 000,- Kč, na pořízení motorového vozidla je to 200 000,- Kč. Součet vyplacených příspěvků nesmí v 5 letech (60 kalendářních měsících po sobě jdoucích) přesáhnout částku 800 000,- Kč.

  

Vyvarujte se těchto chyb!

 

1.  Nepodání žádosti o všechny dávky, které by v dané situaci přicházely v úvahu

Navštivte kontaktní pracoviště úřadu práce, kde se podávají žádosti o dávky, a informujte se, na jaké dávky byste měli nárok. Poskytnutí informací v této oblasti je povinnost kontaktního pracoviště.

2.  Nedoložení všech potřebných písemností nutných k přiznání  dávky

Při podávání žádosti o dávky po vás budou chtít některé údaje doložit. Pečlivě si zapište, co konkrétně a do jakého termínu musíte doložit. Tento termín dodržujte, protože jinak může být vaše žádost zamítnuta pouze z tohoto důvodu.

3.  Podávání žádosti o dávku pouze ústně

Žádosti o dávky vždy podávejte písemně. Vyhnete se tím vzniku případných nesrovnalostí při vyřizování žádosti.

4.  Nepodání žádosti o dávku ihned poté, kdy nastane situace zakládající nárok na dávku

Žádosti podávejte ihned poté, kdy nastane situace zakládající na tyto dávky nárok. Některé z dávek sice mohou být vypláceny i zpětně, ale pouze za určité období.

 5.  Nevyužívání institutu zvláštního příjemce dávky

Pokud pobíráte např. příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení, je vhodné využít institut zvláštního příjemce dávek. To znamená, že tyto dávky nebudete pobírat přímo vy, ale budou poukazovány pronajímateli na úhradu nákladů spojených s bydlením. Pronajímatel s ustanovením musí souhlasit. Tímto řešením snížíte pravděpodobnost vzniku dluhu na nájemném, což je jeden z nejčastějších důvodů ztráty bydlení.

 

Příspěvek na péči

 

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka, která je poskytována podle zákona o sociálních službách, určená na úhradu za potřebnou pomoc registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.

Osoba závislá na pomoci

Smysl a význam příspěvku na péči spočívá v příspěvku, který je určen osobám, jež jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče. V České republice se tak jedná o systémový prvek poskytování sociální péče. Nárok na péči je založen na systému individuálního posouzení schopnosti osob zvládat úkony péče o vlastní osobu a při soběstačnosti, což bylo nahrazeno v souvislosti s novelizací zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pojmem „zvládání základních životních potřeb“. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

·         Mobilita

·         Orientace

·         Komunikace

·         Stravování

·         Oblékání a obouvání

·         Tělesná hygiena

·         Výkon fyziologické potřeby

·         Péče o zdraví

·         Osobní aktivity

·         Péče o domácnost (netýká se osob do 18 let)

 

Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby je posuzován funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby; přitom se nepřihlíží k pomoci, dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu „ dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu“.[1] U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby podle § 9 odst. 1 a při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.

Výše příspěvku a stupeň závislosti

Osoba do 18 let věku je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:

 

·         stupni I (lehká závislost), není-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat tři základní životní potřeby a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné osoby 

         Výše příspěvku        3 000 Kč,

·         stupni II (středně těžká závislost), není-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat čtyři až pět základních životních potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné osoby

         Výše příspěvku        6 000 Kč,

·         stupni III (těžká závislost), není-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat šest až sedm základních životních potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné osoby

       

        Výše příspěvku         9 000 Kč,

 

·         stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm a více základních životních potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné osoby

   

    Výše příspěvku    12 000 Kč.

 

Nárok na příspěvek a jeho výplata

Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění zákonem stanovených podmínek a podáním žádosti o přiznání příspěvku. Výplata příspěvku probíhá měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodnutí o příspěvku. Příspěvek se vyplácí měsíčně v české měně převodem na účet u banky nebo u spořitelního nebo úvěrního družstva nebo prostřednictvím tzv. sociální karty. Poskytuje-li sociální služby poskytovatel, který je těmto úkonům oprávněn, pak je povinen je příjemci příspěvku vyúčtovat nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí měsíce, v němž byla pomoc poskytnuta.

Kdo je příjemce příspěvku?

Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba nebo místo ní také zákonný zástupce či jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče.      

       

Dávka pomoci v hmotné nouzi

 

Hmotná nouze je stav, kdy jednotlivec nebo rodina (nebo více osob ve společné domácnosti) nemají dostatečné vysoké příjmy k uspokojení základních životních potřeb. Osoba, která nemůže z objektivních příčin zvýšit své příjmy, a tím si zajistit životní potřeby, tak splňuje podmínku pro přidělení dávky v hmotné nouzi. Legislativní normou upravující tuto oblast je zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Systém sociálních dávek pomoci v hmotné nouzi definuje 3 základní dávky určené jako pomoc v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Pro přiznání nároku na dávky v hmotné nouzi je důležité, že příjmy nedosahují výše, kterou stanovuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Zjišťuje se tak, zda je žadatel hmotné nouzi. Jestliže jsou jeho příjmy vyšší než ty, které jsou stanoveny zákonem o životním a existenčním minimu, pak osoba není v hmotné nouzi a nárok na tyto dávky nemá. Jsou-li však její příjmy nižší, pak se jedná o stav hmotné nouze. Při posouzení příjmů jsou zohledňovány tyto příjmy:

·         70% čistého příjmu ze zaměstnání nebo jiné závislé činnosti. Je nutno doplnit, že se zahrnuje rovněž podpora v nezaměstnanosti a jiné související příjmy,

·         80% z nemocenských dávek (nemocenská nebo i peněžitá pomoc v mateřství), podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

·         100% veškerých ostatních příjmů, kam patří jiné sociální dávky (nezapočítává se pouze jako příjem dávky pomoci v hmotné nouzi). Co se týče posuzování příjmu žadatele o příspěvek na živobytí a jeho rodiny, vychází se z čistého příjmu za poslední tři měsíce. V případě, že se v měsíci, ve kterém si žadatel o dávky požádá, podstatně snížil jeho příjem, je možné vycházet z příjmů v tomto aktuálním měsíci.

Kromě příjmu žadatele se při posuzování nároku na dávky hmotné nouze posuzují i příjmy všech osob ve společné domácnosti, kdy nárok na pomoc v hmotné nouzi vzniká pouze v případě, že příjmy všech osob ve společné domácnosti nejsou vyšší než částky stanovené v zákonu o životním a existenčním minimu. Dávky hmotné nouze jsou vypláceny Úřadem práce ČR, kde je nutné o tyto dávky pomoci ve hmotné nouzi žádat.

 

Nároky osob pečujících ve vztahu k systému sociálního pojištění

Zdravotní pojištění

·         stát platí pojistné za osobu pobírající příspěvek na péči ve stupni II., III., IV.

·         stát platí pojistné za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek ve stupni II., III., IV.

·         stát platí pojistné za osobu pečující o dítě do 10 let, které pobírá příspěvek na péči v  I. stupni

Důchodové pojištění

·         Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených zákonem účastny osoby pečující osobně  o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo osoby pečující  o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.

Pro bližší informace ve věci důchodového pojištění kontaktujte příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).  

Daně z příjmu

·         pečujete-li o osobu blízkou, jste zcela osvobozeni od povinnosti platit daň z příjmu plynoucího Vám z důvodu péče o osobu blízkou, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,

·         pečujete-li o osobu jinou (ne blízkou), pak jste osvobozeni od úhrady daně z příjmu do 12 000,- měsíčně z příjmu plynoucího Vám z důvodu péče o osobu jinou než osobu blízkou, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.


 

[1] Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.