Možnosti využití profesionálních poskytovatelů

Pokud péči a podporu, kterou seniorovi poskytujete, nejste schopni ve všech oblastech zvládnout zcela sami, můžete využít služeb profesionálních poskytovatelů.

Poskytovatel sociálních služeb - je právnická nebo fyzická osoba zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Každý poskytovatel sociálních služeb je povinen uzavřít s žadatelem o sociální službu smlouvu o poskytování služby sociální péče. Smlouva by měla obsahovat:

Služby sociální péče jsou poskytovány uživatelům za úhrady. Ceny za služby Vám sdělí jednotliví poskytovatelé. Maximální výše úhrady za poskytování služeb jsou uvedeny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to pro každou službu zvlášť.

Poskytujete-li péči a podporu svému blízkému, který žije v domácím prostředí, ale z různých důvodů nejste schopni zcela zajistit všechny každodenní potřebné úkony (chodíte do zaměstnání, zajišťujete chod své domácnosti aj.), pak můžete využít níže uvedených služeb:

Domácí ošetřovatelská a zdravotnická péče

Domácí ošetřovatelskou a zdravotnickou péči můžete využít, byl-li senior propuštěn z nemocnice nebo mu jeho praktický lékař tuto péči předepsal. Služba je hrazena ze zdravotního pojištění. Péče zahrnuje např. aplikaci injekce, převaz proleženiny (dekubitu), odběry, zavádění sondy a jiné zdravotnické úkony.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Služba je poskytována za úhradu. Pečovatel/ka dochází dle potřeby seniora do jeho domácnosti a zajišťuje úkony, které si s ní/m domluví. Například:

Příklad:
Paní Hana (48 let) pracuje jako uklizečka na poloviční pracovní úvazek (v dopoledních hodinách). Žije v rodinném domku se svou matkou (78 let), o kterou pečuje, neboť trpí Alzheimerovou chorobou. Vzhledem k fyzické a časové náročnosti se matka s paní Hanou rozhodly, že využijí pečovatelské služby k zajištění dopoledních úkonů (dopomoc při oblékání, zprostředkování nákupu a donáška oběda). Po návratu z práce má paní Hana možnost věnovat se své matce a poskytovat jí péči a podporu tak, aby jí umožnila věnovat se aktivitám, na které byla doposud zvyklá (nakrmit králíky, práce na zahradě, luštění křížovek). Paní Hana své matce každý večer dopomáhá s osobní hygienou (koupání) a zajišťuje přípravu večeře i úklid domácnosti. Díky rozdělení péče může paní Hana chodit do práce a zároveň pečovat o svou matku.

Jinou možností poskytování pečovatelské služby je dům s pečovatelskou službou. V tomto případě se nejedná o poskytovanou pobytovou sociální službu, ale o byty v domovech zvláštního určení. Byty slouží k ubytování lidí převážně osamělých, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Byty nejsou určeny pro seniory, kteří vyžadují celodenní péči, která je poskytována v pobytových zařízeních (v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním režimem). O byt v domě s pečovatelskou službou si senior může zažádat na příslušném obecním úřadě. V domě působí pečovatelská služba, která je seniorům k dispozici (senior využívá služeb pečovatelské služby na základě písemné smlouvy). V praxi to znamená, že nájemné za byt senior hradí pronajímateli (obci) a úkony pečovatelské služby přímo danému poskytovateli - pečovatelské službě.

A poslední možností výpomoci v domácím prostředí je využití komerčních agentur, které zajišťují úklidy domácností (pravidelný úklid, sezónní úklid, úklid po malování, stěhování apod.). Kromě úklidových firem fungují také organizace, které vaří a zároveň rozváží hotová jídla do domácností zákazníků. Tyto služby nepatří do sociální oblasti, tudíž na ně není určen příspěvek na péči. Lze je však využít k odlehčení přímé péče.

Osobní asistence

Služba osobního asistenta je poskytována za úhradu. Jedná se o registrovanou sociální službu. Osobní asistent dochází dle potřeby k seniorovi a poskytuje mu pomoc a podporu, kterou si s ním domluví. Osobní asistent pomáhá při:

Tísňová péče

Tísňová péče spočívá v zajišťování pomoci v neodkladné a krizové situaci. Službu si senior hradí. Tísňová péče je využívána těmi seniory, kteří žijí sami. Přestože zajišťujete svému blízkému péči a podporu v nezbytných úkonech, mohlo by se stát, že v době, kdy jste v zaměstnání, nastane krizová situace (pád, nevolnost, záchvat, napadení aj.) a senior se Vám nedovolá.
Systém této služby spočívá v nainstalování zařízení systému tísňového volání s tísňovým tlačítkem. V případě krizové situace člověk stiskem tísňového tlačítka, které má stále u sebe (zavěšené na krku nebo na zápěstí), zahájí přenos zprávy na dispečink, kde je nepřetržitá služba, která volajícímu zprostředkuje okamžitou pomoc (záchranná služba, aj.).

Pokud zdravotní stav Vašeho blízkého vyžaduje nepřetržitý dohled, jde o velmi namáhavou péči. Ale také Vy sami si musíte zajistit běžné činnosti a oddechnout si. Pokud senior chce a jeho zdravotní stav to dovoluje, může využít tzv. ambulantních sociálních služeb.

Denní stacionář

V denním stacionáři pomáhají pracovníci přímé péče seniorům dle jejich individuální potřeby. Mezi základní úkony nabízené podpory patří: pomoc při oblékání a svlékání; pomoc při přesunu na lůžko či invalidní vozík; pomoc při osobní hygieně; poskytnutí stravy. Kromě přímé obslužné péče je za podpory pracovníků zajištěn volnočasový program formou různých terapií, aktivizačních dílen, vzdělávacích a pracovních činností.

Služba je poskytována za úhradu.Příklad:
Paní Karla (53 let) pečuje o svého otce Jiřího (85 let), trpícího stařeckou demencí. Péče je vzhledem ke zdravotnímu stavu pana Jiřího velmi časově náročná (nutnost zajistit veškeré přímé obslužné činnosti v péči o vlastní osobu, které pana Jiřího zatěžují - inkontinence, prostorová dezorientace, nutnost 24hodinového dohledu). Paní Karla se rozhodla, že péči svému otci bude poskytovat co možná nejdéle, ale také ona sama si musí zajistit své osobní záležitosti (lékař, kadeřník, zaplacení složenek aj.). Proto se paní Karla se svým otcem rozhodli využít při péči denní stacionář, do kterého pan Jiří dochází 3 x týdně od 9.00 do 13.00 hodin. Pan Jiří je ve stacionáři spokojený, neboť se může procházet v doprovodu pracovníků po rozlehlé zahradě, je mu věnována péče pracovnic, v zařízení mu chutná. Tímto způsobem si paní Karla může zajistit vše potřebné a zároveň se věnovat péči o svého otce.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cílem této služby je umožnit seniorům pobýt ve společnosti vrstevníků. Za podpory pracovníků mají možnost účastnit se různých zájmových, vzdělávacích a aktivizačních činností (tvorba v dílnách, účast na přednáškách, společně sdílená témata aj.). Služba je poskytována bezplatně.

Odlehčovací služba

Máte naplánovanou dovolenou, pobyt v lázních či hospitalizaci v nemocnici? Pokud ano, asi přemýšlíte o tom, jak zajistíte péči svému blízkému. V těchto případech můžete kontaktovat rezidenční služby, které poskytují odlehčovací služby.

Odlehčovací službu může senior využít jen dočasně. Doporučujeme se s danou službou předem domluvit na termínu a délce pobytu. Služba je poskytována za úhradu. Součástí této pobytové služby je zajištění nejenom základních úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání; přesun na lůžko; zajištění osobní hygieny; zajištění stravování včetně dietního; poskytnutí ubytování; zajištění úklidu, praní a žehlení osobního nebo ložního prádla; doprovázení k lékaři či zájmových institucí), ale i zajištění vhodných volnočasových a terapeutických aktivit.

Je přirozené, že postupem času dochází ke zhoršení zdravotního stavu seniora a péče, kterou potřebuje, je stále více náročnější po stránce fyzické i psychické (zejména u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí). Pokud na sobě začínáte pociťovat varovné signály (únavu, nervozitu, deprese, zapomínáte, ztrácíte výkonnost) a začínají se objevovat problémy ve vlastní rodině (děti Vám vyčítají, že s nimi trávíte málo času; začínáte se vzdalovat; zapomínáte na svůj osobní život), měli byste spolu se seniorem, o kterého pečujete, zvážit danou situaci a přistoupit k jinému řešení. Tímto řešením je vyhledání vhodného pobytového zařízení.

Domov pro seniory

Domovy pro seniory nabízí komplexní služby zprostředkované profesionálními pracovníky od zajištění ubytování, stravování a přímou obslužnou péči (zajištění pomoci péče o vlastní osobu, osobní hygienu), aktivizační činnosti, zajištění úklidu, praní, žehlení, doprovody k lékaři, na rehabilitace aj.

Služba je poskytována za úhradu. V případě potřeby kontaktujte sociální pracovníky rezidenčních zařízení. Rádi Vám poskytnou veškeré potřebné informace.Příklad:
Pan Pavel (48 let) je ženatý, 2 děti, pracuje u technických služeb a bydlí 4 km od bydliště svého otce. Pan Pavel poskytuje každodenně péči svému otci Janovi (68 let), který žije sám, trpí diabetem mellitus, je odkázán na aplikaci inzulínu a trpí Parkinsonovou chorobou. V rámci zajištění péče o otce zajistil pan Pavel denní docházku pečovatelské služby. Kromě pečovatelské služby dochází k panu Janovi pečovatelka zdravotnické péče (na doporučení praktického lékaře - aplikace inzulínu). Zdravotní stav pana Jana se bohužel během několika měsíců velmi zhoršil, byl několikrát hospitalizován v nemocnici. Po posledním návratu z nemocnice došlo u pana Jana k narušení prostorové a časové orientace, navíc se objevily rozsáhlé dekubity (hýždě, dolní končetiny). Pan Pavel z důvodů nutnosti zajištění chodu vlastní domácnosti nemůže poskytovat svému otci častější podporu a pomoc. Docházka pečovatelské služby je již vzhledem ke zdravotnímu stavu pana Jana nedostačující. Proto se pan Pavel rozhodl zajistit svému otci péči v domově pro seniory. Tímto rozhodnutím zajistil pan Pavel svému otci nutnou 24hodinou péči. Svého otce navštěvuje každý den, aby neztratili vzájemný kontakt.

Domov se zvláštním režimem

Pokud pečujete o seniora trpícího Alzheimerovou chorobou nebo jinou duševní chorobou (schizofrenií, stařeckou demenci), víte, že péče vyžaduje individuální přístup a v některých oblastech i zvýšený dohled z důvodu zajištění jejich bezpečnosti. Domovy se zvláštním režimem jsou specializovaná zařízení, která jsou vybavena nejen materiálně (speciální zařízení a pomůcky, úprava interiéru), ale také personálně. Název "zvláštní režim" zní poněkud "strašidelně". Jedná se však o domov pro seniory s tím rozdílem, že péče a podpora je speciálně zaměřena.

Odborné sociální poradenství

Nevíte si rady při uplatňování Vašich práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí? Potřebujete pomoc při vyřizování běžných záležitostí? A současně nevíte, na koho se obrátit v případě potřeby odborného poradenství, v oblasti psychologie či vzdělávání? Potřebujete zapůjčit nějakou kompenzační pomůcku?

Pokud tomu tak je, pak ve svém okolí vyhledejte organizaci, která se zabývá odborným sociálním poradenstvím. Zde Vám budou k dispozici odborníci, kteří Vám rádi pomohou.

Poskytovanou službu můžete využít bezplatně. Zapůjčení kompenzačních pomůcek je za úhradu dle platného ceníku poskytovatele.

Kromě výčtu služeb, které jsou popsány v této informační brožuře, existují i další služby. Jde například o sociální rehabilitaci, průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby. Pokud byste tyto služby potřebovali, doporučujeme obrátit se na odbor sociálních věcí příslušné dvojkové či trojkové obce (viz Kontakty - obce s rozšířenou působností a Kontakty - obce s pověřeným obecním úřadem), kde Vám kontakty zprostředkují.

Kluby pro pečující

V rámci pomoci pečujícím osobám (přenos informací, kontaktů, pořádání besed, přednášek, rekreací atd.) vznikají tzv. svépomocné skupiny. Členové skupin se shromažďují pod záštitou některých organizací (popř. obcí). V případě, že Vás tato informace zaujala, poptejte se ve Vašem okolí po organizaci, která se těmito aktivitami zabývá. Informace jsou dostupné i na sociálních odborech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s státního rozpočtu ER.

Projekt realizuje Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz

Text brožury zpracovala: Mgr. Eva Holečková, Grafická úprava, sazba, DTP: Daniel Vrzal, Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Pardubice

V roce 2012 vydal Institut projektového řízení a.s.