Možnosti poskytované péče

Mnoho rodinných pečujících na sebe bere úlohu pečovatele dobrovolně. Často musí odejít z práce nebo snížit pracovní úvazek. Následkem tohoto rozhodnutí je snížení finančního příjmu rodiny. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, můžete pečovat o svého blízkého za úhradu (ten si Vaši službu hradí z příspěvku na péči). Péči a podporu seniorovi tedy můžete poskytovat jako:

Osoba blízká - jste-li příbuzný nemocného nebo postiženého člověka v řadě přímé (např. syn/dcera, vnuk/vnučka, rodič), sourozenec, manžel/manželka, partner/partnerka (dle zákona o registrovaném partnerství) či jiná blízká osoba v poměru rodinném či obdobném.

Poskytujete-li péči a podporu osobě blízké, není nutné uzavírat písemnou smlouvu, postačí smlouva ústní.

Pokud nejste osobou blízkou, jste např. soused, kamarád, pak můžete péči a podporu seniorovi poskytovat dle zákona č. 108/2006 Sb. jako tzv.:

Asistent sociální péče - jste-li osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá, sama nepobírající příspěvek na péči (v některých případech je nutné doložit posudek ošetřujícího lékaře, že jste schopni pečovat). Pokud se s osobou, o kterou budete pečovat, domluvíte na úhradě za pomoc, pak jste s ní povinni uzavřít smlouvu o poskytování pomoci, a to v písemné podobě. Ve smlouvě musí být uvedeno:

Asistent sociální péče, který nevykonává tuto činnost jako podnikatel, nemusí být registrován jako sociální služba.Nároky osob pečujících o příjemce příspěvku na péči

Poskytujete-li péči a podporu osobě blízké nebo jste-li asistent sociální péče, pak máte nárok na výhody týkající se pojištění:

Zdravotní pojištění

  • stát platí pojistné za osobu pobírající příspěvek na péči ve stupni II, III, IV
  • stát platí pojistné za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek ve stupni II, III, IV

Důchodové pojištění

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených zákonem účastny osoby pečující o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.

V otázce důchodového pojištění se obraťte na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, kde Vám sdělí konkrétní informace.

Daně z příjmu

  • pečujete-li o osobu blízkou, jste zcela osvobozeni od povinnosti platit daň z příjmu plynoucího Vám z důvodu péče o osobu blízkou, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
  • pečujete-li o osobu jinou (ne blízkou), pak jste osvobozeni od úhrady daně z příjmu do 12 000,- měsíčně z příjmu plynoucího Vám z důvodu péče o osobu jinou než osobu blízkou, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s státního rozpočtu ER.

Projekt realizuje Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz

Text brožury zpracovala: Mgr. Eva Holečková, Grafická úprava, sazba, DTP: Daniel Vrzal, Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Pardubice

V roce 2012 vydal Institut projektového řízení a.s.